Officiële mededelingen 22 juni 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 25 2023

BANENMARKT WERKPLEIN AA
Werkplein AA organiseert tijdens De Kegel Family Fair een banenmarkt voor iedereen die op zoek is naar een leuke nieuwe baan of meer werkuren. Je bent van harte welkom op zaterdag 24 juni, 12.00-17.00, Bovenkerkerweg 81, Amstelveen. Diverse werkgevers zijn hierbij aanwezig. Niet alleen De Kegel zelf, maar ook werkgevers uit de retail, facility, kinderopvang, taxi-leerlingenvervoer en zorg. Zit jouw gewenste nieuwe werkgever er niet tussen? Medewerkers van het Werkplein kijken graag met je verder waar jouw talent het beste past.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE OP DINSDAG 27 JUNI 2023, 20.00 UUR
OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte,
de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Actieve informatie uit het college
  4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Zienswijze Beleidskader mobiliteit Vervoerregio Amsterdam (VRA)
20.35 6. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023- 2026
21.05 7. Motie inzake legalisering gedoogsituaties achter het lint
21.35 8. Bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan Oosteindedriehoek
22.05 9. Bestemmingsplan en exploitatieplan Green Park Aalsmeer, deelgebied 2 West
22.30 10. Regionale samenwerking
22.40 11. Vragenkwartier
22.55 12. Sluiting

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 29 JUNI 2023, IN DE RAADZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 18.30 UUR. 

RAAD
Raadzaal
TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
18.30 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

18.30 R-2 Aanbieding van de coalitieafspraken aan de raad
    BENOEMING WETHOUDERS
19.00 R-3 Onderzoek vereisten Gemeentewet en benoeming wethouders
     

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG 29 JUNI 2023, 20.15 UUR
OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Actieve informatie uit het college
  4. Mededelingen uit de fracties
20.05 5. Werkwijze Verbonden Partijen
20.35 6. 1e Bestuursrapportage 2023
20.55 7. Jaarstukken 2022
21.15 8. Meicirculaire 2023
21.40 9. Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Openbare

Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)

22.00 10. Luchtvaartzaken
22.15 11. Regionale samenwerking
22.30 12. Vragenkwartier
22.45 13. Sluiting

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ZWARTEWEG’ MET BIJBEHORENDE STUKKEN, ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN EN ONTWERP EXPLOITATIEPLAN (Z21-059492)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat, met ingang van 23 juni 2023 tot en met 3 augustus 2023, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ (IDN : NL.IMRO.0358.07K-OW02) met de bijbehorende stukken zoals een ontwerp beeldkwaliteitskader en een ontwerpbesluit maatwerkvoorschrift en een ontwerp exploitatieplan(IDN : NL.IMRO.0358.07KEX-OW01) . Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor 136 woningen en op grond van artikel 8.42 Wm maatwerkvoorschrift.

Doelstelling
Het doel is om op het voormalige terrein van de kwekerij en het aangrenzende terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Zwarteweg maximaal 156 woningen te ontwikkelen en zo bij te dragen aan de woningvoorraad in Aalsmeer.

Locatie
Het plangebied wordt in het noorden globaal begrensd door de Gloxiniastraat, in het oosten door de Burgemeester Kasteleinweg, het zuiden door de Zwarteweg en in het westen door de achtertuinen van de aan de Hortensialaan gelegen woningen. 

Ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan
Het ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan liggen met de bijbehorende stukken gedurende
6 weken vanaf 23 juni 2023 op de volgende wijze voor eenieder ter inzage:

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van zienswijze bestemmingsplan ‘Zwarteweg’. Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website worden ingediend door op de hiervoor genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden en maatwerkvoorschrift
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de Burgemeester Kasteleinweg. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid.

Naast het plan is de brandweerkazerne en ambulancepost gelegen. Het blijkt dat, door het gebruik van de sirenes, er niet kan worden voldaan aan de standaard geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Daarom is er een maatwerkvoorschrift opgesteld dat de ambulances pas sirene voeren vanaf de openbare weg (Zwarteweg).

Indienen zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde en/of maatwerkvoorschrift
Het betreffende ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan.

Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen een hogere grenswaarden vast te stellen en/of een maatwerkvoorschrift. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Zwarteweg of maatwerkvoorschrift Zwarteweg’.

Informatieavond
Op donderdagavond 5 juli 2023 organiseert de gemeente Aalsmeer een informatieavond over het ontwerp bestemmingsplan en exploitatieplan Zwarteweg. U bent van harte welkom vanaf 19.00 tot 20.30 uur op het gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Wissel 27, 1431 LN, (Z2023-00000496), het plaatsen van een puincontainer bij de woning vanaf 30 juni 2023

– Herenweg 30, 1433 HA, (Z2023-00000646), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde over twee bouwlagen

– Dreef 3, 1431 WC, (Z2023-00000648), het plaatsen van een schaftkeet ivm verbouwing wasstraat

– Hornweg 142, 1432 GR, (Z2023-00000631), het vervangen/maken van een aanbouw over twee bouwlagen

– Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z2023-00000629), het bouwen van een zwembad

– Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z2023-00000628), het bouwen van een woning

– Uiterweg 358 en 358A, 1431 AX, (Z2023-00000625), het wijzigen van de bestemming van “bedrijf” naar “wonen”

– Linnaeuslaan 76, 1431 JW, (Z2023-00000596), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Kudelstaartseweg 207, 1433 GG, (Z2023-00000593), het aanleggen van een in- en uitrit

– Middenweg-Machineweg t.h.v. nr. 143, AMR03 B 5063, (Z2023-00000583), het plaatsen van een hulpbrug voor
voetgangers en fietsers

– Catharina-Amalialaan t.h.v. Machineweg 137b, AMR03 B 9361, (Z2023-00000585), het inrichten van een bouwplaats t.b.v.
reconstructie Machineweg t/m 31-12-2023

– Gaffelstraat, (Z2023-00000562), het inrichten van een bouwplaats en plaatsen rolsteigers t.b.v. onderhoud woningen

– Helling 13a, 1431 BR, (Z2023-00000558), het uitbreiden en verbouwen van de woning

– Beatrixstraat 54F, 1432 HG, (Z2023-00000554), het plaatsen van een demontabele container naast de garagebox t.b.v.
opslag

– Aalsmeerderweg 239A, 1432 CM, (Z2023-00000545), het plaatsen van een tijdelijke woon- en vergaderunit en tijdelijke
opslagunit

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Wissel 27, 1431 LN, (Z2023-00000496), het plaatsen van een puincontainer bij de woning vanaf 30 juni 2023. Verzonden:
19 juni 2023

– Rastraat 16, 1433 SM, (Z2023-00000420), het plaatsen van een opslagcontainer naast de woning t/m 21-07-2023.
Verzonden: 19 juni 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Wissel 27, 1431 LN, (Z2023-00000513), het plaatsen van een bouwcontainer op het trottoir t/m 10 juli 2023. Verzonden:
19 juni 2023

– Japanlaan 26D, 1432 DK, (Z22-096441), het bouwen van een magazijnstelling hoger dan 8,5 meter. Toelichting: op
20 maart 2023 is geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen. Dit omdat onvoldoende aannemelijk was dat het
bouwplan voldeed aan het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van constructieve veiligheid. Tegen dit besluit is bezwaar
gemaakt. Tijdens de bezwaarprocedure zijn nadere constructieve gegevens aangeleverd. Hiermee is alsnog aannemelijk
gemaakt dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Met het besluit op bezwaar is het weigeringsbesluit van
20 maart 2023 herroepen en de omgevingsvergunning alsnog verleend. Dat besluit is op 15 juni 2023 bekendgemaakt.

  Als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem heeft dit dossier een nieuw kenmerk gekregen, te
weten HZ_WABO-2022-4793. Verzonden: 15 juni 2023

– Zijdstraat 32-43, Praamplein 4-32 Punterstraat 11-33, (Z2023-00000193), het plaatsen van een mobiel toilet, hoogwerker
en rolsteiger tot 17 juni 2023. Verzonden: 15 juni 2023

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

– Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Pasteurstraat, ter hoogte van huisnummers 10 t/m 14

– Ontwerpverkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer – Lijnbaan en Verlengde Lijnbaan

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA  EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Sportlaan 43A (Z2023-00000352) 40- Toernooi op 5 augustus 2023, ontvangen 3 juni 2023
 • het evenemententerrein in het hornmeerpark gelegen aan de Dreef te Aalsmeer (Z2023-00000353) Sportkamp Aalsmeer 24 juli tot
  28 juli 2023, ontvangen 3 juni 2023

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Parkeerterrein Raadhuisplein (Z23-038752) Bandjesavond op 24 juni 2023, verzonden 16 juni 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

AANWEZIGHEIDSVERGUNNING (AANVRAGEN)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergunning is aangevraagd:

 • Einsteinstraat 79 B (Z23-036035) Het plaatsen van een tappunt t.b.v. Jaarmarkt Kudelstaart op 21 juni 2023, verzonden 20 juni
  2023

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Wim Kan Dreef 4 (Z2023-00000425) Prutrace op 25 juni 2023, ontvangen op 7 juni 2023
 • Waterlelie en Hornmeerpark (Z23-047232) Aalsmeer-Actief Scholieren Zwemloop op 29 juni 2023, ontvangen 25 mei 2023
 • Einsteinstraat/winkelcentrum (Z23-041090) Braderie Kudelstaart op 21 juni 2023, ontvangen 4 mei 2023
 • Ad Verschuerenplein (Z2023-00000483), Ouderenmiddag Kudelstaart op 22 juni 2023, ontvangen 8 juni 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

 TER INZAGE:

 • t/m 23 juni 2023: de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van tijdelijke huisvesting voor kwetsbare groepen voor een periode van 10 jaar Legmeerdijk 161, 1432 KA (Z23-005924)
 • t/m 20 juli 2023: het ontwerpbestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan’ en het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘De Hoeksteen’ met bijbehorende stukken
 • t/m 20 juli 2023: aanvraag omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Mr. Jac. Takkade 40 (Z22-044030)
 • t/m 3 augustus 2023, het ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ (IDN : NL.IMRO.0358.07K-OW02) met de bijbehorende stukken zoals een ontwerp beeldkwaliteitskader en een ontwerpbesluit maatwerkvoorschrift en een ontwerp exploitatieplan

  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

  Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
  Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

  Openingstijden raadhuis           
  ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
  Woensdag                08.30 – 19.30 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
  Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

  Telefonische bereikbaarheid
  ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

  Calamiteitentelefoon
  Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

  Plan uw afspraak
  Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

  Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

  AFVAL
  Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
  maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
  zaterdag:                            09.00-16.00 uur
  Meer informatie: www.meerlanden.nl

  SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
  Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

  WIJKINFORMATIE
  Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

  AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

  INSPREKEN IN DE COMMISSIE
  Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

  De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

  WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
  De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

  * Bezwaar
  Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

  ** Beroep
  De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

  Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

  *** Zienswijze
  Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

  BEKENDMAKINGEN
  Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
  U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

  • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
  • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
  • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
  • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
  • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

  VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin