Officiële mededelingen 21 maart 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 12 2024

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Donets A. 19-06-2000 12-03-2024
  Houtzager S.E. 16-04-1972 14-03-2024
  Ostapenko V. 24-01-1972 12-03-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

INLOOPSPREEKUUR ENERGIE & KLIMAAT
Elke maandagmiddag van 11 maart 2024 t/m maandag 24 juni 2024 van 13.30 uur – 16.30 uur inloopspreekuur Energie & Klimaat in de Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19. Klimaatburgemeester en energiecoach Theo Bergonje geeft advies en beantwoordt vragen.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten.
Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

VACCINATIES KINDEREN, VOORJAAR 2024
Op woensdag 3 april van 11.30-19.00 uur is er een vaccinatieronde voor kinderen uit Aalsmeer. De vaccinaties vinden plaats in Sportcentrum de Waterlelie, Dreef 7 in Aalsmeer. Kinderen die zijn geboren in 2010, 2014 en 2015 krijgen hiervoor in de derde week van maart een oproep. Heeft u de oproep eind maart nog niet ontvangen of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.ggd.amsterdam.nl/vaccineren of neem contact op met de GGD.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GOEDE VRIJDAG
Op Goede Vrijdag (29 maart) is het raadhuis op afspraak geopend.

PASEN
Maandag 1 april (2e paasdag) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

GEEN AANVRAGEN OF MELDINGEN KONINGSDAG- EN NACHT MEER MOGELIJK
Aangezien de indieningstermijn voorbij is, is het niet meer mogelijk om een standplaats aan te vragen of een evenement aan te melden voor Koningsnacht op 26 april 2024 of Koningsdag op 27 april. De gemeente verstrekt ook geen alcoholontheffing (tapontheffing) meer voor die data.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE LUCHTVAARTZAKEN OP DINSDAG 26 MAART 2024 

Agendapunt Onderwerp
1. Opening door de voorzitter van de commissie Luchtvaartzaken,
de heer R.P. Fransen
2. Vaststellen van de agenda
3. Filmpje: Waarom wil KLM niet dat Schiphol krimpt?
4. Actuele ontwikkelingen
5. Insprekers
6. Rapport Schiphol: Krimpen of verduurzamen, Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)
7. Rechtszaak Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV)
8. Wat verder ter tafel komt
9. Sluiting

 VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “GREEN PARK AALSMEER DG2 OOST” EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE (Z21-086390)Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 maart 2024 het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer DG2 Oost’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door:

 • in het noorden: de Hoge Dijk;
 • in het westen: de westelijke grenzen van de kadastrale percelen B5701 (Oosteinderweg 236) en B5702 (Aalsmeerderweg
  183);
 • in het zuiden: de buitenste rand van het woonlint ten noorden van de Aalsmeerderweg;
 • in het oosten: de grens tussen de Machinesloot en de ventweg langs de Machineweg.

Doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is om de beoogde herontwikkeling van de oostelijke helft van deelgebied 2 planologisch mogelijk te maken en, daar waar nodig, flexibiliteit toe te passen. Voor het aangrenzende lint langs de Aalsmeerderweg gaat het in dit bestemmingsplan om het conserveren en beheren van de bestaande situatie en eventueel consolideren van het bestaande juridisch-planologisch kader. Het gemeentelijk beleid is erop gericht toe te werken naar grotere uniformiteit en daardoor meer rechtsgelijkheid van de bestemmingsplannen.

Besluit hogere waarde
Op 5 woningen, 4 aan de Machineweg en 1 aan de Aalsmeerderweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48dB overschreden, vanwege de Machineweg en/of Aalsmeerderweg. De maximale hogere grenswaarde van Lden 63dB (na aftrek ex. artikel 110g van de Wet geluidhinder) wordt niet overschreden. Er kan daarom een ontheffing verleend worden van de voorkeursgrenswaarde.

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde liggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 22 maart 2024 tot en met 2 mei 2024. Voornoemde bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911);
 • digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan (met besluit hogere grenswaarde als bijlage 8) op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.05AE-VG01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Beroep bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde
Het instellen van beroep tegen de besluiten is mogelijk van 23 maart 2024 tot en met 3 mei 2024. Belanghebbenden en belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan of ontwerpbesluit hogere grenswaarde bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan of ontwerpbesluit hogere grenswaarde kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde ter inzage liggen, schriftelijk beroep instellen bij  de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding
De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ (Z23-093765)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge het bepaalde in artikel 4.6, lid 2 van de Invoeringswet Omgevingswet juncto artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 maart 2024 het bestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ met de daarop betrekking hebbende stukken heeft vastgesteld en daarbij heeft afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan. Het vastgestelde bestemmingsplan maakt deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan.

Doelstelling en plangebied
Het genoemde bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch kader voor de toekomstige ontwikkeling van het aan de Hoofdweg 192 gevestigde agrarische bedrijf. Het bestemmingplan maakt het mogelijk een nieuwe opslagloods te realiseren en aan een bestaande loods aan te bouwen ten behoeve van een winkelruimte voor de directe verkoop van producten van zijn land.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage van vrijdag 22 maart 2024 tot en met donderdag 2 mei 2024.De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.20C-VG01 en via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
 • in papieren vorm, op verzoek vooraf via telefoonnummer 0297-387575 bij de balie van de receptie in het raadhuis
  van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 en
 • op verzoek vooraf via telefoonnummer 020-5404911 bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van
  Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1.

Beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is gepubliceerd kunnen belanghebbenden en degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via de link: http://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANVRAGEN ONTVANGEN
– Mercuriusstraat 48, het wijzigen van een bestaande woning naar twee appartementen
– Oosteinderweg 171a, het aanleggen van een in- en uitrit
– Oosteinderweg 385kwek, het herontwikkelen van het glastuinbouwbedrijf naar kleinschalige recreatie
– Geijlwijckerweg naast nr. 6, AMR03 C 5368, het vervangen van afsluiterschema Stommeerpolder en het plaatsen van een passtuk
– Gaffelstraat 20, het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats van 12/3  t/m 5/4/2024
– Rameaulaantje 5, het plaatsen van een puincontainer van 13 tot en met 25 maart 2024

AANVRAGEN INGETROKKEN
– Oosteinderweg 75A, het verbouwen van een voormalige woonark naar kantoor met sanitair voor gasten
– Mijnsherenweg 24a, het afwijken van het omgevingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur
– Marktstraat hoek van Cleeffkade, het afwijken van het omgevingsplan t.b.v. de bouw van een appartementengebouw

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN

– Rietwijkeroordweg 45kwek, het vervangen van de huidige kasconstructie door een nieuw te bouwen bedrijfshal met
kantoren

AANVRAAG BUITEN BEHANDELING GESTELD
– Hornweg 208, het maken van een aanbouw

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Kudelstaartseweg 150b (voorheen Kudelstaartseweg achter 150a, Sectie D, nr. 6088), het bouwen van een woning
– Grundelweg t.h.v. nr. 33, het plaatsen van een puincontainer van 1/3 t/m 5/4/2024 i.v.m. gevelrenovatie
– Praamplein 28, het realiseren van een balkon aan de voorzijde en het wijzigen van de voorgevel
– Hoofdweg 56, het wijzigen van de gevelopeningen en gevelafwerking
– Marktstraat 9, het plaatsen van een afvalcontainer van 31 januari t/m 2 februari 2024
– Uiterweg 248-ws3, het vervangen van de bestaande watervilla

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Stommeerweg 2/ de kolendam aldaar en het terrein van Watersportvereniging Nieuwe Meer (Z2024-00000102),
  Comi Westeinder 2024 op 15 en 16 juni 2024, verleend 12 maart 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Herenweg 100A (Z2024-00000891) Meat & Fish aan de Haven B.V., ontvangen 14 maart 2024

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:

 • Herenweg 100A (Z2024-00000894) Meat & Fish aan de Haven B.V., ontvangen 14 maart 2024

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Route door Kudelstaart (Z2024-00000319), Avondvierdaagse Kudelstaart op 27 mei tot 30 mei 2024, akkoord 13 maart
  2024 Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
– t/m 29 maart 2024: besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het
vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291a te Aalsmeer met de daarbij
behorende stukken (hz_wabo-2022-4672) (oude dossiernummer was: Z22-092807 )

– t/m 18 april 2024: (ter inzage via het Omgevingsloket) TAM VOORBEREIDINGSBESLUIT BODEM (Z23-085923) met de
bijbehorende verbeelding (met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG01)

– t/m 25 april 2024: vastgestelde wijzigingsplan “Landelijk Gebied Oost – Aalsmeerderweg 497”
(IDN: NL.IMRO.0358.02Z-VG01) met bijbehorende stukken

– t/m 2 mei 2024: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer DG2 Oost” en het besluit hogere
grenswaarde met de bijbehorende stukken (Z21-086390)

– t/m 2 mei 2024: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ (Z23-093765) met de bijbehorende stukken

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575  E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop.  U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel