Officiële mededelingen 21 december 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 51 2023

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd. Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Hieronder vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN RAADHUIS

1e en 2e kerstdag
Het raadhuis is 25 en 26 december (Kerst) gesloten.

1 januari 2024
Op maandag 1 januari is het raadhuis gesloten.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten. Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur:

Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “UITERWEG 358” (Z23-105377)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Uiterweg 358” in procedure wordt gebracht. Dit ontwerpbestemmingsplan (IDN: NL.IMRO.0358.19F-OW01) wordt, met de bijbehorende stukken, van 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024 ter inzage gelegd.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Naar aanleiding van een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ ten behoeve van het wegbestemmen van een bedrijfsbestemming en vervangen en verplaatsen van een woning is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Met het ontwerpbestemmingsplan wordt de bedrijfsbestemming vervangen door een woonbestemming en het bestaande bouwvlak verplaatst. Alvorens het bestemmingsplan kan worden vastgesteld door de gemeenteraad, wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen.

TER INZAGE
Met ingang van 15 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Uiterweg 358”, met de daarbij bijbehorende stukken, gedurende 6 weken op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecodes:

  NL.IMRO.0358.19F-OW01  (ontwerp bestemmingsplan);

 • via de gemeentelijke website http://0358.ropubliceer.nl ;
 • in papieren vorm, de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  0297-387575);
 • in papieren vorm, de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen
  mogelijk op afspraak: 020-5404911).

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

ZIENSWIJZEN
Gedurende voornoemde termijn van zes weken kan eenieder een zienswijze betreffende het ontwerpbestemmingsplan (bij voorkeur) schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen. Een zienswijze kan worden verstuurd naar Postbus 4, 1180 BA Amstelveen of digitaal worden ingediend via
zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg 358’. Een zienswijze dient ten minste te zijn voorzien van uw naam, adres en woonplaats. Eventueel kan een zienswijze mondeling naar voren worden gebracht. Hiervoor kunt u via het centrale nummer 020 540 4911 een afspraak maken.

AANVRAGEN ONTVANGEN
– Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z2023-00003603), het vervangen van de antenne-installatie op de kerktoren

– Uiterweg 105, 1431 AC, (Z2023-00003600), het maken van een aanbouw aan de achterzijde van de woning

– Schinkeldijkje 8 en 10, AMR03 B 6078 en 6079, 1432 CE, (Z2023-00003598), het transformeren van het terrein en het vervangen/bouwen van bedrijfsunits

– Kudelstaartseweg 148a, 1433 GN, (Z2023-00003599), het vervangen/bouwen van een woning

– Rietwijkeroordweg 45kwek, 1432 JG, (Z2023-00003584), het vervangen van de huidige kasconstructie door een nieuw te bouwen bedrijfshal met kantoren

– Herenweg 86, 1431 GX, (Z2023-00003576), het verbouwen van de woning en splitsen tot woning, mantelzorgwoning en kantoor

– Uiterweg 134, 1431 AS, (Z2023-00003574), het bouwen van een botenopslagloods

– Wilgenlaan 20a, 1431 HT, (Z2023-00003561), het vervangen van het pannendak door een rietenkap, het maken van een
aanbouw aan de rechterzijde, het stukadoren van de gevels en vervangen van de gevelbekleding en het schilderen van de kozijnen

– van Cleeffkade 7a, 1431 BA, (Z2023-00003536), het renoveren van woning en herstel van gevels, daken en kozijnen (gem.monument)

AANVRAGEN INGETROKKEN
– Uiterweg 246ws, 1431 AV, (Z2023-00003408), het herontwikkelen van het terrein. Verzonden: 18 december 2023

– Aalsmeerderweg 5, 1432 CG, (Z2023-00003340), het bouwen van twee tiny houses ten behoeve van het wonen voor
ouderen en/of jongeren voor een periode van 10 jaar. Verzonden: 15 december 2023

– Machineweg 304A, 1432 EV, (Z2023-00002863), het wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch – Tuinbouw’ naar
‘Wonen’. Verzonden: 14 december 2023

– Lisdoddestraat 68, 1433 WH, (Z2023-00002959), het maken van een aanbouw aan de achterzijde. Verzonden:
13 december 2023

– Dorpsstraat 4, 1431 CD, (Z2023-00001510), het aanpassen van de gemetselde muur en plaatsen van vlonderplanken
t.b.v. het terras  Toelichting: het bouwplan is aangepast; hierdoor worden geen windschermen meer geplaatst.
Verzonden: 13 december 2023

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Manillehof 2, 1431 DK, (Z2023-00002899), het plaatsen van een dakopbouw. Verzonden: 18 december 2023
– Ecuadorlaan 1 en 3, 1432 DH, (Z2023-00002885), het aanpassen van een aantal reeds vergunde wijzigingen. Verzonden: 12 december 2023

AANVRAAG BUITEN BEHANDELING GESTELD
– Roerdomplaan 97, 1431 WH, (Z2023-00002931), het verbreden van de in- en uitrit. Verzonden: 14 december 2023

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Machineweg-Catharina Amalialaan (sectie B nrs.. 5063 en 5064), (Z2023-00001115), het bouwen van een kunstwerk t.b.v.
de kruising Machineweg-Catharina Amalialaan. Verzonden: 18 december 2023

– Punterstraat 33, 1431 CT, (Z2023-00003087), het uitbreiden van een appartement op de tweede verdieping en het
plaatsen van een kozijn in de zijgevel. Verzonden: 18 december 2023

– Oosteinderweg 171a, 1432 AK, (Z2023-00002125), het renoveren van het gevelwerk en vervangen van houten kozijnen.
Verzonden: 15 december 2023

– Rozenstraat 19, 1431 BL, (Z2023-00001139), het verbeteren van brandveiligheid van wooncomplex Rozenstraat/
Chrysantenstraat. Verzonden: 15 december 2023

– Uiterweg 395, 1431 AL, (Z2023-00002097), het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan m.b.t. gebruik van grond
(agrarische doeleinden) en water. Verzonden: 15 december 2023

– Giekstraat 9, 1433 SH, (Z2023-00002890), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Verzonden: 14 december
2023

– Cyclamenstraat 59, 1431 RZ, (Z2023-00003062), het verhogen van de nok en plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde. Verzonden: 14 december 2023

– Mozartlaan nabij nr. 8 t/m 12, AMR03 C7880, (Z2023-00003221), het inrichten van een bouwplaats van ca. 100 m2 t.b.v.
opslag en afval tot 11/03/24. Verzonden: 13 december 2023

– Uiterweg 127-ws22, 1431 AD, (Z2023-00002246), het renoveren/verbouwen van de woonboot. Verzonden: 13 december 2023

– Hadleystraat 5, 1431 SK, (Z2023-00002873), het plaatsen van een opbouw. Verzonden: 12 december 2023

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

 • Verkeersbesluit openbare parkeerplaatsen – Zandoogjestraat, ter hoogte van huisnummers 2 t/m 6
 • Instellen laad- en losplaats – Clematisstraat, ten zuidwesten van bovengrondse containers.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Dreef 7, parkeerterrein De Waterlelie (Z2023-00003538), Magic Circus, het Nederlands Stadscircus sinds 1987 van
  5 t/m 10 april 2024, ontvangen 12 december 2023

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • Dreef 1A, op het grasveld naast de school, aan de parkeerplaats en skatebaan gelegen (Z2023-00003553), Sponsorloop IKC Triade op 13 maart 2024, verzonden 14 december 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Bilderdammerweg 123 (Z2023-00003451) 40- jarig bestaan van tennis vereniging Kudelstaart op 16 maart 2024, ontvangen 6 december 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:

– t/m 28 december 2023: ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ met de bijbehorende stukken

– t/m 4 januari 2024: vastgesteld bestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan en  beeldkwaliteitsplan De Hoeksteen
(Z23-021697)

– t/m 4 januari 2024: vastgesteld bestemmingsplan paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer met bijbehorende
stukken (Z23-055649)

– t/m 11 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan ‘verzamelplan lintwoningen’ met bijbehorende stukken (Z23-093348)

– t/m 11 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan “Oosteinderweg 357ws, 359ws, 365 ws 1 en 365ws2”, ontwerpbesluit
hogere grenswaarden woonarken Oosteinderweg 365ws1 en 365ws2” met bijbehorende stukken (Z23-098081)

– t/m 11 januari 2024: vastgestelde herstelbesluit bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’
(planid: NL.IMRO.0358.19-VG02) met bijbehorende stukken

– t/m 11 januari 2024: ontwerp bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan archeologie en cultuurhistorie Aalsmeer 2024”
(IDN: NL.IMRO.0358.PP05-OW01)

– t/m 25 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg tussen 293 en 309’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde met
bijbehorende stukken (Z23-021697)

– t/m 25 januari 2024: ontwerpbesluit hogere grenswaarde Aalsmeerderweg 339a, Aalsmeerderweg 339b en Oosteinderweg
276b met bijbehorende stukken (Z23-093348)

– t/m 25 januari 2024: ontwerpwijzigingsplan “landelijk gebied Oost – Aalsmeerderweg 497” (Z23-100762) met bijbehorende
stukken

– t/m 25 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan “Uiterweg 358” (Z23-105377)

– t/m 26 januari 2024: ontwerp bestemmingsplan “veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024” met bijhorende stukken
(IDN: NL.IMRO.0358.BP01-OW01)

– t/m 11 februari 2024: TAM voorbereidingsbesluit staalslakken en grondstabilisatie(Z23-085921) met
bijbehorende verbeelding

– t/m 11 februari 2024: TAM voorbereidingsbesluit bodem (Z23-085923) met bijbehorende verbeelding

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERSWilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel