Officiële mededelingen 20 april 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 16 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT RECTIFICATIE

– Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-075521), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het realiseren van een waterlichaam. Toelichting: De gemachtigde heeft schriftelijk de omschrijving van het bouwplan gedefiniëerd en daaruit blijkt dat het aanleggen van een steiger, damwand en boothuis geen onderdeel zijn van deze aanvraag.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Vlasakkerlaan 6, 1431 DJ, (Z2023-00000127), het plaatsen van een dakopbouw op de woning

– Oosteinderweg 466, AMR03 B 10607, (Z2023-00000126), het bouwen van een woning

– Hornweg 92, 1432 GN, (Z2023-00000124), het vervangen van de beschoeiing in de voortuin

– Rozenstraat 19 t/m 45 en Chrysantenstraat 2 t/m 32, 1431 BL, (Z2023-00000119), het vastleggen van brandbeveiligingsconcept
wooncomplex Rozen-/Chrysantenstraat

– Zijdstraat 12, 1431 EC, (Z2023-00000116), het plaatsen van een gevelsteiger t.b.v.  schilderwerkzaamheden

– Rietwijkeroordweg 60kwek, 1432 JE, (Z2023-00000112), het plaatsen van een dam en laadinrichting

– Mendelstraat 36, 1431 KL, (Z2023-00000109), het uitbreiden en verhogen van de nok van de woning

– Clematisstraat 16, 1431 SE, (Z2023-00000108), brandveilig gebruik zorgcentrum Kloosterhof

– Zijdstraat 12b, 1431 EC, (Z2023-00000107), het plaatsen van een gevelsteiger t.b.v  schilderwerkzaamheden tot 22-06-2023

– Ampèrestraat 6, 1433 KZ, (Z2023-00000095), het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel

– Oosteinderweg 167, 1432 AK, (Z2023-00000093), het uitbreiden en verbouwen van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Rietwijkeroordweg 28A, 1432 JE, (Z22-008800), het plaatsen van een ingerichte, duurzame zeecontainer als gastenverblijf.
Verzonden: 14 april 2023

– Uiterweg 351ws, 1431 AK, (Z2023-00000031), het vernieuwen van de ark. Verzonden: 11 april 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Herenweg 66A, 1433 HB, (Z22-055038), het herbouwen van een botenhuis. Verzonden: 13 april 2023

– Karperstraat 102, 1432 PB, (Z23-016052), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 11 april 2023

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Karperstraat 102, 1432 PB, (Z23-016052), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 13 april 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Kudelstaartseweg 248, 1433 GR, (Z23-023255), het aanbrengen van een permanente grondopstelling van 21 zonnepanelen. Verzonden: 17 april 2023

– Hornweg t.h.v. nr. 51 (Sectie B, nrs. 10619 en 10620), (Z23-012941), het uitbreiden van de opslagplaats voor fust door het plaatsen van legioblokken. Verzonden: 17 april 2023

– Burgemeester Hoffscholteweg 6, (Z22-101363), het bouwen van een bedrijfshal voor opslag van bloemen en planten en handel voor interieurbeplanting. Verzonden: 12 april 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA 
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Raadhuisplein en Zijdstraat (Z23-024362) Geraniummarkt en braderie op 13 mei 2023, verzonden 12 april 2023
 • Uiterweg 263A (Z23-018659) Optimist on Tour Aalsmeer 2023 op 12 en 13 mei 2023, verzonden 18 april 2023

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Raadhuisplein (Z23-020413) Vrijheidsvuurceremonie 5 mei 2023, verzonden 12 april 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is verleend.Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • Beethovenlaan 120 (Z23-031066) het plaatsen van een tappunt t.b.v. Weekaatje op 28 mei 2023, verzonden 7 april 2023

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Beethovenlaan 120 (Z23-030080) Weekaatje op 26 mei tot 29 mei 2023, melding ontvangen 3 april 2023
  • Op het parkeerterrein bij Kudelstaartseweg 239 (Z23-031039) Beachvolleybal Kudelstaart op 17 juni 2023, melding ontvangen  3 april 2023
 • Café Op de Hoek Kudelstaartseweg 295 (Z23-032142) Kingsnight met DJ op 26 april 2023, melding ontvangen 6 april 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:

 • t/m 21 april 2023: aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden geluid en de overige daarop betrekking hebbende stukken Stommeerkade 45 (Z21-079624)

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.
Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Dubrovina L. 31-03-1973 11-04-2023
  Krys D.R. 23-07-2008 11-04-2023
  Noskov V.V. 09-01-2015 11-04-2023
  Perlov D.V. 31-05-2021 11-04-2023
  Perlova A. 24-01-1984 11-04-2023

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Op woensdag 26 april 2023 is raadhuis Aalsmeer slechts geopend tot 09.30 uur i.v.m. jaarlijkse “Lintjesregen”.
Op donderdag 27 april 2023 is raadhuis Aalsmeer gehele dag gesloten i.v.m. Koningsdag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel