Officiële mededelingen 16 november 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 46 2023

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE OP DINSDAG 21 NOVEMBER 2023, 20.00 UUR

BEELDVORMEND
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Actieve informatie uit het college
  4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Presentatie bestemmingsplan Fort Kudelstaart
20.35 6. Presentatie werkproces voor ruimtelijke initiatieven en projecten
21.05 7. Vaststellen bestemmingsplan Zijdstraat
21.45 8. Wijziging nota bodembeheer Amstelland en Meerlanden 2019
22.15 9. Het beleidsneutraal bijwerken van diverse verordeningen gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet
22.40 10. Vaststelling 1e herziening Exploitatieplan Polderzoom fase 2
23.00   Regionale samenwerking
23.10   Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG
23 NOVEMBER 2023, 20.00 UUR

BEELDVORMEND
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel. 

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur,
mevrouw G. Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Actieve informatie uit het college
  4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Presentatie Aanbevelingen rekenkameronderzoek Inkoop & Aanbesteding
20.35 6. Presentatie Jeugdhulp
21.05 7. Nota ‘Omzien naar elkaar, verbinden en versterken, Strategienota Sociaal Domein 2024-2027’
21.35 8. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
21.45 9. Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Aalsmeer
22.15 10. Vaststellen 2e Bestuursrapportage 2023
22.45 11. Vaststellen Nota Verbonden Partijen 2023
23.10 12. Vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland
23.20 13. Vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg Amstelland
23.30 14. Luchtvaartzaken
23.40 15. Regionale samenwerking

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HOOFDWEG 192’ (Z23-093765)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ in procedure wordt gebracht. Dit ontwerpbestemmingsplan (IDN:NL.IMRO.0358.20C-OW01) wordt met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken, met ingang van 17 november 2023 tot en met 28 december 2023 ter inzage gelegd.

DOELSTELLING EN PLANGEBIED
Het genoemde bestemmingsplan beoogt te voorzien in het juridisch-planologisch kader voor de toekomstige ontwikkeling van het aan de Hoofdweg 192 gevestigde agrarische bedrijf. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het oprichten van een opslagloods en het realiseren van een aanbouw aan een bestaande loods ten behoeve van de directe verkoop van producten van zijn land. Alvorens het bestemmingsplan kan worden vastgesteld door de gemeenteraad, wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

TERINZAGELEGGING
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage van 17 november 2023 tot en met 28 december 2023. De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.20C-OW01 en
 • via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
 • in papieren vorm, op verzoek vooraf via telefoonnummer 0297-387575 bij de balie van de receptie in het raadhuis
  van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 en
 • op verzoek vooraf via telefoonnummer 020-5404911 bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van
  Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 .

INDIENEN ZIENSWIJZE
Gedurende voornoemde termijn van zes weken kan een ieder een zienswijze betreffende dit ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer.

Een zienswijze wordt gericht aan Burgemeester en wethouders en verstuurd naar postbus 253, 1430 AG Aalsmeer onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hoofdweg 192’. De zienswijze dient ten minste te zijn voorzien van uw naam, adres en woonplaats. Eventueel kan een zienswijze mondeling naar voren worden gebracht. Daarvoor via telefoonnummer 0297-387575 een afspraak worden gemaakt.

OPENSTELLING AANWIJZINGSPROCEDURE LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING VOOR DE GEMEENTE AALSMEER, COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Het Commissariaat voor de Media maakt bekend dat per heden de procedure is opengesteld voor aanwijzing van een lokale publieke media-instelling ter uitvoering van de publieke mediaopdracht in de gemeente Aalsmeer. De ingangsdatum van de aanwijzing is in beginsel 15 juni 2024. Geïnteresseerde partijen kunnen uiterlijk op 15 december 2023 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media.
Meer informatie kunt u vinden op onze website: Externe link:https://www.cvdm.nl/voor-mediamakers/publieke-omroepen/lokale-omroep/.

WABO AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– Geerland 28, 1433 JR, (Z2023-00003128), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Schweitzerstraat 55, 1433 AG, (Z2023-00003108), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Punterstraat 33, 1431 CT, (Z2023-00003087), het uitbreiden van een appartement op de tweede verdieping

– Middenweg 5, 1432 DE, (Z2023-00003086), het dempen van een sloot t.b.v. het aanleggen van een in- en uitrit

– Cyclamenstraat 59, 1431 RZ, (Z2023-00003062), het verhogen van de nok en plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde

– Zoete Veenstraat 1, 1432 LG, (Z2023-00003025), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. plaatsing bijgebouw met
kantoorfunctie

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Uiterweg 272, 1431 AV, (Z2023-00002066), het herbouwen van de schuur tot studio/B&B. Verzonden: 13 november 2023

– Kudelstaartseweg 158, 1433 GN, (Z2023-00002950), het verplaatsen van de in- en uitrit. Verzonden: 09 november 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Machineweg-Catharina Amalialaan (sectie B nrs. 5063 en 5064), (Z2023-00001115), het bouwen van een kunstwerk t.b.v. de kruising Machineweg-Catharina Amalialaan. Verzonden: 13 november 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg en Mr. Jac. Takkade, (Z2023-00002067), het uitvoeren van een kadeverbetering in de Schinkelpolder.
Verzonden: 10 november 2023

– Lakenblekerstraat 49A, 1431 GE, (Z2023-00001094), het plaatsen van 3 reclameborden bij Shell laadplein op
parkeerterrein Gamma. De vergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 10 november 2023

– Braziliëlaan 23B, 1432 DG, (Z2023-00002106), het aanbrengen van diverse gevelreclame. Verzonden: 08 november 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Hornweg 187 (Z2023-00002192) RINGS Aalsmeer op 25 november 2023, verzonden 14 november 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • Naast het gemeentehuis (Z2023-00003046), screeningsunit t.b.v. het bevolkingsonderzoek borstkanker van 30 januari
  2024 tot 30 mei 2024, ontvangen 3 november 2023.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Raadhuisplein (Z2023-00002939) Pand/taxeren in- en verkoop van edelmetalen en munten van 6 november 2023 t/m 5 november 2028

ONTHEFFING (NACHT)VERBLIJF IN OPENBARE RUIMTE (VERLEEND)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende ontheffing is verleend.

 • Akkers van Ravenstein (Z2023-00002868) Overnachten op de Akkers van Ravenstein van 26 juli 2024 tot 9 augustus
  2024, verzonden 9 november 2023

Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Sportlaan 44 (Z2023-00003034) optreden van een band op 16 december 2023, ontvangen 4 november 2023
 • Kantine RKDES, Wim Kan Dreef 4 (Z2023-00003118), Superfriday band op 23 maart 2024, ontvangen 13 november 2023
 • Kantine RKDES, Wim Kan Dreef 4 (Z2023-00003119) BLINGO op 16 december 2023, ontvangen 13 november 2023
 • Kantine RKDES, Wim Kan Dreef 4 (Z2023-00003120) Voetbalquiz op 4 februari 2024, ontvangen 13 november 2023
 • Kantine RKDES, Wim Kan Dreef 4 (Z2023-00003121) RKDES 4 borrel na afloop wedstrijden op 9 maart 2024, ontvangen
  13 november 2023
 • Kantine RKDES, Wim Kan Dreef 4 (Z2023-00003122) afsluiting voetbalseizoen – na afloop van de wedstrijden op 25 mei
  2024, ontvangen 13 november 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:

 • t/m 24 november 2023: omgevingsvergunning voet- en fietspad Bilderdammerweg (met bijbehorende stukken) (HZ_WABO-2022-2408)
 • t/m 8 december 2023: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291A te Aalsmeer
 • t/m 28 december 2023: ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ met de bijbehorende stukken.

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Bido Sanchez M.C.R. 01-12-1980 08-11-2023
  Kaczmarek D. 02-03-1999 10-11-2023
  Kaczmarek M.B. 05-02-1975 10-11-2023
  Kolakowski J. 12-07-1980 08-11-2023
  Moskal M.Z. 02-05-2002 10-11-2023
  Sabała A.M. 14-03-1976 10-11-2023
  Sadowy M.D. 19-07-2003 10-11-2023
  Tomczyk-Musioł A.M. 23-10-1989 10-11-2023
  Zharuk L. 17-07-1984 10-11-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING DOOR VERKIEZINGEN
Woensdag 22 november zijn onze balies geopend tot 12 uur. Dit is vanwege de Tweede Kamer verkiezingen. Donderdag 23 november is het raadhuis gesloten.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten.
Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

SNOEIBOOT VAART 18 NOVEMBER 2023 UIT
De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren. Ook dit jaar zet de gemeente de snoeiboot in. Op zaterdag 18 november 2023 vaart de snoeiboot voor de laatste keer dit jaar weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren. De boot ligt weer op de vertrouwde locaties: 09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug.

Overhangend groen
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. Om de eigenaren daarbij te helpen, biedt de gemeente de mogelijkheid om op zaterdag 18 november 2023 hun snoeiafval gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen. Hij komt dan zo snel mogelijk weer terug.

Meer informatie
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer via telefoonnummer (0297) 387575 (vraag naar afdeling Veiligheid en Handhaving, vaarwegbeheer) of stuur een mail naar info@aalsmeer.nl t.a.v. V&H vaarwegbeheer).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin