Officiële mededelingen 15 februari 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 7 2024

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
In afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291a te Aalsmeer (HZ_Wabo-2022-4672).

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend in afwijking van het bestemmingsplan voor het vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291A te Aalsmeer. Met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt het mogelijk gemaakt bovengenoemd plan te realiseren.

Er heeft een systeemconversie bij de gemeente plaatsgevonden. Dat betekent dat het nummer van het dossier is veranderd. Het oude dossiernummer was: Z22-092807 en het nieuwe dossiernummer is HZ_WABO_2022-4672. Houd hier rekening mee in uw contact met de gemeente.

TER INZAGE
Met ingang van 16 februari 2024 ligt de omgevingsvergunning gedurende 6 weken, met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB19xC-VG01,
  en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden
  gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer -mstel 1. Er dient hiervoor eerst een
  afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

BEROEP
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

VOORLOPIGE VOORZIENING
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

INWERKINGTREDING
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN RECTIFICATIE
– Emmastraat 1A, (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het bouwen van een theater. Toelichting: Tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de eerder gepubliceerde tekst, ‘het uitbreiden van een bijgebouw’, geen juiste omschrijving van het project is.

AANVRAGEN ONTVANGEN
– Kudelstaartseweg 182, het wijzigen van een in- en uitrit
– Ophelialaan 183, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak
– Lisdoddestraat 122, het plaatsen van een garagedeur in de carport
– Mijnsherenweg 24a, het afwijken van het omgevingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur
– Thailandlaan 5, het aanbrengen van gevelreclame op het hoofdgebouw
– Oosteinderweg 575, het vernieuwen en vergroten van een dakkapel

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Uiterweg nabij 86, het bouwen van een bedrijfsgebouw, kassen en een bootoverkapping, het graven van water en het aanleggen van een toegangsweg
– Schinkeldijkje 10 (Sectie B, nr. 6078 en 6079), het transformeren van het terrein en het vervangen/bouwen van
bedrijfsunits
– Kudelstaartseweg 148a, het vervangen van de bestaande woning
– Kudelstaartseweg 158, het verplaatsen van de bestaande in- en uitrit

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Herenweg 43, het maken van een aanbouw met twee bouwlagen aan de achterzijde van de woning
– Hadleystraat 1c en Oosteinderweg 246, het gebruiken van 2 woningen voor kamergewijze verhuur (legalisatie)
– Jac. P. Thijsselaan 15A, AMR03 C 5368, het plaatsen van 3 geschakelde keten op bestaande vergaderunits
– Oosteinderweg 66, het veranderen van de bestaande in- en uitrit, het vervangen en verbreden van de bestaande brug en
het aanleggen van een onderheid pad

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Dorpsstraat 93 (Z2024-00000403) Legends Exploitatie B.V. (verplaatsen terras), ontvangen 23 januari 2023

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Zijdstraat 77 (Z2023-00000864) Eethuis Aalsmeer, verzonden 7 februari 2024

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:

 • Chrysantenstraat 43 (Z2024-00000452) plaatsen van drie tappunten t.b.v. koningsdag 2024, ontvangen 10 februari 2024

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Zwarteweg 77 (Z2024-00000192) Open dag brandweer Aalsmeer op 1 juni 2024
 • Gerberastraat 6 (Z2024-00000432) Festival van Nieuwe Verbindingen, tijdens internationale vrouwendag op
  8 maart 2024

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
– t/m 7 maart 2024: vastgestelde herziening exploitatieplan Polderzoom Fase 2, 1e  herziening 2023 met bijbehorende stukken

– t/m 29 maart 2024: besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het
vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291a te Aalsmeer met de daarbij
behorende stukken (hz_wabo-2022-4672) (oude dossiernummer was: Z22-092807 )

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout

maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur
zaterdag: 09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Soares Braga J.M. 10-10-1985 07-02-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Andreev Y.M. 02-11-2020 09-02-2024
  Andreev M.V. 17-06-1994 09-02-2024
  Antoniuk J. 06-11-1994 09-02-2024
  Atanasova S.G. 01-04-1995 09-02-2024
  Gola P.F. 12-05-1985 09-02-2024
  Grzyb K.A. 13-10-1999 09-02-2024
  Klyta D.P. 26-11-1972 09-02-2024
  Nowakowski K.P. 27-06-1996 09-02-2024
  Pituch E.A. 21-09-1976 09-02-2024
  Seredenko O. 19-10-2004 09-02-2024
  Wasilewski D.S. 09-04-1987 09-02-2024
  Ziętek P. 26-06-1996 09-02-2024

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het raadhuis.

TIJDELIJK NOODFONDS ENERGIE
Heeft u een laag inkomen en een hoge energierekening? Dan kunt u misschien steun van het Noodfonds Energie krijgen. Dit fonds van het rijk en de energieleveranciers helpt mensen met het betalen van hun energierekening. Op www.noodfondsenergie.nl vindt u meer informatie. U kunt hier ook kijken of u in aanmerking komt voor deze hulp en hoe u een aanvraag kunt doen.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten.  Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer.
Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel