Officiële mededelingen 13 april 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 15 2023

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Cavuoti V. 29-01-1992 04-04-2023
  Goşa I.N. 13-11-1987 04-04-2023
  Horina M. 04-12-1976 06-04-2023
  Jongkind D.H. 09-04-1944 05-04-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 20 APRIL 2023, IN DE RAADZAAL VAN HETRAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR. 

RAAD
Raadzaal
Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 16 maart 2023

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Actieve informatie uit het college

 

20.05

 

R-2

AFLEGGEN EED PLAATSVERVANGEND GRIFFIER
AKKOORDSTUK
20.10 R-3 Plan van Eisen aanbesteding accountant
BESPREEKSTUK
20.15 R-4 Bestemmingsplan Kudelstaart-Westeinderhage en beeldkwaliteitsplan
20.55 R-5 Moties vreemd aan de orde van de dag
21.10 R-6 Vragenkwartier
     

SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Rietwijkeroordweg 35, 1432 JG, (Z2023-00000088), het plaatsen van een WKK in buitenomkasting  warmwater opslagtank (WOT) en trafo

– Zuiderpark 41, 1433 PS, (Z2023-00000086), het plaatsen van een nieuwe pui en aanbrengen van een constructieve doorbraak

– Oosteinderweg 113a AMR03 G 6747, 1432 AH, (Z2023-00000078), het vernieuwen van een oude schuur

– Burgemeester Kasteleinweg, AMR03 G 6215, (Z2023-00000075), het plaatsen van 2 cameramasten en uitvoeren van graafwerkzaamheden

– Raadhuisplein naast nr. 1, 1431 EH, (Z2023-00000072), het plaatsen van een tijdelijke fietsenstalling tot circa juli 2026

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Raadhuisplein 1, 1431 EH, (Z23-005756), het plaatsen van een fietsenstalling op het openbaar terrein bij het Raadhuis Aalsmeer.
Verzonden: 04 april 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Legmeerdijk 220A, 1187 NK, (Z23-014261), het aanleggen van een in- en uitrit   Verzonden: 06 april 2023

– Mr. Jac. Takkade 33, 1432 CB, (Z23-014033), het bouwen van een twee onder één kapwoning   Verzonden: 05 april 2023

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z23-003390), het plaatsen van een koelcel aan de achterzijde en een airco unit aan de zijgevel
van het hotel. Toelichting: Een aanvraag is een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen. Dit volgt uit artikel 1:3
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Degene die verzoekt om een omgevingsvergunning is doorgaans belanghebbende bij
een beslissing op dat verzoek. Dit kan anders zijn als het verzoek (mede) betrekking heeft op gronden die bij een ander in
eigendom zijn. Het project is gedeeltelijk voorzien op gronden in eigendom van de gemeente Aalsmeer. Vanuit de hoedanigheid
van grondeigenaar heeft de gemeente verklaard daarvoor geen toestemming te verlenen. Dit betekent dat aannemelijk is dat de
voorgenomen activiteit niet kan worden verwezenlijkt. Om die reden kan de aanvrager niet als belanghebbende worden
aangemerkt en is er dus ook geen sprake van een aanvraag in de zin van de Awb. De gemeente ziet daarom af van een
inhoudelijke behandeling. Verzonden: 07 april 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Uiterweg 21a, 1431 AA, (Z23-010876), het vervangen van twee bestaande bruggen en beschoeiing, het dempen van water en het
maken van een betonpad. Verzonden: 07 april 2023

– Ecuadorlaan 1 en 3 (voorheen Middenweg sectie B, nr. 9917), (Z22-061744), het bouwen van een logistiek bedrijfsgebouw, het
plaatsen van een spijlenhekwerk met poorten en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 06 april 2023

– Stommeerkade 86, (Z22-088250), het bouwen van een woning. Verzonden: 06 april 2023

– Zandoogjestraat 7, 1432 NK, (Z23-016313), het plaatsen van een airco buitenunit op de uitbouw aan de achterzijde van de
woning. Verzonden: 06 april 2023

– Aalsmeerderweg 254a, 1432 CW, (Z22-086394), het vervangen/vergroten van de aanbouw aan de achterzijde van de woning.

  Verzonden: 04 april 2023
WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Grasterrein/speeltuin schuin tegenover de instelling ’t Kloosterhof (Z23-029704) Circus in de Zorg op 13 juli 2023, ontvangen
  31 maart 2023
 • Achter het dorpshuis te Kudelstaart (Z23-029821) Feest op het Plein op 24 juni 2023, ontvangen 31 maart 2023
 • Beethovenlaan 120 (Voetbalvereniging Aalsmeer) (Z23-031595), Kindervakantieweek van 31 juli t/m 4 augustus 2023, ontvangen
  5 april 2023

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Het speeltuintje tussen de Linksbuitenstraat en Midvoordreef (Z23-015090) Koningsdagsfeest “Koning Kudel” op 27 april 2023, op
  5 april verleend

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:

 • Beethovenlaan 120 (Z23-031066) het plaatsen van een tappunt t.b.v. Weekaatje op 28 mei 2023. Ontvangen 3 april 2023
 • Kudelstaartseweg 239/Parkeerplaats van het dorpshuis (Z23-031828) Het plaatsen van een tappunt t.b.v. Beachvolleybal event op
  17 juni 2023, ontvangen 5 april 2023

TER INZAGE:

 • t/m 14 april 2023: verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid met daarbij behorende stukken Dorpsstraat 133 Aalsmeer (Z22-030843
 • t/m 21 april 2023: aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden geluid en de overige daarop betrekking hebbende stukken Stommeerkade 45 (Z21-079624)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis 

Openingstijden raadhuis                  
ma, di, do               08.30 – 14.00 uur
Woensdag               08.30 – 19.30 uur
vrijdag                    08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do               08.30 – 17.00 uur
vrijdag                    08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin