Officiële mededelingen 12 oktober 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 41 2023

BENOEMING TOT 2e  LOCOSECRETARIS
Het college van B&W heeft in zijn vergadering van 10 oktober 2023 besloten de volgende persoon met onmiddellijke ingang te benoemen als 2e loco-gemeentesecretaris: De heer E. Freerkstra.

ENERGIETOESLAG 2023
Dit najaar krijgen huishoudens in Aalsmeer met een laag inkomen 800 euro energietoeslag. Inwoners van wie bekend is bij de gemeente dat ze recht hebben op de energietoeslag ontvangen deze automatisch op hun rekening. Ontvangt u de energietoeslag niet, maar denkt u hier wel voor in aanmerking te komen? Dan kunt u dit najaar een aanvraag bij ons doen. Meer informatie: www.aalsmeer.nl/energietoeslag.

HANDHAVING OPENBARE RUIMTE IS OP ZOEK NAAR DE EIGENAAR EN /OF RECHTHEBBENDE VAN EEN HALF GEZONKEN KAJUITBOOT TER HOOGTE VAN PERCEEL NUM. E1451.
De kajuitboot ligt ter hoogte van de Rijssen gemeente Aalsmeer Westeinder Plassen. De kajuitboot heeft een lengte van ong. 5 meter. De romp is wit en het bovendek is ook tevens wit boven op het dek bevind zich een groen net. 17-08-23 lag de desbetreffende boot half gezonken op de bodem ter plaatse en hebben we deze boot leeggepompt. Op grond van artikel 1 van de wrakkenwet is het verboden dat :een vaartuig, overblijfselen van een vaartuig en andere voorwerpen welke in openbare wateren zijn gestrand ,gezonken, aan de grond zijn geraakt of vastgeraakt, op of in waterkeringen of andere waterwerken te hebben door beheerder van het water kunnen worden opgeruimd .

U handelt in strijd met bovengenoemd voorschrift. U dient dit vaartuig of voorwerp binnen twee weken vanaf berichtgeving in de krant te verwijderen.Indien u dit niet doet ,wordt het vaartuig afgevoerd en worden de gemaakte kosten verhaald op de eigenaar rechthebbende van dit vaartuig verhaald. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team HOR van de gemeente Amstelveen telefoon  020-540 49 11.

VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING VOET- EN FIETSPAD BILDERDAMMERWEG (HZ_WABO-2022-2408)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij besloten heeft een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een voet- en fietspad langs de Bilderdammerweg. Het plangebied voor de beoogde ontwikkeling is globaal gelegen parallel aan de Bilderdammerweg, tussen de kruising Bilderdammerweg – Spiegelstaart en Bilderdammerweg- Robend en vervolgens richting Graaf Willemlaan. Het voet- en fietspad zijn deels niet passend binnen de ter plaatse vigerende bestemmingsplannen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een omgevingsvergunning aangevraagd om buitenplans af te wijken van deze bestemmingsplannen (art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo). De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-2022-2408.

TER INZAGE
Met ingang van 13 oktober 2023 ligt de verleende omgevingsvergunning gedurende 6 weken, met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB20xA-VG01, en
 • de balie van de receptie in het Raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

BEROEPSMOGELIJKHEID
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd kan hiertegen beroep worden ingesteld bij de rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). door:

– belanghebbenden;
– niet – belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
– niet-  belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar
te maken.
Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

VOORLOPIGE VOORZIENING
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

INWERKINGTREDING
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WABO AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Waterhoenstraat t.h.v. nr. 6, AMR03 C 7772, (Z2023-00002574), het inrichten van een bouwplaats t.b.v. woningrenovatie tot 22/3/2024
– Hornweg 68, 1432 GN, (Z2023-00002561), het bouwen van een garage in de achtertuin
– Zijdstraat 55, 1431 EB, (Z2023-00002556), het plaatsen van 140 zonnepanelen op een dakvlak van de kerk
– De Muzen 26, 1431 XP, (Z2023-00002553), het uitbreiden van de woning, vervangen/uitbreiden zonnepanelen en plaatsen erfafscheiding
– Praamplein 28, 1431 CV, (Z2023-00002548), het aanleggen van een balkon/terras op de 1e verdieping aan de voorzijde
– Wilgenlaan 14, AMR03 C 5049, 1431 HT, (Z2023-00002527), het (her)bouwen en verplaatsen van bijbehorende bouwwerken
– Samoaweg, AMR03 B 44029, (Z2023-00002440), het bouwen van een dubbel bedrijfspand met erfafscheiding en 4 in- en uitritten
– Stommeerkade hoek Burgemeester Kasteleinweg, AMR03 C 7998, (Z2023-00002469), het bouwen van 16 appartementen (‘Residentie Stommeerkade’)
– Oosteinderweg 457b, 1432 BJ, (Z2023-00002467), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, vervangen van de dakkapel aan de achterzijde en het optrekken van de bestaande opbouw aan de achterzijde tot de 1e etage

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Zwitserlandstraat 4, 1432 DC, (Z2023-00001731), het uitbreiden van de bedrijfsruimte. Verzonden: 04 oktober 2023

– Herenweg 66A, 1433 HB, (Z22-086516), het plaatsen van extra steigers bij de jachthaven. Toelichting: Een aanvraag is
een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen. Dit volgt uit artikel 1:3 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Uit artikel 1:2 Awb volgt dat onder een belanghebbende moet worden verstaan: degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Een deel van de projectlocatie is in eigendom van de gemeente Aalsmeer. De
gemeente Aalsmeer heeft te kennen gegeven dat zij geen toestemming geeft voor realisatie van het bouwplan op haar
eigendom. Door het ontbreken van toestemming is niet aannemelijk dat het bouwplan kan worden verwezenlijkt. De
aanvrager kan daarom niet als belanghebbende worden aangemerkt. Er is per definitie dan ook geen sprake van een
aanvraag in de zin van de Awb. Het verzoek om een omgevingsvergunning wordt verder niet inhoudelijk behandeld.
Als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem heeft dit dossier een nieuw zaaknummer gekregen, te
weten HZ_WABO-2022-4407. Verzonden: 04 oktober 2023.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

– Roerdomplaan 108, 1431 WL, (Z2023-00002357), het plaatsen van een container op een parkeerplaats tot 17 oktober 2023. Verzonden: 05 oktober 2023
– Andorraweg 2, AMR03 A 6239, 1432 DB, (Z2023-00001397), het plaatsen van magazijnstellingen hoger dan 8,5m. Verzonden: 05 oktober 2023
– Lakenblekerstraat 24A, 1431 GG, (Z23-023286), het uitbreiden van bestaand bedrijfsgebouw met showrooms. Toelichting: Als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem is het zaaknummer van dit dossier gewijzigd naar HZ_WABO-2023-0838. Verzonden: 05 oktober 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Clematisstraat 16, 1431 SE, (Z2023-00000108), brandveilig gebruik zorgcentrum Kloosterhof. Verzonden: 05 oktober 2023

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Oosteinderweg 529, 1432 BK, (Z2023-00000922), het gebruik van loodsen ook voor stille opslag en opslag door derden. Toelichting: het gevraagde gebruik is niet vergunningvrij, maar omdat de verkeerde activiteit is aangevraagd welke niet van toepassing is het daarmee ‘vergunningvrij’.

VERGUNNING INGETROKKEN
Legmeerdijk naast 326 traf (kad. perceel C 1204, voorheen Legmeerdijk 322), het dempen van een greppel en het plaatsen van een erfafscheiding (Zaaknr Z2023-0000219). Toelichting Vergunning bekend onder Z20-080890.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Kudelstaartseweg 22/strand, grasveld bij het surfeiland (Z2023-00002576) Kerstavondviering op 24 december 2023, ontvangen 9 oktober 2023

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Loswal/Aanlegsteiger in Kudelstaart (Z2023-00001806) Sinterklaas intocht en rondrit door Kudelstaart op 25 november 2023, verzonden 4 oktober 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:

 • t/m 19 oktober 2023: ontwerpbestemmingsplan “Zijdstraat” (Z23-026854) met bijbehorende stukken, planidentificatiecode NL.IMRO.0358.16E-OW01
 • t/m 26 oktober 2023: ontwerpbestemmingsplan “Green Park Aalsmeer DG2 Oost’ met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
 • t/m 26 oktober 2023: wijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg 397’ en besluit Wet geluidhinder
  (Z23-007375)
 • t/m 3 november 2023: omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2021’ voor het maken van beschoeiing en het realiseren van een waterlichaam aan de Uiterweg 311 (HZ_WABO-2022-3935) met bijbehorende stukken
 • t/m 9 november 2023: geweigerde omgevingsvergunning Mr. JAC. TAKKADE 40 (HZ_WABO-2022-2524 (voorheen Z22-044030))
 • t/m 9 november 2023: ontwerp-omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Aalsmeerderweg 237 en 239 Aalsmeer (HZ_WABO-2022-1979)
 • t/m 24 november 2023: omgevingsvergunning voet- en fietspad Bilderdammerweg (met bijbehorende stukken) (HZ_WABO-2022-2408)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin