Officiële mededelingen 26 oktober 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 43 2023

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Gamońska B. 09-07-1964 20-10-2023
  Illasewicz A.J. 30-09-2003 20-10-2023
  Illasewicz M.W. 06-07-1973 20-10-2023
  Illasewicz M. 19-03-1977 20-10-2023
  Kabak M. 26-01-1999 20-10-2023
  Kotkowski M.W. 08-01-1972 20-10-2023
  Ökrös F.R. 10-04-1993 20-10-2023
  Orakowski D.P. 03-11-1996 20-10-2023
  Orakowski D.Z. 23-07-2002 20-10-2023
  Shkinder A.A. 25-01-2015 20-10-2023
  Shkinder A. 10-07-1979 20-10-2023
  Shkinder A.A. 28-06-2010 20-10-2023
  Tunkara I. 01-01-1986 20-10-2023
  van Tol M. 21-12-1971 20-10-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

AGENDA VOOR DE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE EN MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DINSDAG 31 OKTOBER 2023, 20.00 UUR 

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur,
mevrouw G. Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Actieve informatie uit het college
4. Mededelingen uit de fracties
 

RUIMTE

20.05 5. Vaststellen bestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan en beeldkwaliteitsplan ‘De Hoeksteen’
20.20 6. Kerkenvisie Aalsmeer
 

MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR

20.35 7. Programmabegroting 2024 Moties en amendementen
21.30 8. Septembercirculaire 2023
21.50 9. Regionale samenwerking: AM advies inzake de MRA agenda
22.00 10. Luchtvaartzaken
22.20 11. Vragenkwartier
22.35 12. Sluiting

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN ‘OOSTEINDERWEG 2020’ VOOR HET VERVANGEN VAN DE BESTAANDE KAS DOOR EEN LOODS VOOR OPSLAG AAN DE OOSTEINDERWEG 291A TE AALSMEER (HZ_WABO-2022-4672)

 Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan voor het vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291A te Aalsmeer. Het plan kan alleen mogelijk gemaakt worden met een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Namelijk, het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ laat deze ontwikkeling niet toe, omdat de gronden in hoofdzaak zijn bestemd voor ‘Agrarisch-Tuinbouw’. Er heeft een systeemconversie bij de gemeente plaatsgevonden. Dat betekent dat het nummer van het dossier is veranderd. Het oude dossiernummer was: Z22-092807 en het nieuwe dossiernummer is HZ_WABO_2022-4672. Houd hier rekening mee in uw contact met de gemeente.

Ter inzage
Met ingang van 27 oktober 2023 ligt de ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken, met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVHB19xD-OW01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te
  worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een
  afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Oosteinderweg 291A, HZ_WABO-2022-4672”.

Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

TE VERWIJDEREN VOERTUIGEN
Op de volgende locatie staan al geruime tijd onderstaande aanhanger en onderstaande scooter:

Marconistraat, perceelnummer 10A in Kudelstaart
Het gaat om een aanhangwagen en om een scooter die niet voorzien zijn van een kenteken of chassisnummer.

Gelet op artikel 5.6. (kampeermiddelen e.a.) van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer, is het verboden dit voertuig (aanhangwagen) op de weg te plaatsen of te hebben. Gelet op artikel 5.4 en 5.5. (defecte voertuigen, voertuigwrakken) van de Algemene Plaatselijke Verordening van
de gemeente Aalsmeer, is het verboden dit voertuig (scooter) op de weg te plaatsen of te hebben. De eigenaar/eigenaren wordt/worden verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met team Handhaving Openbare Buitenruimte (HOR) van de gemeente Amstelveen, telefoon 020 – 540 49 11.

De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.29 tot en met 5.31 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang toe te passen, door dit voertuig op dinsdag 14 november 2023 van de openbare weg mee te voeren, op te slaan en zo nodig te verkopen of vernietigen. De rechthebbende/rechthebbende krijgt/krijgen de gelegenheid dit object van de openbare weg te verwijderen en wel tot en met maandag 13 november 2023.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team HOR van de gemeente Amstelveen telefoon  020 – 540 49 11.

WABO AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– De Muzen 18, 1431 XP, (Z2023-00002747), het veranderen van de woning d.m.v. een uitbreiding aan de achterzijde
– Zwitserlandstraat 4, 1432 DC, (Z2023-00002741), het uitbreiden van de bedrijfsruimte
– Hortensialaan 34, 1431 VC, (Z2023-00002737), het plaatsen van een container voor de woning tot 01-04-2024
– Hadleystraat 1c en 1d, Uiterweg 358 en Oosteinderweg 246, (Z2023-00002722), het legaliseren van 4 woningen voor
kamergewijze verhuur

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Ampèrestraat 25, 1433 KV, (Z2023-00002187), het plaatsen van een houten overkapping in de tuin. Verzonden:
23 oktober 2023

– Japanlaan 4, 1432 DK, (Z2023-00002112), het plaatsen van 4 noodstroomaggregaten 1000 kVA en een brandstof-
container op een gemeentestrook t/m 13 oktober 2023 i.v.m. werkzaamheden aan de spanningsrail behuizing. Verzonden:
19 oktober 2023.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAAG IS MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Oosteinderweg 591, 1432 BM, (Z2023-00002064), het kappen van een koningslinde i.v.m. het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Verzonden: 20 oktober 2023.

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Van Heijningenstraat 44, 1433 NX, (Z2023-00002057), het plaatsen van een Big Bag van 3m2 tot 15 september 2023. Verzonden: 18 oktober 2023

– Aalsmeerderweg 230, 1432 CW, (Z2023-00001221), het plaatsen van dam met duiker en verhoogde beschoeiing en een in- en uitrit. Verzonden: 18 oktober 2023.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Uiterweg achter nr. 100, AMR03 H3382, 1431 AR, (Z2023-00000726), het bouwen van een botenstalling. Verzonden: 19 oktober 2023

– Oosteinderweg 573, 1432 BM, (Z2023-00001197), het uitbreiden en verbouwen van de woning. Verzonden: 17 oktober 2023

– Gloxiniastraat naast nr. 16, 1431 VG, (Z2023-00001606), het plaatsen van een container op parkeerplaats naast de
woning tot 31/12/2023. Toelichting: In verband met het wijzigen van het termijn van de werkzaamheden is het termijn van
het reeds verleende besluit verlengd. Verzonden: 18 oktober 2023

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken:
– Cyclamenstraat, ter hoogte van huisnummers 14 t/m 24

Intrekken aanwijzing parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen:
– Ophelialaan, ter hoogte van huisnummers 161 t/m 167

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • op de stoep tussen supermarkt Hoogvliet en cafetaria ’t Koepeltje (Z2023-00002717), verkoop van oliebollen en
  appelbeignets van 29 t/m 31 december 2023, ontvangen 17 oktober 2023

TER INZAGE:

 • t/m 26 oktober 2023: ontwerpbestemmingsplan “Green Park Aalsmeer DG2 Oost’ met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
 • t/m 26 oktober 2023: wijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg 397’ en besluit Wet geluidhinder
  (Z23-007375)
 • t/m 3 november 2023: omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2021’ voor het maken van beschoeiing en het realiseren van een waterlichaam aan de Uiterweg 311 (HZ_WABO-2022-3935) met bijbehorende stukken
 • t/m 9 november 2023: geweigerde omgevingsvergunning Mr. JAC. TAKKADE 40 (HZ_WABO-2022-2524 (voorheen Z22-044030))
 • t/m 9 november 2023: ontwerp-omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Aalsmeerderweg 237 en 239 Aalsmeer (HZ_WABO-2022-1979)
 • t/m 24 november 2023: omgevingsvergunning voet- en fietspad Bilderdammerweg (met bijbehorende stukken) (HZ_WABO-2022-2408)
 • t/m 8 december 2023: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291A te Aalsmeer

  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

  Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
  Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

  Openingstijden raadhuis           
  ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
  Woensdag                08.30 – 19.30 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
  Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

  Telefonische bereikbaarheid
  ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

  Calamiteitentelefoon
  Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

  Plan uw afspraak
  Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

  Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

  AFVAL
  Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
  maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
  zaterdag:                            09.00-16.00 uur
  Meer informatie: www.meerlanden.nl

  SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
  Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

  WIJKINFORMATIE
  Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

  AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

  INSPREKEN IN DE COMMISSIE
  Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

  WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
  De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

  * Bezwaar
  Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

  ** Beroep
  De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

  Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

  *** Zienswijze
  Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

  BEKENDMAKINGEN
  Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

  U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

  • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
  • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
  • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
  • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
  • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

  VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin