Raadsvergadering 15 december

(Foto archief AV)

(Gemeentelijk persbericht) Op donderdag 15 december 2022 vindt de volgende vergadering van de gemeenteraad van Aalsmeer plaats. Tijdens deze vergadering worden onder andere de gewijzigde begroting van Amstelland-Meerlanden, de procesnotitie Sociaal Domein en de inbesteding voor de verwerking van huishoudelijk restafval bij Omrin behandeld.

Gewijzigde begroting Amstelland-Meerlanden
De Metropoolregio Amsterdam, ook bekend als MRA, is een samenwerkingsverband waaraan ook Aalsmeer deelneemt. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om de bijdrage per inwoner te verhogen van 0,73 naar 1,37 euro. Hiermee wordt de afspraak nagekomen dat elke deelregio bijdraagt aan de versterking van de directie van de MRA.

Procesnotitie Sociaal Domein
De huidige strategienota ‘De kracht van Aalsmeer’ loopt van 2019 tot en met 2023. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid voor het sociaal domein wil het college de gemeenteraad niet alleen tijdens het proces maar ook vooraf al betrekken. In deze procesnotitie worden afspraken over de input en betrokkenheid van de raad vastgelegd.

Verwerking huishoudelijk restafval
Het contract voor de verwerking van huishoudelijk restafval met het AEB verloopt per 31 december 2022. Het college stelt de raad voor te besluiten tot inbesteding van de nascheiding van fijn huishoudelijk afval bij Omrin b.v. Als de gemeenteraad geen wensen of bedenkingen heeft zal de gemeente overgaan tot koop van 45 aandelen tegen een uitgifteprijs van 4.718 euro per aandeel.

Moties
Het is mogelijk dat fracties moties indienen in de raadsvergadering. Met deze moties geven ze een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om bepaalde zaken uit te voeren. Voor deze vergadering is er een motie aangekondigd door een aantal fracties om een financiële bijdrage te leveren aan de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. Formeel is dit nog geen agendapunt, omdat moties pas ingediend kunnen worden tijdens de raadsvergadering. Bij de vaststelling van de agenda zal duidelijk worden of deze motie wordt ingediend en besproken.

Vergadering bijwonen
U bent van harte welkom om de raadsvergadering in het Raadhuis bij te wonen. De volledige agenda’s inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website. Hier kunt u ook de vergadering vanaf 20.00 uur rechtstreeks volgen of achteraf terugkijken. Als u vragen heeft over de vergadering, kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@aalsmeer.nl. Inspreken is tijdens deze vergaderingen niet mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *





banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin