Raadsbrieven Aalsmeer en Amstelveen

Hieronder de raadsbrieven die door zowel de colleges van Aalsmeer als Amstelveen aan de gemeenteraad zijn verstuurd.

RAADSBRIEF AALSMEER

Geachte raad,

Sinds enkele jaren werken onze gemeenten intensief samen op basis van de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen. De praktische uitwerking hiervan is opgenomen in het Dienstverleningshandvest. 

In de notitie ‘Stip op de horizon’ concludeerden wij eerder dit jaar gezamenlijk dat het huidige samenwerkingsmodel niet houdbaar is en een bestuurlijke fusie uitgesloten. In het verlengde hiervan voert de heer Vellenga momenteel een verkenning uit naar de gevoelens rondom de samenwerking. 

De directe aanleiding voor deze brief is dat uw gemeentebestuur met de vaststelling van de Perspectiefnota 2020 ons eenzijdig voor een verhoging van onze bijdrage heeft gesteld. Al met al is een situatie ontstaan die ertoe leidt dat structurele veranderingen in onze samenwerking nodig zijn. 

Discussie van begin af aan
Al sinds het treffen van de Centrumregeling zijn de beide gemeentebesturen – zowel intern als met elkaar – in gesprek over de vraag of de gekozen vorm van samenwerking de meest geschikte is. Ons college is ervan overtuigd dat de inwoners van de beide gemeen- ten erbij gebaat zijn dat onze gemeenten hun krachten bundelen en op veel terreinen sa- men optrekken. Tegelijkertijd stellen wij vast dat de resultaten van de huidige samenwerking op grond van de Centrumregeling niet naar wens zijn, ook vanwege de steeds hoger wordende organisatiekosten. 

Uw Perspectiefnota 2020
Ons college stelt voorop dat Aalsmeer momenteel eigenstandig financieel gezond is. Onze begroting vertoont een structureel sluitend meerjarenperspectief, evenals een gezonde vermogenspositie. Die positie danken we aan zorgvuldig begrotingsbeleid, een positie waar we trots op zijn. 

In zijn vergadering van 10 juli 2019 stelde de raad van de gemeente Amstelveen de Perspectiefnota 2020 vast; deze strekt – opnieuw – tot een ingrijpende verhoging van de bijdrage van onze gemeente. Ondanks de gedetailleerde afspraken uit het Dienstverlenings- handvest, hebt u ons deze verhoging – in het bijzonder gerelateerd aan ICT-kosten – feitelijk eenzijdig opgelegd. Dit vinden wij niet te verantwoorden en uitlegbaar richting de inwoners van Aalsmeer. Het zet druk op onze eigen, gezonde begroting. 

De vaststelling van de Perspectiefnota 2020 staat niet op zichzelf. In dit kader merken wij te vaak dat wij voor een voldongen feit worden gesteld met betrekking tot de organisatiekosten. Deze kosten zijn “ingeboekt” zonder dat daarover vooraf afstemming tussen de beide gemeentebesturen heeft plaatsgevonden. Deze gang van zaken holt het budgetrecht van de Aalsmeerse gemeenteraad uit en bemoeilijkt ons college in zijn taak om het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren. 

Al in januari 2017 deed het organisatieadviesbureau KokxDeVoogd in haar financiële evaluatierapport een groot aantal aanbevelingen om de toekomstbestendigheid van de ambtelijke samenwerking tussen onze gemeenten te vergroten. Het bureau adviseerde onder meer om procedurele en inhoudelijke afspraken te maken over de wijze waarop wordt om- gegaan met mutaties op de ingebrachte budgetten en om steeds – vooraf – inzichtelijk te maken of bepaalde kosten in de financiële bijdrage besloten liggen of additioneel zijn. Eén en ander is aanvullend vastgelegd in het Dienstverleningshandvest. Wij menen dat dit alles onvoldoende heeft geleid tot structurele veranderingen in de samenwerking; de door het bureau geconstateerde knelpunten bestaan nog steeds. 

Situatie kan niet langer voortbestaan
Hier komt bij dat de samenwerking naar onze overtuiging ook voor wat betreft de niet- financiële aspecten niet voldoet. Wij merken dat de vergrote afstand tussen ons bestuur en uw ambtelijke organisatie leidt tot moeilijkheden in de sturing. Dit komt de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in Aalsmeer niet ten goede. 

Voor ons college is daarom het moment aangebroken dat we de huidige situatie niet langer kunnen laten voortbestaan. Dit betekent dat wij een serieuze verkenning willen uitvoeren naar alternatieven voor de Centrumregeling. Hierbij geldt dat ons college overtuigd is van de meerwaarde van samenwerking tussen beide gemeenten en wij stellen het op prijs als Amstelveen bepaalde taken voor ons gemeentebestuur wil blijven uitvoeren. Ons uitgangspunt is dat nieuwe keuzes worden gemaakt die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen. 

Bestuurlijk overleg 
Over de inhoud van deze brief gaan wij vanzelfsprekend met uw college in gesprek. U kunt deze brief daarom opvatten als een kennisgeving in de zin van de Centrumregeling dat bestuurlijk overleg – binnen de daarvoor gestelde termijn – noodzakelijk wordt geacht. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, de secretaris, de burgemeester, 

mr. F.L. Romkema mr. G.E. Oude Kotte 

===============

RAADSBRIEF AMSTELVEEN

Geachte raad, 

Gisteren heeft de gemeente Aalsmeer laten weten dat zij geen incidentele of structurele bijdrage in de Aalsmeerse meerjarenbegroting opnemen voor de Digitale Transformatie van de organisatie AA in 2020. 

Wij hebben dit besproken in ons college en constateren dat het besluit van Aalsmeer om niet naar rato bij te dragen aan de kosten van ICT/digitalisering niet past binnen de financiële kaders van de Amstelveense Perspectiefnota 2020. De Perspectiefnota 2020 gaat uit van een structurele bijdrage van Aalsmeer van ca € 400.000,- en een incidentele bijdrage van € 3,1 mln voor drie jaren. Deze bijdragen zijn gebaseerd op de financiële verdeelsleutel voor intensiveringen in de bedrijfsvoering, zoals vastgelegd in het Dienstverleningshandvest Regeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer – Amstelveen (Aalsmeer 25% – Amstelveen 75%). Dit betekent dat er een geschil is ontstaan tussen onze gemeenten in de zin van artikel 20 van de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen. Wij hebben dat schriftelijk laten weten aan het college van Aalsmeer. 

Sinds de vorming van onze colleges zijn wij veelvuldig met Aalsmeer in overleg over noodzakelijke investeringen in ICT/digitalisering van de AA-organisatie. Wij betreuren het dan ook dat het de afgelopen maanden niet is gelukt om met het college van Aalsmeer tot overeenstemming te komen over de Aalsmeerse bijdrage. Wij hebben op goede gronden aan Aalsmeer verzocht naar rato bij te dragen aan de modernisering van de ICT- infrastructuur en de digitalisering van de organisatie AA. Het besluit van Aalsmeer betekent dat er in 2020 een knelpunt ontstaat in de Amstelveense begroting. Wij zullen in de meerjarenbegroting een tijdelijke oplossing daarvoor aan u voorleggen. 

Voorts hebben wij vandaag een brief ontvangen van het college van Aalsmeer, waarin zij aangeven dat zij de huidige manier van samenwerken willen veranderen en een serieuze verkenning willen laten uitvoeren naar alternatieven voor de Centrumregeling. Net als Aalsmeer zijn wij van mening dat de huidige ambtelijke samenwerking aanpassing behoeft. 

In november 2018 heeft u een motie aangenomen om de toekomst van de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer te onderzoeken. Wij verwachten eind deze week de rapportage over de eerste fase van dit gezamenlijke onderzoek. Vanzelfsprekend betrekken wij deze rapportage bij het bestuurlijk overleg met Aalsmeer over de toekomst van de samen- werking. 

Op maandagavond 23 september was een informatieavond gepland voor de gemeenteraden van Aalsmeer en Amstelveen over de stand van zaken en de toekomst van de samenwerking. Deze gezamenlijke informatieavond gaat niet door. Wij willen die avond nu gebruiken om u te informeren over de ontwikkelingen in de samenwerking en de resultaten van het onderzoek. Wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. 

Wij hechten eraan u te laten weten dat de dienstverlening van onze organisatie aan de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen op de gebruikelijke wijze wordt voortgezet. Wij hebben er vertrouwen in een voor beide partijen acceptabele nieuwe vorm van samenwerking te kunnen vinden. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, de burgemeester, 

Bert Winthorst Tjapko Poppens 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin