Raad spreekt steunfonds aan in historische vergadering

De fractievoorzitters op ruime afstand van elkaar.

In een uitzonderlijke en historische setting kwam dinsdag eind van de middag de gemeenteraad bijeen. Althans een deel. Van elke partij was er één afgevaardigde. Zij besloten unaniem tot een pakket van steunmaatregelen om de inwoners, ondernemingen, verenigingen en instellingen door de coronacrisis te helpen. In totaal wordt hier 3,8 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Om aan de 1,5 afstand van het RIVM te kunnen voldoen waren dinsdag 31 maart van de fracties alleen de voorzitters aanwezig. Om een dergelijke vergadering ook rechtsgeldig te laten zijn, moest er nog wel een truc worden uitgehaald. Minimaal moet namelijk van het totaal aantal raadsleden de helft plus één aanwezig zijn. Zo niet, dan kan er binnen 24 uur een nieuwe vergadering worden uitgeschreven waarbij het aantal aanwezige raadsleden niet van belang is. Zaak is dan wel dat in die tussentijd de agenda niet wordt veranderd. U zult begrijpen dat er om die reden op de maandagavond een vergadering gepland stond waar niemand op af kwam en dat daarna direct een nieuwe vergadering voor een dag later is uitgeschreven.

Voorzitter Ronald Fransen en griffier Olaf van Kolck

Noodwet
Meestal wordt een raadsvergadering voorgezeten door de Burgemeester, niet in dit geval. Het was vijf uur, spitsuur in huize Oude Kotte dat sinds kort met een zoon is uitgebreid. Gezien het onderwerp van deze middag kon het voorzitterschap met een gerust hart aan Ronald Fransen worden overgedragen. Hij legde de gang van zaken uit en stelde dat deze week door de tweede Kamer en volgende week door de Eerste Kamer een noodwet wordt aangenomen die het mogelijk maakt dat de gemeenteraden ook via Video Conferencing besluiten kunnen nemen. Het lijkt erop dat de noodoplossing voor deze vergadering volgende week niet meer nodig is en dat dan met de gehele raad besluiten kunnen worden genomen, een ieder vanachter zijn eigen pc. Belangrijk is wel dat het openbaar is, dat wil zeggen dat het via internet ook uitgezonden wordt zodat ook de noodzakelijke controle op het democratische proces plaats vindt.

Steunmaatregelen
Het bespreekstuk betrof de steunmaatregelen inzake de coronacrisis, waarbij de besluitvorming gericht was op het verzachten van de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke-, culturele- en sportinstellingen en verenigingen. In volgorde van de grootte van de fractie kregen de fractievoorzitters  het woord.

Samen kunnen we dit
Dirk van Willegen somde nog eens op wat de maatregelen inhielden en hoe het CDA daar over dacht. Het kwijtschelden van de onroerend zakenbelasting voor niet- woningen is wat zijn partij betreft een prima voorstel en een goed signaal naar de 2600 ondernemingen. Het gaat hier om het gebruikersdeel, niet om het eigenaarsdeel. Een maatregel ten behoeve van de ondernemer en niet de vastgoed eigenaar. Het kan op korte termijn worden ingevoerd en betekent ook voor de ondernemer verlichting op de korte termijn. Daarnaast voorziet het pakket maatregelen in financiële hulp voor verenigingen, stichtingen, groepen van mensen die op enigerlei wijze financieel aan Aalsmeer verbonden zijn. “Voor dit moment vinden we dit een prima vangnet,” aldus Van Willegen.

Van boven naar beneden: Ronald Fransen, René Martijn, Dirk vd Zwaag en Jelle Buisma.

Ook gecontracteerde zorgaanbieders die de komende drie maanden vanwege de coronaperikelen misschien niet helemaal aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kunnen de gemeente om coulance vragen bij de eindafrekening. “Het is van groot belang dat de zorgaanbieders hun werk kunnen blijven aanbieden aan onze inwoners die de zorg nodig hebben,” vond Van Willegen.

Schouder aan schouder
Dirk van der Zwaag van de VVD was blij dat de gemeenteraad in deze onvoorziene omstandigheden de schouders er onder zet om het bedrijfsleven en daarmee ook de werkgelegenheid in Aalsmeer zo goed mogelijk overeind te houden. Hij was er als raadslid trots op een beslissing te nemen om 3,8 miljoen te investeren in de lokale gemeenschap, de lokale economie, om er zo voor te zorgen dat we met zijn allen, schouder aan schouder door deze crisis heen komen, hoe lang die ook gaat duren.

Bijdrage fonds
Dick Kuin van AA en Renée Martijn gaven hun volle steun, Ronald Fransen van GroenLinks uitte zijn tevredenheid over de wijze van samenwerken met het College. Hij vroeg zich wel af of het bedrag dat nu gereserveerd wordt, 2 miljoen voor de OZB en 2 miljoen om er voor te zorgen dat iedere inwoner een dak en eten heeft, wel genoeg is. Over de gang van zaken wilde hij op de hoogte worden gehouden, het is tenslotte aan de Raad om de uitgaven te controleren. Hij nodigde het College uit om goed te communiceren zodat de inwoners weten wat op dit moment wel en niet kan. Als laatste deed hij een oproep aan alle bedrijven en inwoners van Aalsmeer die aan de kant zitten waar het heel goed gaat, hij nodigde hen uit om een bijdrage aan het fonds te doen.

Communiceer
Willem Kikkert van D66 en Jelle Buisma van de PvdA ondersteunden het idee van GL om er een soort van crowdfunding van te maken en wilden op hoofdlijnen op de hoogte worden gehouden. Buisma herhaalde de woorden van Fransen om ervoor te zorgen dat iedereen in Aalsmeer weet wat de Gemeente en het Rijk doen. “Communiceer in het Engels, Roemeens en Pools, probeer die mensen te bereiken die het het hardst nodig hebben,” was zijn oproep.

Samen aan de slag
Portefeuillehouder Bart Kabout was blij met de reacties, twee woorden stonden voor hem centraal: steun en samen. Aan het idee van Fransen om voor het fonds bijdragen te vragen, zitten misschien nog wat haken en ogen was zijn reactie, hij wilde dat eerst nog bekijken. Dirk van der Zwaag kon de oproep van GL betreffende het ‘solidariteitsfonds’ wel waarderen, de gedachte van samen de schouders eronder sprak hem aan. “Het is aan het College om te kijken hoe dat te regelen. Voor de rest is het: Samen aan de slag.”

Tekst Joop Kok, foto’s Arjen Vos

Klik op deze link om onderstaande informatie als gewone tekst te lezen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel