Provincie helpt gemeenten met Masterplan Wonen

Nieuwbouw aan de Machineweg (Foto archief AV/Jaap Maars)
Door: redactie. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen gemeenten helpen om versneld betaalbare woningen te bouwen en betaalbaar te houden. In het Masterplan Wonen worden daarvoor voorstellen onderzocht. Ook helpt de provincie met de uitbreiding en versterking van directe steun- en hulpmaatregelen. Dit alles om 165.000 woningen te bouwen tot 2030. De provincie wil zo samen met gemeenten kijken of ze grond kan verwerven om woningbouwprojecten te versnellen én betaalbare woningen te realiseren.
De provincie kan grondposities innemen in gemeenten waar bouwontwikkelingen nu moeilijk van de grond komen omdat zij financieel onrendabel of te risicovol zijn. De provincie neemt deze risico’s over en maakt de grond samen met de gemeente ‘ontwikkelklaar’, met harde contractuele afspraken over bijvoorbeeld betaalbaarheid en voortgang. Dit kan als grondbank of als gebiedsontwikkelaar. Op die manier blijft de provincie langer betrokken bij de ontwikkeling van de percelen.
Fonds betaalbare koop
De provincie onderzoekt of het samen met gemeenten, het rijk en corporaties een fonds op kan zetten dat woningen tegen marktwaarde opkoopt en die vervolgens onder voorwaarden te koop aanbiedt tegen lagere prijzen. Wel met de verplichting om bij verhuizing die woningen tegen gereduceerde prijs weer terug te verkopen aan het fonds. Het fonds kan er dan voor kiezen de woningen tegen gereduceerde prijs weer te verkopen om zo het fonds aan te vullen. Door deze vorm van korting, die bij verkoop wordt terugbetaald, worden koopwoningen weer betaalbaar voor lage- en middeninkomens die nu niet aan bod komen op de koopmarkt.
Streefafspraken
Een andere mogelijkheid is dat de provincie streefpercentages oplegt voor de hoeveelheid betaalbare woningen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Tot dusver worden er middels overleg streefafspraken gemaakt. Blijft de voortgang desondanks nog steeds onvoldoende, dan kan de provincie ingrijpen in de bestemmingsplannen door middel van aanwijzingen. Naast de actieve grondpolitiek-maatregelen stelt het Masterplan ook de uitbreiding en versterking van bestaande maatregelen voor en het starten van pilots voor kleinschalige bouw op (voormalige) agrarische grond.
Vijf maatregelen worden direct uitgevoerd:
-Flexibele Schil: Het beschikbare budget voor de Flexibele Schil wordt uitgebreid. Dit is een fonds waar gemeenten aanspraak op kunnen maken voor de inhuur van externe expertise voor het vlot trekken van bouwprojecten. Dit is een succes en de vraag neemt toe.
-Wonen voor Winkels: De provincie helpt gemeenten met meerjarige planning voor het ombouwen van leegstaande winkels tot woningen en biedt als onderdeel van het Flexibele Schil-programma ondersteuning voor versnelling. Hiermee kunnen 9.000 – 10.000 woningen worden gerealiseerd.
-Opleiding: Er wordt geld gereserveerd voor de opleiding van gemeentelijke experts voor woningbouw, in samenwerking met de Amsterdam School of Real Estate.
-Van plancapaciteit naar realisatiecapaciteit: De provincie brengt de komende maanden samen met de gemeentelijke regio’s de realisatiecapaciteit in kaart, ofwel: de bouwplannen die daadwerkelijk op de korte termijn gerealiseerd kunnen worden.
-Pilot woningbouw op agrarisch terrein: Provinciale Staten droeg in 2020 Gedeputeerde Staten op meer ruimte te bieden aan de omvorming van (voormalig) agrarisch terrein tot gebied voor woningen. De provincie verruimt de bestaande regeling en begint een pilot om – onder de bestaande voorwaarden – te kijken of meer betaalbare woningen mogelijk gemaakt kunnen worden dichtbij landelijk gelegen bestaand bebouwd gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel