Officiële mededelingen 8 april 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 14 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Orgańska N.M. 07-10-1996 30-03-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten.

Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het

adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Bisko P. 27-02-1995 31-03-2021
  Borysiewicz N. 30-06-1999 31-03-2021
  Crăciunescu G.R. 22-06-2000 31-03-2021
  Didouh Z. 07-05-1996 30-03-2021
  Fennich H. 10-12-1987 31-03-2021
  Kucharski D.A. 22-07-1984 30-03-2021
  Limanowska I.K. 28-06-2016 31-03-2021
  Limanowska P.N. 07-10-1994 31-03-2021
  Limanowski D.D. 25-02-1993 31-03-2021
  Lourens G.A.T. 28-12-1958 31-03-2021
  Ralph D.W. 21-08-1982 30-03-2021
  Rizea C.G. 14-03-2001 31-03-2021
  van Miltenburg M.P. 27-01-1973 30-03-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Maandag 26 en dinsdag 27 april
Op maandag 26 april kunt u, vanwege de lintjesregen, bij Burgerzaken en het Sociaal Loket terecht tussen 8.30 en 9.30 uur. Vanwege corona werken wij op afspraak.Op dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.

Woensdag 5 mei
Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het raadhuis gesloten.

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei
Op donderdag 13 mei (Hemelvaart) en 14 mei is het raadhuis gesloten.

Maandag 24 mei
Op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) is het raadhuis gesloten.
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

Gemeente Aalsmeer – Ter inzage legging vastgesteld wijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ en een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-069090)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij op 30 maart 2021 het wijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ met de daarop betrekking hebbende stukken ongewijzigd hebben vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarden hebben vastgesteld voor de woning aan de Oosteinderweg naast 519.

DOELSTELLING EN PLANGEBIED
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een perceel aan de Oosteinderweg tussen nr. 519 en 521 in Aalsmeer. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van één vrijstaande, particuliere woning. Er wordt toepassing gegeven aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te wijzigen zoals genoemd in artikel 11.7 lid 1 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Schinkelpolder’.

Geluidsonderzoek heeft uitgewezen dat voor de woning die wordt gerealiseerd aan de Oosteinderweg de voorkeurswaarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden. Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan de weg of geluidsschermen niet wenselijk of afdoende zijn. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Voor de ontwikkeling heeft het college een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder genomen.

TER INZAGE
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 9 april tot en met 20 mei 2021 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.01G-VG01 en
 • via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  0297-387575).;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op
  afspraak: 020-5404911).

BEROEP EN INWERKINGTREDING
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerp ontheffingsbesluit hogere grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde wijzigingsplan en het ontheffingsbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage liggen, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

GEMEENTE AALSMEER – GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘OOSTEINDERWEG 2020’ (Z-2017/052407)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 9 april tot en met 20 mei 2021 het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ met de bijbehorende stukken ter inzage ligt. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft het bestemmingsplan op 4 maart 2021 gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied van dit plan beslaat het Bovenland van de Oosteinderweg en is gelegen tussen de Oude Spoordijk in het westen, de Ringvaart in het noorden, de Mr. Jac. Takkade in het oosten en de Hoge Dijk in het zuiden. Het bestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’. Het geeft een actueel beheerkader voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Het bestemmingsplan is conserverend van aard, wat wil zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige ontwikkelingen. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan hierin een aantal wijzigingen en amendementen aangebracht. Voor de precieze inhoud van de wijzigingen en amendementen wordt verwezen naar het vaststellingsbesluit (de amendementen) en de daarbij horende ‘Nota van Beantwoording Zienswijzen & Staat van Wijzigingen’.

TER INZAGE
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van 9 april 2021 tot en met 20 mei 2021. De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

DIGITAAL
U kunt de digitale versie van het bestemmingsplan “Oosteinderweg 2020” raadplegen op:

PAPIER
Het papieren bestemmingsplan “Oosteinderweg 2020” met behorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij:

 • de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1;
 • de balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1.

Voor een fysiek bezoek aan een van beide locaties wordt in verband met de geldende coronamaatregelen verzocht hiervoor vóóraf telefonisch een afspraak te maken.

BEROEP
Het instellen van beroep tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen is mogelijk van 10 april 2021 t/m 21 mei 2021. Belanghebbenden die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen tegen de besluiten. Dit geldt ook voor een ieder voor zover dit beroep betrekking heeft op de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

INWERKINGTREDING
Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Goudenregenstraat 3, 1431 RR, (Z21-026616), het maken van een dakopbouw op de 2de verdieping van de bestaande woning

– Oosteinderweg 503A, 1432 BK, (Z21-026508), het kappen van twee in slechte staat verkerende bomen (salix alba)

– Marktstraat 19, 1431 BD, (Z21-026492), het plaatsen van terrasschermen

– Citroenvlinderstraat 32, 1432 ME, (Z21-026206), het maken van een opbouw op de garage

– Machineweg kad, percelen B. nrs. 9610, 5064, 5063, 9310 en 6435, (Z21-025925), het realiseren van twee nieuwe rotondes, het
realiseren van een hoofdfietsroute langs de Machineweg en het afwaarderen van het oostelijke deel van de Machineweg tot een
30 km/h weg

– Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z21-025714), het gedeeltelijk slopen en vernieuwen van een toiletgroep (gemeentelijk
monument)

– Citroenvlinderstraat 50, 1432 MG, (Z21-025586), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Oosteinderweg 89, 1432 AE, (Z21-025454), het realiseren van een onderheide betonvloer t.b.v. het verruimen van de
parkeergelegenheid

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Margrietstraat 1, 1432 HR, (Z21-004762), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur. Verzonden:
02 april 2021

– Aalsmeerderweg 237 en 239, (Z20-040272), het bouwen van twee woningen en het aanleggen van een extra in- en uitrit.
Verzonden: 01 april 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Kastanjelaan 21, 1431 JB, (Z21-013838), het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden:
01 april 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Dreef 10, 1431 WD, (Z21-008830),  het vergroten van de woning d.m.v. een uitbouw   Verzonden: 02 april 2021

– Stommeerweg tegenover nr. 2 in Aalsmeer, (Z21-000861), het inrichten van een op- en overslagplaats op parkeerplaatsen op
Kolenhaven t.b.v. aanleg ecologische Verbindingszones in Aalsmeer van 1 februari tot en met 12 maart 2021. Verzonden:
02 april 2021

– Dorpsstraat 41 en 43, 1431 CA, (Z21-008099), het legaliseren van een constructieve doorbraak tussen de woningen. Verzonden:
01 april 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Japanlaan (kad. percelen B 9551,9126,9947,6549,9553 en 6551), (Z21-023491), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden:
02 april 2021

– Oosteinderweg 59a (kad.perc. G 6537), 1432 AD, (Z21-017731), het plaatsen van een tijdelijke woonunit tijdens de verbouw van
de woning. Verzonden: 01 april 2021

– Ophelialaan 70, 1431 HK, (Z21-007852), het vervangen van een houten schuur bij een rijksmonument. Verzonden: 01 april 2021

– Oosteinderweg 523, 1432 BK, (Z20-084651), het renoveren en uitbreiden van de bestaande woning. Verzonden: 30 maart 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Ophelialaan 161(Z21-023962) Verkoop van verse en gebakken vis van 8 mei 2021 tot 8 mei 2026, verzonden 1 april 2021

TER INZAGE:

 • t/m 22 april 2021:
  Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223-225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde met bij behorende stukken
  (Z21- 0019796)
 • t/m 30 april 2021:
  ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken m.bt. Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (OD-9695233), (Stal Wennekers) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
 • t/m 30 april 2021:
  verzoek tot ontheffing met daarop betrekking hebbende stukken in het kader van het aanleggen van een persleiding op
  1 en 6 april 2021, op het perceel Burg. Kasteleinweg – 2e Mensinglaan, terrein tussen Baanvak en Spoorlaan en Parkeerterrein A. Godinweg
 • t/m 6 mei 2021:
  het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen alsmede het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder
 • t/m 20 mei 2021:

vastgestelde wijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ en een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-069090) met de bijbehorende stukken

 • t/m 20 mei 2021:
  gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘oosteinderweg 2020’ (z-2017/052407) met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichtinGEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel