Officiële mededelingen 4 februari 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van week 5 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen.

U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Asaad J. 28-01-1998 27-01-2021

 

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen.In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.  Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Dragoman D.A. 26-02-2012 26-01-2021
  Dragoman V. 25-06-1989 26-01-2021
  Haidu M.A. 27-12-1992 26-01-2021
  Kouamelan K.M. 10-03-1979 28-01-2021
  Pereira da Silva M.A. 18-10-1994 26-01-2021
  Vidami M.A. 20-08-1990 26-01-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Corona testbus
De corona testbus staat nog tot en met 7 februari achter het Dorpshuis Kudelstaart (Kudelstaartseweg 239). Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich hier dagelijks van 9.00-16.00 uur gratis en zonder afspraak laten testen op corona. Dringend verzoek is om daarna thuis te blijven tot u de uitslag van de test heeft ontvangen.

Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer
De gemeente Aalsmeer stelt jaarlijks 1 euro per inwoner beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking. De Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) mag dit geld namens de gemeente toekennen aan projecten. Particulieren en instellingen in Aalsmeer kunnen bij OSA een aanvraag indienen om een ontwikkelingsproject te ondersteunen. Meer informatie: www.osa-aalsmeer.nl.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE OP DINSDAG 9 FEBRUARI 2021,
20.00 UUR
Deze vergadering vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering volgen via de livestream op de website van de gemeente.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte en Economie, de heer

D. van Willegen

20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van het college
20.05 4. Agenda en actieplan Klimaatadaptatie Aalsmeer 2021-2026
20.45 5. Vaststellen bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’
21.25 6. Vaststellen bestemmingsplan Parkmeer, aanvullende welstandscriteria
21.55 7. Borgstelling leningen Eigen Haard middels het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
22.15 8. Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer
22.40 Regionale samenwerking
22.45 Vragenkwartier
23.00 Sluiting

 

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG
11 FEBRUARI 2021, 20.00 UUR
Deze vergadering vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering volgen via de livestream op de website van de gemeente.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer R.P. Fransen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van het college
20.05 4. Jaarverslag Complimenten en Klachten 2019
20.35 5. Stand van zaken Herstelfonds Corona
21.05 6. Uitvoering motie RAP Raad
21.35 7. Evaluatie project Waterveiligheid
22.05 8. Wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Aalsmeer
22.35 9. Vragenkwartier
22.50 Sluiting

Gemeente Aalsmeer – ontwerp omgevingsvergunning Verlengde Molenvlietweg Aalsmeer en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8,10 en 14 (Z20 – 002569)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3,5 en 7 te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z20-002569. De huidige Molenvlietweg zal worden verlengd tot de aansluiting met de Aalsmeerderweg. Omdat de ontwikkeling niet past binnen de voor het plangebied geldende bestemmingsplan, wordt door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de Verlengde Molenvlietweg en de wegreconstructie aan de Aalsmeerderweg. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang met de ontwerpomgevingsvergunning wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid voor Aalsmeerderweg 8, 10 en 14.

Ter inzage
Met ingang van 5 februari 2021 ligt de ontwerp omgevingsvergunning inclusief het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: IMRO.0358.OIAVHB05xAC-OW01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, In verband met maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Verlengde Molenvlietweg, Z20 – 002569” . Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Verlengde Molenvlietweg, Z20 – 002569” of digitaal via fu-so@amstelveen.nl.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Clantstraat 30, 1433 NV, (Z21-009226), het vergroten van bestaand dakterras

– Zuid-Afrikaweg, Greenpark deelgebied 3 (kad. perc. B6729), (Z21-008845), het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen, het
aanleggen van 3 in- en uitritten, het plaatsen van een erfafscheiding en handelsreclame

– Dreef 10, 1431 WD, (Z21-008830), het vergroten van de woning d.m.v. een uitbouw

– Saturnusstraat 16, 1431 XM, (Z21-008819), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

– Ampèrestraat 74, 1433 LA, (Z21-008812), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur

– Hornweg 316a (kad.perc. B 9528), 1432 GT, (Z21-008458), het legaliseren van een reeds aangelegde paardenbak

– Oosteinderweg 540 (kad.perc. B 10209), 1432 BS, (Z21-008447), het vervangen/verplaatsen van de toegangsbrug en het
aanleggen van een toegangspad naar de nieuw te plaatsen brug

– Oosteinderweg achter nr. 303 (kad.perc. G3686), (Z21-008425), het bouwen van een zomerhuis

– Dorpsstraat 41 en 43, 1431 CA, (Z21-008099), het maken van een doorgang tussen de woning en de praktijkruimte

– Ophelialaan 183, 1431 HE, (Z21-007960), het plaatsen van een bouwcontainer op een parkeerplaats van 29 januari tot en met
19 februari 2021

– Ophelialaan 70, 1431 HK, (Z21-007852), het vervangen van een houten schuur bij een rijksmonument

– Aalsmeerderweg 182, 1432 CV, (Z21-007665), het plaatsen van een smeedijzeren poort tussen twee gestucte penanten op de
damwand

– Hadleystraat 46, 1431 SN, (Z21-007163), het legaliseren van het reeds aangelegde dakterras en de splitsing van de woning in
2 woningen en een kapperszaak

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.

De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Japanlaan (kad. percelen B 9551,9126,9947,6549,9553 en 6551), (Z20-089798), het oprichten van een warehouse met
kantoorfuncties en het aanleggen van 2 in- en uitritten. Verzonden: 29 januari 2021

– Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z20-062446), het herbouwen van een reeds gesloopte schuur. Verzonden: 28 januari 2021

– Kas 22, 1431 LX, (Z20-084490), het vervangen van een houten kozijn aan de achterzijde door een aluminium kozijn, het
uitbreiden van bestaand dakterras en plaatsen van hekwerk. Verzonden: 28 januari 2021

– Stationsweg 4e en 4f, 1431 EG, (Z20-084126), het intern wijzigen van de indeling d.m.v. het samenvoegen van 2 kleine
appartementen naar 1 grote op de 3e verdieping van de reeds in aanbouw zijnde nieuwbouw. Verzonden: 27 januari 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Kudelstaartseweg 141, 1433 GC, (Z20-079249), het kappen van een beeldbepalende boom (Abies) in de voortuin. Verzonden:
29 januari 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Ophelialaan 183, 1431 HE, (Z21-007960), het plaatsen van een bouwcontainer op een parkeerplaats voor de woning van
29 januari tot en met 19 februari 2021. Verzonden: 29 januari 2021

– Kerkweg 25, 1432 EH, (Z20-068015), het uitbreiden aan de achterzijde van de woning over twee bouwlagen en het plaatsen van
een erker aan de voorzijde. Verzonden: 28 januari 2021

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Thailandlaan (kad.perc. B10016), (Z21-000657), het tijdelijk plaatsen van een reclamebord en schep ten behoeve van het
bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. Verzonden: 29 januari 2021

– Lakenblekerstraat 64, 1431 GG, (Z20-074370), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten. Verzonden: 29 januari 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Stationsweg 3 (Z21-008227) Rembrandt meesterlijk ijs, ontvangen 26 januari 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Zijdstraat 6 (Z20-082964) Polo Smak Aalsmeer 1 B.V., verzonden 1 februari 2021

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader van spoedreparaties en het maken van een mantelbuis onder de rijbaan op 16 februari tot 19 februari 2021, op het perceel de Kruising van de Kasteleinweg met de van Cleeffkade, onder de kruising van Kasteleinweg met Dorpsstraat. Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:

 • t/m 4 februari 2021:

Concept Strategie werklocaties Aalsmeer ter inzage (Z20-002116)

 • t/m 26 februari 2021:

bestemmingsplan Fort Kudelstaart met daarop betrekking hebbende stukken (Z20-029892)

 • t/m 5 maart 2021:

de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van Flower Tower,
Japanlaan 9, 1432 DK (Z20-078270)

 • t/m 11 maart 2021:

het ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ met de daarop betrekking hebbende stukken

(Z20-069090)

 • t/m 12 maart 2021:

ontwerpomgevingsvergunning Andorraweg 1 Aalsmeer (Z20-029478) met de daarbij behorende stukken

 • t/m 19 maart 2021:

ontwerp omgevingsvergunning Verlengde Molenvlietweg Aalsmeer en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8,10 en 14 met de daarbij behorende stukken (Z20 – 002569

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel