Officiële mededelingen 29 oktober 2020

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 44.

Aangepaste diensteverlening in verband met het coronavirus Covid-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

IINZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) 38 75 75. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Gralewicz M.K. 12-12-1970 19-10-2020
  Matusik E.A. 04-02-1974 19-10-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Cybula M.M. 16-07-1989 20-10-2020
  Rybicki M. 14-04-1981 20-10-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Na 15 oktober handhaving op illegaal afgemeerde kajuitboten
Regelmatig controleert de gemeente op naleving van de regels die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.). In 2020 zijn de regels voor tijdelijke ligplaatsen van kajuitboten veranderd. Sinds dit jaar mogen kajuitboten alleen binnen het vaarseizoen (1 april tot 15 oktober) langer dan 48 uur aaneengesloten afgemeerd worden door rechthebbende van de oever mits het bestemmingsplan of andere geldende regels dit ook toestaan.  Buiten het vaarseizoen (15 oktober tot 1 april) is het niet meer toegestaan om een kajuitboot langer dan 48 uur aaneengesloten te laten liggen. Dit is geldt ook voor kajuitboten die buiten een jachthaven een “vaste” ligplaats hebben ingenomen bij eilanden in de Westeinderplassen en waarop met regelmaat op verbleven wordt. Deze regels zijn opgenomen in Artikel 5:26a van de APV en na te lezen. Vanaf 15 oktober wordt het plassengebied geschouwd op de ligplaatsen van kajuitboten en wordt bij overtreding van de regels eventueel een handhavingstraject gestart. Op illegaal afgemeerde kajuitboten worden waarschuwingsbrieven geplakt en de eigenaar van betreffende oever/perceel wordt aangeschreven. Vermoedt u dat de gewijzigde regelgeving van toepassing is op uw afgemeerde kajuitboot neem dan zo spoedig mogelijk actie voor een alternatieve winterstalling.

Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbestemmingsplan “Parkmeer”, concept welstandscriteria en ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-071090)Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 30 oktober tot en met 10 december 2020 voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Parkmeer” met bijbehorende stukken.

Doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 10 vrijstaande/ halfvrijstaande woningen aan de Stommeerkade in Aalsmeer. Op de achterliggende gronden wordt 13.000 m2 bedrijfsvloeroppervlakte bedrijventerrein (waarvan max. 6500 m2 bebouwd) mogelijk gemaakt voor bedrijven tot maximaal categorie 2 uit de bij de regels behorende bedrijvenlijst. Uit akoestisch onderzoek komt naar voren dat er voor de beoogde ontwikkeling hogere waarden Wet geluidhinder dienen te worden vastgesteld. Tevens is een concept beeldkwaliteitplan opgesteld met welstandscriteria, dat als aanvulling zal dienen op de welstandsnota.

Plangebied
Het plangebied bevindt in de Stommeer en bevindt zich globaal tussen de Stommeerkade, het Bielzenpad en de Burgemeester Hoffscholteweg.

M.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.r-beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. Op grond van deze aanmeldnotitie heeft het college van burgemeester en wethouders op 20 oktober 2020 besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan ‘Parkmeer’, aangezien de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘belangrijke nadelige gevolgen’ voor het milieu met zich brengen. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Eenieder kan zijn/haar opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan (waaronder de aanmeldnotitie m.e.r.), het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen) liggen met ingang van 30 oktober tot en met 10 december 2020 op de volgende wijzen voor eenieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.07P-OW01, en
 • in digitale vorm via de gemeentelijke website, link: https://0358.ropubliceer.nl/;
 • de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1.
 • de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen.

Zienswijzen en/of inspraakreacties
Op het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder geldt dat uitsluitend belanghebbenden gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen kunnen indienen. Op het concept beeldkwaliteitplan kan door eenieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling een inspraakreactie ingediend worden.

Schriftelijke zienswijzen/inspraakreacties kunnen, onder vermelding van ons kenmerk Z20-071090 worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze/ inspraakreactie kunt u via telefoonnummer 020 – 540 46 00 een afspraak maken.

Gemeente Aalsmeer – verlening omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Waterfront (Z19-059133)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen Uiterweg – Plasoevers 2005 en Kudelstaart 2006 hebben verleend voor de herinrichting van het Waterfront. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z19-059133. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 17 september 2020 de benodigde verklaring van geen bedenkingen  (v.v.g.b.) afgegeven.

Locatie
De planlocatie is gelegen in Aalsmeer aan de Westeinderplassen en loopt van de Stommeerweg, langs de Kudelstaartseweg tot aan de kruising met de Bachlaan. Ook het realiseren van een parkeerstrook langs de Bachlaan behoort tot het plan.

Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken (waaronder de v.v.g.b.)  liggen met ingang van 30 oktober tot en met 10 december 2020 op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xAL-VG01, en
 • in digitale vorm via de gemeentelijke website, link: https://0358.ropubliceer.nl/;
 • de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1;
 • de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.

Beroepsmogelijkheid
Tegen het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen kan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning;
 • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebben kunnen indienen;
 • belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij verlening van de omgevingsvergunning zijn aangebracht.

Beroep tegen de omgevingsvergunning kan worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep indienen kan voor burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. De verleende omgevingsvergunning treedt in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Fairtradeweek
Als Fairtrade gemeente streeft Aalsmeer naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt.
Van 24 oktober tot en met 1 november is het Fairtradeweek. Het thema van deze week is ‘Kleding’. De Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer organiseert daarom van 24 oktober tot en met 30 november een spijkerbroekenactie. Meer informatie is te vinden op: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl.
Wij danken de werkgroep hartelijk voor hun continue inzet.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Lakenblekerstraat 64, 1431 GG, (Z20-074370), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
– Spoorlaan naast Ophelialaan 155, (Z20-074109), het plaatsen van een koelwagen naast de slagerij van 14 tot en met 28 december 2020
– Uiterweg 419, 1431 AM, (Z20-073981), het renoveren van het hoofdgebouw, het aanbrengen van nieuwe gevelbekleding en het uitbreiden van het gebouw aan één zijde
– Mijnsherenweg 50, 1433 AT, (Z20-073209), het maken van een uitbouw en terrasoverkapping aan de woning en hobbyruimte achter op het perceel
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:
– Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z20-037129), het plaatsen van 4 parasols op het terras  t.b.v. de verruiming van de horeca. Verzonden: 23 oktober 2020
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
– Ophelialaan 235, 1431 HH, (Z20-059588), het realiseren van een aanbouw, een dakopbouw en een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 22 oktober 2020
– Jan Lunenburg Oever, kavel 2 (kad. perceel D 7659), (Z20-056350), het bouwen van een woning met berging en carport. Verzonden: 22 oktober 2020
Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Drie Kolommenplein naast toren 1 (3 t/m 21 oneven), (Z20-058218), het plaatsen van een eco-toilet en opslag bouwmaterialen op de parkeerplaats van 24 augustus tot en met 1 oktober 2020. Verzonden: 22 oktober 2020
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Stommeerweg 72 ws14, 1431 EX, (Z20-031191), het legaliseren van de verplaatsing van de bestaande woonark naar andere locatie. Verzonden: 26 oktober 2020
– Clusiusstraat tegenover nr. 52, (Z20-065586), het inrichten van een bouwplaats op ca. 6  parkeerplaatsen t.b.v. een verduurzamingsproject aan de woningen in de Mendelstraat, Clusiusstraat en P.F. van Sieboltlaan van 19 oktober tot en met 1 december 2020. Verzonden: 22 oktober 2020
– Sportlaan 43A, 1431 HW, (Z20-059686), het verplaatsen van het bestaande entreehek t.b.v. toegang naar het Clubgebouw en het herinrichten van het parkeerterrein. Verzonden: 21 oktober 2020
Besluiten vergunningvrij *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Geerland 21, 1433 JL, (Z20-050904), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

Collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

Exploitatievergunning met terras (aanvragen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Zwarteweg 90 (Z20-074336) Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer (CJA), ontvangen 24 oktober 2020

Exploitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

Ophelialaan 139 (Z20-056835) Foodmaster King Lao, verzonden 26 oktober 2020

Exploitatievergunning met terras(verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Pontweg 28 (Z20-045212) Brasserie David, verzonden 23 oktober 2020

Drank- en Horecavergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Pontweg 28 (Z20-045210) Brasserie David, verzonden 23 oktober 2020
 • Ophelialaan 139 (Z20-056868) Foodmaster King Lao, verzonden 26 oktober 2020

TER INZAGE:
t/m 29 oktober 2020: Ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’ en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder
t/m 26 november 2020: het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
t/m 10 december 2020: Ontwerpbestemmingsplan “Parkmeer”, concept welstandscriteria en ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-071090 )
t/m 10 december 2020: verlening omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Waterfront (Z19-059133)

GEMEENTE AALSMEER

Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin