Officiële mededelingen 29 december 2020

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van 29 december 2020

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19

Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75.Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE
op donderdag 7 januari 2021, 20.00 uur Deze vergadering vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering volgen via de livestream op de website van de gemeente

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte en Economie,

mevrouw N. Hauet

20.02 2.

Vaststelling van de agenda

  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Standplaatsenbeleid Aalsmeer 2021
20.30 5. Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer
21.00 6. Gemeentelijk Rioleringsplan 2021 – 2026
21.30 7. Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen Aalsmeer 2020
22.00   Regionale samenwerking
22.10   Vragenkwartier
22.25   Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.
De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Mustafa M. 27-01-1978 21-12-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN LET op: door de feestdagen kan de levertijd van reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn.

Klant Contact Center: 8.30-16.00 uur Receptie: 8.30 – 14.00 uur Balies: 8.30-14.00 uur (alleen op afspraak)

Nieuwjaarsdag
Het gemeentehuis is op vrijdag 1 januari 2021 gesloten.Op 31 december zijn wij telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur.

Vanwege onderhoud niet mogelijk legitimatiebewijs aan te vragen
Op woensdag 30 december vanaf 15.00 uur en donderdag 31 december 2020 (gehele dag) is het vanwege
onderhoud NIET mogelijk een nationaal paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aan te vragen.

Afwijkende inzameldagen afval
Valt Kerst of nieuwjaarsdag op een inzameldag? Bekijk de afwijkende inzameldagen in de digitale kalender in de Meerlandenapp of op afvalkalenders.meerlanden.nl.

Ophalen kerstbomen
Meerlanden haalt op 7 en 8 januari 2021 (echte) kerstbomen op aan huis. De boom kan op deze dagen voor 7.30 uur neergelegd worden op de ophaalplek van uw container. In verband met COVID-19 gaat de gebruikelijke inzamelactie dit jaar helaas niet door.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Vlinderweg 47, 1432 MZ, (Z20-090377), het plaatsen van een tuinhuis in de hoek van de tuin

– Azaleastraat 23, 1431 SJ, (Z20-090218), het plaatsen van een container op de weg van 28 december tot en met
31 december 2020 t.b.v. het afvoeren van grond

– Greenpark kavel 6.2, Hollandweg/Zwitserlandweg, (Z20-090134), het bouwen van een distributiecentrum met
bijbehorende kantoren, het aanleggen van twee in- en uitritten, het aanbrengen van handelsreclame, het plaatsen
van een erfafscheiding en het aanleggen van een tijdelijke bouwweg

– Bouwplan Vrouwentroost, Kudelstaartseweg (kad.perceel D3226, D3227 en D3228), (Z20-090136), het bouwen van
5 vrijstaande woningen en 1 twee-onder-een-kapwoning

– Oosteinderweg 287, 1432 AW, (Z20-090046), het graven van water en het aanleggen van steigers met ligplaatsen

– Kudelstaartseweg naast nr. 75 (kad.perceel D7514 en 7516), (Z20-090048), het bouwen van een woning

– Kudelstaartseweg 69, 1433 GB, (Z20-090049), het bouwen van een woning

– Kudelstaartseweg naast nr. 69 (kad.perceel D 7622) in Kudelstaart, (Z20-090050), het bouwen van een woning

– Japanlaan (kad. percelen B 9551,9126,9947,6549,9553 en 6551), (Z20-089798), het oprichten van een warehouse
met kantoorfuncties en het aanleggen van 2 in- en uitritten

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Madame Curiestraat 17, 1433 AA, (Z20-080044), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Verzonden:
23 december 2020

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.

DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Oosteinderweg 247C, 1432 AT, (Z20-075312), het wijzigen van de gevelreclame en het paneel op het hekwerk.
Verzonden: 23 december 2020

– Vrouwentroostpad 5, 1433 GW, (Z20-063653), het bouwen van een halfvrijstaande woning. Verzonden:
17 december 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 457c, 1432 BJ, (Z20-079983), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de
woning en het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Verzonden: 28 december 2020

– Charles Gabrijweg 20, 1431 MJ, (Z20-078122), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 23 december 2020

– Weteringstraat 34, 1431 BC, (Z20-064527), het betrekken van de loggia bij de woonkamer door middel van het
plaatsen van kozijnen met ramen. Verzonden: 23 december 2020

– Jasmijnstraat 13, 1431 RH, (Z20-077580), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
Verzonden: 23 december 2020- Vlinderweg 47, 1432 MZ, (Z20-090377), het plaatsen van een tuinhuis in de hoek
van de tuin

– Azaleastraat 23, 1431 SJ, (Z20-090218), het plaatsen van een container op de weg van 28 december tot en met
31 december 2020 t.b.v. het afvoeren van grond

– Greenpark kavel 6.2, Hollandweg/Zwitserlandweg, (Z20-090134), het bouwen van een distributiecentrum met
bijbehorende kantoren, het aanleggen van twee in- en uitritten, het aanbrengen van handelsreclame, het plaatsen
van een erfafscheiding en het aanleggen van een tijdelijke bouwweg

– Bouwplan Vrouwentroost, Kudelstaartseweg (kad.perceel D3226, D3227 en D3228), (Z20-090136), het bouwen van
5 vrijstaande woningen en 1 twee-onder-een-kapwoning

– Oosteinderweg 287, 1432 AW, (Z20-090046), het graven van water en het aanleggen van steigers met ligplaatsen

– Kudelstaartseweg naast nr. 75 (kad.perceel D7514 en 7516), (Z20-090048), het bouwen van een woning

– Kudelstaartseweg 69, 1433 GB, (Z20-090049), het bouwen van een woning

– Kudelstaartseweg naast nr. 69 (kad.perceel D 7622) in Kudelstaart, (Z20-090050), het bouwen van een woning

– Japanlaan (kad. percelen B 9551,9126,9947,6549,9553 en 6551), (Z20-089798), het oprichten van een warehouse
met kantoorfuncties en het aanleggen van 2 in- en uitritten


VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.

DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Oosteinderweg 247C, 1432 AT, (Z20-075312), het wijzigen van de gevelreclame en het paneel op het hekwerk.
Verzonden: 23 december 2020

– Vrouwentroostpad 5, 1433 GW, (Z20-063653), het bouwen van een halfvrijstaande woning. Verzonden:
17 december 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 457c, 1432 BJ, (Z20-079983), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de
woning en het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Verzonden: 28 december 2020

– Charles Gabrijweg 20, 1431 MJ, (Z20-078122), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 23 december 2020

– Weteringstraat 34, 1431 BC, (Z20-064527), het betrekken van de loggia bij de woonkamer door middel van het
plaatsen van kozijnen met ramen. Verzonden: 23 december 2020

– Jasmijnstraat 13, 1431 RH, (Z20-077580), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
Verzonden: 23 december 2020

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Vlinderweg, oostelijk deel, ten noorden van de Karperstraat

Wet algemene bepalingen APV en Drank- en Horeca
Evenementen. Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

Collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

Drank- en Horecavergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Zwarteweg 90 (Z20-090154) Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer, ontvangen 22 december 2020

TER INZAGE:

 • t/m 21 januari 2021:
  Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a – Marinapark (Z16- 011546), waaronder de aanmeldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen)
 • t/m 28 januari 2021:

aanvraag geluidhinderontheffting: in het kader van het vlinderen van een vloer in de periode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel Oosteinderweg tegenover 545

 • t/m 28 januari 2021:

aanvraag geluidhinderontheffing: in het kader van werkzaamheden Project Waterfront Aalsmeer van
7 december 2020 tot 1 mei 2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg

 • t/m 3 februari 2021:
  verzoek om ontheffing van de geluidshinder (met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van wegwerkzaamheden van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg – Van Cleeffkade.

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel