Officiële mededelingen 28 januari 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële gemeentemededelingen van week 4 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

Voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Grzelczak D.B. 25-04-1966 20-01-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

PAPIEREN AFVALKALENDER
Heeft u geen papieren afvalkalender ontvangen van Meerlanden? Stuur een mailtje met uw adres naar Meerlanden publieksinformatie via pi@meerlanden.nl en dan ontvangt u deze alsnog thuis.

Corona testbus
De corona testbus staat nog tot en met 7 februari achter het Dorpshuis Kudelstaart (Kudelstaartseweg 239). Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich hier dagelijks van 9.00-16.00 uur gratis en zonder afspraak laten testen op corona. Dringend verzoek is om daarna thuis te blijven tot u de uitslag van de test heeft ontvangen.

Naamgeving openbare ruimte (Nota Z21-002377/A&I)
Besluit genomen: Onderstaande naamgeving toe te kennen aan het plantsoen in de Hortensialaan tussen de 1e J.C. Mensinglaan en Ophelialaan: A.P. Csizikplantsoen.

Naamgeving openbare ruimte (Nota Z21-001942/A&I)
Besluit genomen: Onderstaande naamgeving toe te kennen aan de nieuw aan te leggen weg op de hoek van de Dreef en Zwarteweg op het voormalige VVA-terrein, conform het advies van de commissie naamgeving: Frans de Bieslaan.

Aankondiging te verwijderen voertuig
Bij de parkeerplaatsen aan de Sportlaan te Aalsmeer staat al geruime tijd een personenauto met het Poolse kenteken CWLPA34. Gelet op artikel 5.4 en 5.5. (defecte voertuigen, voertuigwrakken) van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer is het verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijke verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren. De eigenaar wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de afdeling VH van de gemeente Aalsmeer. De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.29 en 5.30 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang toe te passen, door dit voertuig op 17 februari 2021 van de openbare weg mee te voeren en op te slaan. Dit betekent dat de gemeente dit object na 13 weken mag verkopen of laten vernietigen. Artikel 5.31 van de AWB is kan ook van toepassing zijn. De rechthebbende krijgt de gelegenheid dit object van de openbare weg te verwijderen en wel tot en met 16 februari 2021. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de team HOR van de gemeente Aalsmeer, telefoon 0297-387575. Stamnummer 40118.

Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal – stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend: dat het bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in heel Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 1. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
 2. Op de website en in het raadhuis van de gemeente zijn kosteloos (digitale) formulieren verkrijgbaar voor
  verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 om 17:00 uur door de kiezer worden ingediend bij de
  burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 01 februari 2021 staat ingeschreven. Indien u de stempas al
  heeft ontvangen, lever deze dan gelijktijdig met het verzoekschrift in.
 4. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen
  deelnemen.
 5. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt

 

 1. MONDELINGE AANVRAAG
 2. De kiezer moet, na ontvangst van de stempas, uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur, het verzoek bij de
  gemeente indienen waar hij/zij op maandag 01 februari 2021 staat ingeschreven.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen
  deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Meer informatie over de verkiezingen vindt u op www.aalsmeer.nl/verkiezingen, www.kiesraad.nl en www.elkestemtelt.nl . U kunt ons ook bellen: (0297) – 38 75 75.

Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal – stemmen bij volmacht
De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend: dat het bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Wanneer een kiezer niet zelf naar het stembureau kan op de dag van de verkiezing, kan de kiezer iemand anders laten stemmen. Dit kan aan de hand van een schriftelijke volmacht of een onderhandse volmacht. Daarbij gelden de volgende bepalingen voor:

 1. SCHRIFTELIJKE VOLMACHT
 2. Op de website en in het raadhuis van de gemeente zijn kosteloos (digitale) formulieren verkrijgbaar voor de
  verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 3. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de
  burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 01 februari 2021 als kiezer staat geregistreerd.
 4. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
 5. De gemachtigde moet op maandag 01 februari 2021 staan ingeschreven binnen het gebied waarvoor de verkiezing
  geldt.
 6. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 7. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
 8. Een eenmaal verstrekt volmachtbewijs kan bij verlies niet worden vervangen.

 

 1. ONDERHANDSE VOLMACHT
 2. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd machtigen (onderhandse
  volmacht) om voor hem/haar te stemmen.
 3. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat deze door de gemachtigde
  medeondertekenen.
 4. De kiezer draagt vervolgens de stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 5. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de
  gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 6. Een onderhandse volmacht kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden
  ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Meer informatie over de verkiezingen vindt u op www.aalsmeer.nl/verkiezingen, www.kiesraad.nl en www.elkestemtelt.nl . U kunt ons ook bellen: (0297) – 38 75 75.

Gemeente Aalsmeer – Ter inzage legging ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-069090)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 29 januari tot en met 11 maart 2021 het ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor de woning aan de Oosteinderweg naast 519.

Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een perceel aan de Oosteinderweg tussen nr. 519 en 521 in Aalsmeer. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van één vrijstaande, particuliere woning. Er wordt toepassing gegeven aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te wijzigen zoals genoemd in artikel 11.7 lid 1 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Schinkelpolder’.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 29 januari tot en met 11 maart 2021 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.01G-OW01 en
 • via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575).;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak: 020-5404911).

Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze betreffende dit ontwerp wijzigingsplan naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’.

Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Geluidsonderzoek wijst uit dat de geluidsbelasting voor de te realiseren woning die is geprojecteerd aan de Oosteinderweg de voorkeurswaarde wordt overschreden. Als gevolg hiervan dienen hogere grenswaarden te worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Hierdoor is het mogelijk een procedure hogere grenswaarde te doorlopen. In samenhang met het ontwerpwijzigingsbestemmingsplan wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid.

Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde openingstijden en via de website van Aalsmeer en via www.ruimtelijkeplannen.nl (als bijlage bij het wijzigingsplan). Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Oosteinderweg naast 519’. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.

Gemeente Aalsmeer – ontwerp omgevingsvergunning Andorraweg 1 Aalsmeer (Z20-029478)
Als onderdeel van de transformatie van een verouderd glastuinbouwgebied naar een nieuw bedrijvenpark voor onder meer de bloemen- en plantensector wordt een perceel tussen de Aalsmeerderweg en de Middenweg bebouwd ten behoeve van een nieuw distributiecentrum voor de tuincentra van Intratuin. Het huidige distributiecentrum bevindt zich op het perceel Middenweg 23. Vanwege de verlegging van de Middenweg en de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg dient het huidige bedrijfsgebouw van het distributiecentrum te worden gesloopt. Voor de nieuwe locatie van het distributiecentrum van Intratuin is een bouwplan opgesteld. In dit bouwplan is een nieuw bedrijfsgebouw met aangrenzende parkeerterreinen voorzien. Het bouwplan voor het distributiecentrum van Intratuin past niet in de geldende beheersverordening ‘Green Park Aalsmeer 2017’. De beheersverordening maakt ter plaatse geen gebouw mogelijk. Om een bedrijfsgebouw op deze locatie alsnog mogelijk te maken is een planologische procedure nodig.

Ter inzage
Met ingang van 29 januari 2021 ligt de ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

–             in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.OIAVDB15xB-OW01, en

–             via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl

–             de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader
van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via telefoon 0297-387575;

–             de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. In verband met
maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via telefoon 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Andorraweg 1, Z20-029478”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Sierteeltstraat t.h.v. nr. 127, (Z21-005786), het baggeren/dempen van een watergang langs het karrenterrein

– Uiterweg 36, 1431 AN, (Z21-005699), het plaatsen van een zwembad in de achtertuin

– Margrietstraat 1, 1432 HR, (Z21-004762), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur

– Hornweg 92, 1432 GN, (Z21-004761), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Machineweg 175, 1432 ER, (Z21-004757), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning

– Baccarastraat 5, 1431 RN, (Z21-004749), het plaatsen van een dakserre ter vervanging van huidig dakvenster

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Uiterweg 93 ws5 (kad. perceel H 4434), (Z20-087454), het bouwen van een nieuwe recreatie-ark. Verzonden: 25 januari 2021

– Rietwijkeroordweg naast nr. 6B, (Z20-082342), het bouwen van een nieuw agrarisch bedrijfsgebouw en het aanpassen van
waterbergingen. Verzonden: 25 januari 2021

– Oosteinderweg 184, 1432 AR, (Z21-003554), het stucen van de buitengevels van de gehele woning. Verzonden: 18 januari 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE.
DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Chrysantenstraat 43 (kad.perceel G 3093), 1431 BM, (Z20-082751), het legaliseren van een reeds aangebrachte overkapping
voor meubelopslag behorend bij de lunchroom. Verzonden: 20 januari 2021

– Haya van Somerenstraat 60, 1433 PH, (Z20-081978), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 19 januari 2021

– Oosteinderweg 331, 1432 AX, (Z20-072671), het vervangen van de bestaande woning. Verzonden: 19 januari 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Uiterweg 419, 1431 AM, (Z20-073981), het renoveren van het hoofdgebouw, het aanbrengen van nieuwe gevelbekleding en het
uitbreiden van het gebouw aan één zijde. Verzonden: 19 januari 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Linnaeuslaan 14, 1431 JV, (Z20-083281), het kappen van een zieke waardevolle beuk. Verzonden: 22 januari 2021

– Uiterweg 348, 1431 AX, (Z20-081355), het uitvoeren van funderingsherstel. Verzonden: 22 januari 2021

– Oosteinderweg 28a, 1432 AL, (Z20-070089), het intern verbouwen van de woning, het verhogen van de nok en plaatsen van
dakkappellen aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 21 januari 2021

– Vrouwentroostpad 6, 1433 GW, (Z20-083373), het uitvoeren van funderingsherstel aan de bestaande constructie en het plaatsen
van een dakopbouw. Verzonden: 18 januari 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Zwarteweg 90 (Z20-074336) Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer (CJA), verzonden 26 januari 2021

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (ONTWERPBESLUIT)***
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 6 van de drank- en horecawet de volgende ontwerpbesluit drank- en horecavergunning is afgegeven. Tegen de afgifte van dit ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen. Als er geen zienswijze is ingediend kunt u bij afgifte van de definitieve vergunning geen beroepschrift meer in dienen. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Zwarteweg 90 (Z20-090154) Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer, verzonden 26 januari 2021

TER INZAGE: t/m 28 januari 2021:
aanvraag geluidhinderontheffting: in het kader van het vlinderen van een vloer in de periode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel Oosteinderweg tegenover 545

 • t/m 28 januari 2021: aanvraag geluidhinderontheffing: in het kader van werkzaamheden Project Waterfront Aalsmeer van  7 december 2020 tot 1 mei 2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg
 • t/m 3 februari 2021: verzoek om ontheffing van de geluidshinder (met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van wegwerkzaamheden van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg – Van Cleeffkade.
 • t/m 4 februari 2021: Concept Strategie werklocaties Aalsmeer ter inzage (Z20-002116)
 • t/m 26 februari 2021: bestemmingsplan Fort Kudelstaart met daarop betrekking hebbende stukken (Z20-029892)
 • t/m 5 maart 2021: de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van Flower Tower, Japanlaan 9, 1432 DK (Z20-078270)
 • t/m 11 maart 2021: het ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ met de daarop betrekking hebbende stukken (Z20-069090)
 • t/m 12 maart 2021: ontwerpomgevingsvergunning Andorraweg 1 Aalsmeer (Z20-029478) met de daarbij behorende stukke

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Lees vorig bericht

Radio Aalsmeer krijgt nieuwe voorzitter

Lees volgend bericht

Starters wonen straks aan ‘Frans de Bieslaan’


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *