Officiële mededelingen 25 maart 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van week 12 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur

Woensdag                          13.00 uur – 16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Bianchi M. 05-02-1988 17-03-2021
  Bugeard D.S.C. 24-05-1974 17-03-2021
  Ghasemi Fasarani S. 14-11-2000 17-03-2021
  Grzelczak D.B. 25-04-1966 19-03-2021
  Pikus K. 23-01-1993 19-03-2021

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Snoeiboot 27 maart
Op zaterdag 27 maart vaart de snoeiboot weer uit voor eilandeigenaren op de Westeinderplassen. Snoeiafval kan worden ingeleverd: 09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (2 april) is het raadhuis op afspraak geopend.

Pasen
Maandag 5 april (2e Paasdag) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

Gemeente Aalsmeer – vastgesteld bestemmingsplan Parkmeer Aalsmeer (Z20-071090)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in de vergadering van 4 maart 2021 het bestemmingsplan ‘Parkmeer’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken heeft van 30 oktober tot en met 10 december 2020 voor eenieder als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 10 vrijstaande/ halfvrijstaande woningen aan de Stommeerkade in Aalsmeer. Op de achterliggende gronden wordt 13.000 m2 bedrijfsvloeroppervlakte bedrijventerrein (waarvan max. 6500 m2 bebouwd) mogelijk gemaakt voor bedrijven tot maximaal categorie 2 uit de bij de regels behorende bedrijvenlijst. N.a.v. akoestisch onderzoek voor de beoogde ontwikkeling zijn er door het college hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld. Tevens is een beeldkwaliteitsplan opgesteld met welstandscriteria, dat als aanvulling zal dienen op de welstandsnota.

Plangebied
Het plangebied bevindt in de Stommeer en bevindt zich globaal tussen de Stommeerkade, het Bielzenpad en de Burgemeester Hoffscholteweg.

M.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de
m.e.r-beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. Op grond van deze aanmeldnotitie heeft het college van burgemeester en wethouders op 20 oktober 2020 besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan ‘Parkmeer’, aangezien de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘belangrijke nadelige gevolgen’ voor het milieu met zich brengen. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

Inzage
Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder ligt gedurende 6 weken met ingang van 26 maart tot en met 6 mei 2021 op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.07P-VG01, en
 • de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1.
 • de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.

Instellen beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd kan tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen alsmede tegen het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad of tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken;
 • iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt met het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit. Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Oosteinderpoelpolder (kad.perc. B 3818 en B 7409), (Z21-023176), het aanleggen van een weilanddepot t.b.v. het tijdelijk
opslaan van ‘(Vrij) Verspreidbare baggerspecie’ (conform het BBK)

– Geniedijk 22, 1433 HC, (Z21-022999), het plaatsen van een dakopbouw, het wijzigen van de bestaande gevels naar stucwerk en
het vervangen van de dakpannen door een bietenkap

– Oosteinderweg tussen 311 en 313/313a, 1432 AW, (Z21-022783), het gedeeltelijk dempen van de kopsloot t.b.v. tuinaanleg en
het aanleggen van een in- en uitrit

– Schweitzerstraat 42, 1433 AG, (Z21-022633), het plaatsen van een dichte groencontainer op een parkeerplaats voor de woning

– IJsvogelstraat 3, 1431 VR, (Z21-022518), het plaatsen van een uitbouw en dakopbouw aan de voorzijde van de woning en het
maken van een constructieve doorbraak op de begane grond

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Karperstraat 42, 1432 PA, (Z20-087175), het maken van een uitbouw aan de kapperszaak op de begane grond waardoor erboven een dakterras ontstaat. Verzonden: 16 maart 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Aalsmeerderweg 182, 1432 CV, (Z21-007665), het plaatsen van een smeedijzeren poort tussen twee gestucte penanten op de damwand. Verzonden: 22 maart 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Giekstraat 1, 1433 SH, (Z20-087103), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden:
22 maart 2021

– Oosteinderweg 368a, 1432 BG, (Z20-068024), het uitbreiden van de woning aan de zijgevel en het plaatsen van een brug.
Verzonden: 19 maart 2021

– Uiterweg 21, 1431 AA, (Z20-085462), het renoveren van de buitenzijde van de woning waarbij de kozijnen worden
vervangen/aangepast. Verzonden: 19 maart 2021

– Jan Lunenburg Oever 1 en 16 (voorheen Jan Lunenburg Oever kavel 3 en 14), (Z20-090811), het bouwen van twee woningen
met berging. Verzonden: 19 maart 2021

– Vrouwentroostpad 1, 1433 GW, (Z20-088659), het wijzigen van de voorgevel en het verplaatsen van de voordeur. Verzonden:
18 maart 2021

– Uiterweg 263A, 1431 AH, (Z20-089012), het vervangen van de bestaande terreinverharding door gefundeerde betonverharding.
Verzonden: 17 maart 2021

– Stommeerkade naast nr. 46 (kad. perc. C 4529) en Wissel naast nr. 39 (kad. perc. C 5517), (Z21-011570), het verwijderen van
een AC (asbestcement)-leiding. Verzonden: 17 maart 2021

– Frans de Bieslaan 57 t/m 80 (voorheen Waterhoenstraat Sectie C, nr. 7380), (Z20-086411), het bouwen van 24 smartwoningen.
Verzonden: 15 maart 2021

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

 • Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen- Meertrosstraat, noordelijk deel

TER INZAGE:

 • t/m 22 april 2021:
  Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223-225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde met bij behorende stukken
  (Z21- 0019796)
 • t/m 30 april 2021:
  ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken m.bt. Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (OD-9695233), (Stal Wennekers) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
 • t/m 30 april 2021:
  verzoek tot ontheffing met daarop betrekking hebbende stukken in het kader van het aanleggen van een persleiding op
  1 en 6 april 2021, op het perceel Burg. Kasteleinweg – 2e Mensinglaan, terrein tussen Baanvak en Spoorlaan en Parkeerterrein A. Godinweg
 • t/m 6 mei 2021:
  het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen alsmede het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinderGEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel