Officiële mededelingen 23 september 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van week 38 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19 Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-zaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam   Voorletters         Geboortedatum   Datum beschikking

Balińska           U.A.      16-03-1970        15-09-2021

Broda  K.J.       06-02-1995        15-09-2021

Chrzanowski     R.D.      26-11-2001        15-09-2021

Dyla    D.P.      27-02-1987        15-09-2021

Kucharska        L.Z.       15-05-1969        15-09-2021

Stępień            E.J.       17-12-1969        15-09-2021

Teper  J.U.       18-05-1997        15-09-2021

Titow   F.S.      25-08-1999        15-09-2021

Winkler M.W.     09-07-1993        15-09-2021

Bezwaar indienen. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.  U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
Voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Antanaitytė M. 07-05-1992 13-09-2021
  Popek D.J. 31-10-1994 15-09-2021
  Popek M. 17-09-1999 15-09-2021
  Samuels T.Q. 28-12-2003 14-09-2021
van Leeuwaarde J.G. 22-11-1976 14-09-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur
Woensdag                          13.00 uur – 16.30 uur
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
ontwerp omgevingsvergunning Herenweg 78e Aalsmeer (Z20-061559) Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de (nieuw)bouw van een woning op het perceel Herenweg 78 e in Kudelstaart. Op dit perceel bevindt zich een voormalige woonark die in 2017 tot woning is gelegaliseerd. De eigenaar is voornemens dit gebouw te slopen en een nieuwe woning te realiseren. De bestaande woning wordt geheel afgebroken en vervangen door een energie neutrale nieuwbouw woning met twee woonlagen. Tevens wordt de tuin opnieuw ingericht en worden er 2 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. De ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan en kan mogelijk worden gemaakt via een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ter inzage
Met ingang van 24 september 2021 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xAN-OW01, en
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, In verband met maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

 Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Herenweg 78e, Z20-061559”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

 AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Zwarteweg 55, 1431 VJ, (Z21-069083), het plaatsen van een vuilcontainer op het gras vóór het perceel tot en met 1 juni 2022  t.b.v. afval voor een te realiseren zorgwoning

– Oosteinderweg 493, 1432 BK, (Z21-069027), het aanleggen van een in- en uitrit

– Schweitzerstraat 108, 1433 AM, (Z21-069018), het plaatsen van een dakkapel en zonnepanelen

– Zuid-Afrikaweg, Greenpark kavel 3.3 (kad.perc. B10385), (Z21-069015), het bouwen van 32 bedrijfsunits en het aanleggen van een in- en uitrit

– Zijdstraat 31 en 31a t/m 31g, 1431 EA, (Z21-068828), het legaliseren van (indelings)wijziging

– Marconistraat 10, 1433 KK, (Z21-068173), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Maarse & Kroon Hof 29, 1431 PB, (Z21-067953), het uitbreiden van de keuken op de begane grond van de woning

– Maarse & Kroon Hof 35, 1431 PC, (Z21-067931), het uitbreiden van de keuken op de begane grond van de woning

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie

– Oosteinderweg, tegenover nr. 444, (Z21-055238), het tijdelijk plaatsen van een gesloten afvalcontainer op de stoep tot 14 september 2021   Verzonden: 17 september 2021

– Stommeerkade kad. perceel C nr. 7001, (Z21-010235), het aanleggen van een weg, verkeerontsluiting en zes in- en uitritten van en naar het dijklichaam, het aanbrengen van een duiker en drie uitstroombakken.  De omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 16 september 2021

– van Cleeffkade 3, 1431 BA, (Z21-032174), het wijzigen van de gevel op de begane grond   Verzonden: 15 september 2021

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Kudelstaartseweg achter nr. 150a (kad. perc. D nr. 6088), (Z21-046404), het aanleggen van een  lage steiger tegen de bestaande hoge steiger aan   Verzonden: 17 september 2021

– Kompasplein, (Z21-037790), het inrichten van een bouwplaats t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de woningen op 3 parkeerplaatsen van 17 tot en met 28 mei 2021   Verzonden: 17 september 2021

– Einsteinstraat 85d, 1433 KJ, (Z21-041433), het plaatsen van een afvalcontainer voor 1 dag   Verzonden: 17 september 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

 – Geijlwijckerweg nabij nr.10, (Z21-054339), het aanleggen van een voetgangersbrug over de Molenvliet   Verzonden: 14 september 2021

– Meervalstraat 27 en 27A, 1431 WE, (Z21-054320), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verbouwen van een kinderdagverblijf naar appartement met carport en het wijzigen van de gevel/kozijnen   Verzonden: 15 september 2021

Wet algemene bepalingen APV en Drank- en Horeca

Evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

Collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Dreef 7 (Z21-063377) Aalsmeers Zwemloop Circuit – Waterlelie (Sportakkoord Aalsmeer) op 9 oktober 2021, melding akkoord 15 september 2021
 • ter hoogte van Ketelhuis 6 (Z21-068168) koffieochtend op Nationale Burendag op 25 september 2021, melding akkoord 16 september 2021 Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Geluidhinder ontheffing***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is verleend. In het kader van werkzaamheden op 22 en 23 september en 8 en 9 oktober 2021, op het perceel Van Cleeffkade/Burg. Kasteleinweg. Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:
t/m 29 oktober 2021: ontwerp omgevingsvergunning Aalsmeerderweg 333, Aalsmeer (Z20-063772)
t/m   4 november 2021: ontwerp omgevingsvergunning Herenweg 78e Kudelstaart (Z20-061559)

Snoeiboot vaart uit op 2 oktober
Eilandeigenaren op de Westeinderplassen hebben op zaterdag 2 oktober weer de mogelijkheid om hun snoeihout gratis af te voeren door het te brengen naar de snoeiboot: 09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde, 13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Bru

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Lees vorig bericht

Spoorlijnpad komt terug, initiator petitie ‘megablij’

Lees volgend bericht

Gaat het bij Kunstroute om kunst of socialiseren?


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *