Officiële mededelingen 22 juli 2021

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 29 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19

Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.

 Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout, maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur, zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen.

U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.  
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

 De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur; woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM  VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  van Miltenburg M.P. 27-01-1973 16-07-2021

 Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

 In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;     
 • zo mogelijk uw e-mailadres; 
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.
Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Kucharska L.Z. 15-05-1969 12-07-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Corona testbus
Tot en met zondag 1 augustus 2021 staat de corona testbus van de GGD op het parkeerterrein aan de Dreef in Hornmeer. Mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart met lichte klachten kunnen zich hier zonder afspraak gratis laten testen op corona.

NIEUWE NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART
Op 2 augustus 2021 wordt er een nieuw model Nederlandse identiteitskaart (NIK) geïntroduceerd. Dit nieuwe model voldoet aan de Europese Verordening met diverse eisen aan de identiteitskaart. De Nederlandse identiteitskaart krijgt o.a. een nieuw uiterlijk. Vanaf 2 augustus 2021 worden er ook vingerafdrukken opgenomen in de Nederlandse identiteitskaart. Door de introductie van de nieuwe Nederlandse identiteitskaart moeten de systemen worden aangepast. Hierdoor kan er vanaf 29 juli 2021 11:30 uur tot 1 augustus 2021 GEEN reisdocument worden aangevraagd bij de gemeente. Dit geldt ook als je reisdocument is vermist. Bij urgentie kan een nooddocument worden aangevraagd bij de Koninklijke Marechaussee.

REISDOCUMENT AANVRAGEN? LET OP!
Wegens landelijk onderhoud is het niet mogelijk om tussen 29 juli 11:30 en 1 augustus een reisdocument aan te vragen.

GEMEENTE AALSMEER – VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING SAMOAWEG 1 AALSMEER (Z20-057293)
In het bouwplan is een nieuw bedrijfsgebouw met aangrenzend parkeerterrein voorzien in de noordwesthoek van deelgebied 2 van Green Park Aalsmeer. De locatie bestaat nu nog uit een braakliggend terrein. Ten behoeve van de bereikbaarheid van het bedrijf en andere toekomstige bedrijven in deelgebied 2 zal er een nieuwe weg door deelgebied 2 worden aangelegd (de Samoaweg). Het bouwplan past niet in de geldende beheersverordening ‘Green Park Aalsmeer 2017’. De beheersverordening maakt ter plaatse geen gebouw mogelijk. Om een bedrijfsgebouw op deze locatie alsnog mogelijk te maken is een planologische procedure nodig. Het bedrijfsgebouw kan worden toegestaan via een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 TER INZAGE
Met ingang van 23 juli 2021 ligt de verleende omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVDB15xC-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het
  kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297 – 38 75 75;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, In verband met
  maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel.
  020 – 540 49 11.

BEROEPSMOGELIJKHEID
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 23 juli 2021 tot en met 2 september 2021. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

 VOORLOPIGE VOORZIENING
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

INWERKINGTREDING
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

GEMEENTE AALSMEER – GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘UITERWEG 223-225’ EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE (Z21- 0019796)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 23 juli 2021 tot en met 2 september 2021 het bestemmingsplan ‘Uiterweg 223-225’ met bijbehorende stukken ter inzage ligt. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft het bestemmingsplan op 8 juli 2021 gewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat het college op 25 mei 2021, op grond van artikel 76 van de Wet geluidhinder, heeft besloten hogere grenswaarden geluid vast te stellen voor beide in het bestemminsplan geprojecteerde woningen. Dit besluit ligt gelijktijdig (23 juli 2021 tot en met 2 september 20201) ter inzage. 

PLANGEBIED
Het plangebied betreft een voormalige kwekerij aan de Uiterweg 223 en 225 te Aalsmeer. Het terrein strekt zich vanaf de Uiterweg uit tot aan de Kleine Poel.

BESTEMMINGSPLAN
Het nieuwe bestemmingsplan maakt de herinrichting van de percelen Uiterweg 223 en 225 ten behoeve van wonen mogelijk. De van oudsher aanwezige kwekerij en woning aan de Uiterweg worden gesloopt en zullen plaatsmaken voor twee vrijstaande woningen. Het achterste deel van het perceel wordt als eiland hersteld en ingericht als natuur. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze planwijzigingen betreft een aanpassing van de archeologische dubbelbestemming en zijn uitgeschreven in de bij het besluit behorende Staat van Wijzigingen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE GELUID
In verband met de geluidsgevoelige functies, namelijk de 2 woningen, in het genoemde bestemmingsplan, zijn vanwege de geluidsbelasting op de nieuwe woningen hogere (grens)waarden benodigd. Op grond van de Wet geluidhinder kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen. Bij de vaststelling van de hogere waarden zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit geen wijzigingen doorgevoerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

INZAGE
Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde (die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen) liggen met ingang van 23 juli 2021 tot en met 2 september 2021 op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09AM-VG01, en
 • in digitale vorm via de gemeentelijke website, link: https://0358.ropubliceer.nl/;
 • op verzoek vooraf via telefoonnummer 0297-387575, in papieren vorm, bij de balie Burgerzaken op het
  gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. 
 • op verzoek vooraf via telefoonnummer 020-5404911, in papieren vorm, bij de balie Bouwen & Vergunningen in het
  raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. 

BEROEP
Met ingang van 24 juli 2021 kan gedurende zes weken tegen de twee besluiten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT RECTIFICATIE
– Herenweg naast nr. 30, (Z21-048527), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het bouwen van een woning. Toelichting: gebleken is dat de omschrijving van het project zoals eerder is gepubliceerd niet juist was; het betreft de bouw van een woning in plaats van een bijgebouw.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Hornweg 201, 1432 GJ, (Z21-053107), het maken van een aanbouw aan de achterzijde van de woning  

– Ampèrestraat 41, 1433 KX, (Z21-053104), het legaliseren van een reeds geplaatste schuur en erfafscheiding en de aanleg van een parkeerplaats naast de blokhut  

– Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z21-052255), het plaatsen van een stacaravan als tijdelijke mantelzorgwoning (verlenging van eerder verleende vergunning tot 1 september 2021)  

– Citroenvlinderstraat 12, 1432 ME, (Z21-051905), het maken van een opbouw op het dak van de bestaande garage  

– Uiterweg 395 ws2, 1431 AL, (Z21-051880), het vervangen van de bestaande woonark  

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:
– Hornweg 187, 1432 GH, (Z21-031919), het vergroten van het hoofdgebouw middels een aanbouw ten behoeve van nieuwe kleedkamers een krachthonk. Verzonden: 16 juli 2021

– Oosteinderweg 89, 1432 AE, (Z21-036713), het maken van een onderheide betonvloer ten behoeve van het verruimen van de parkeergelegenheid voor een periode van 10 jaar. Verzonden: 14 juli 2021

– Uiterweg 27B ( kad. perceel H 3071), (Z21-040008), het renoveren en vergroten van een bestaand boothuis. Verzonden: 14 juli 2021

– Rastraat 4, 1433 SM, (Z21-031530), het maken van een overkapping in de tuin naast de woning. Verzonden: 14 juli 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN: *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Cyclamenstraat 35, 1431 RZ, (Z21-039675), het vervangen van de bestaande kozijnen door kunststof kozijnen. Verzonden: 19 juli 2021

– Duikerstraat 47, 1432 JW, (Z21-037800), het plaatsen van een puincontainer t.b.v. verbouwing van de woning van 21 mei tot en met 18 juni 2021. Verzonden: 19 juli 2021

– Kudelstaartseweg achter nr. 150 (kad.perc. D 6088), (Z21-037441), het plaatsen van een zeecontainer op de kavel achter de te bouwen woning t.b.v. opslag van o.a. tuin- en sportartikelen gedurende de bouw (1,5 tot 2 jaar). Verzonden: 19 juli 2021

– Archimedeslaan 15, 1433 ME, (Z21-039235), het plaatsen van een schuurtje naast de hoekwoning. Verzonden: 14 juli 2021

– Bisschop Koenraadstraat 10, 1433 HS, (Z21-037455), het plaatsen van een container voor de woning t.b.v. afvoer van tuinafval. Verzonden: 09 juli 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Hogedijk tussen Oosteinderweg 320 en Schinkeldijkje (kad.perc. B5203 t/m B9026), (Z21-029901), het ophogen en versterken van de dijk met klei en het plaatsen van een kistdam t.h.v. de kerk (dijkverbetering Hogedijk fase III). Verzonden: 14 juli 2021

– Hogedijk, kad.perceel B10000 t/m B5914, (Z21-028170), het ophogen en versterken van de dijk met klei en het plaatsen van drie damwanden en een zware beschoeiing bij het gemaal (dijkverbetering Hogedijk fase II). Verzonden: 14 juli 2021

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Wilgenlaan 12, 1431 HT, (Z21-029040), het plaatsen van een zorg-containerwoning die bestaat uit gekoppelde zeecontainers.  


Verkeersbesluiten
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Galvanistraat, noordoostelijk deel 

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Beethovenlaan 120 (Z21-043553) Kindervakantieweek van 19  t/m 23 juli 2021, verzonden 15 juli 2021

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN)  
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Kudelstaartseweg 22 (Z21-052450) On The Rock B.V., ontvangen op 7 juli 2021

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader van asfaltwerkzaamheden van 9 t/m 11 augustus 2021, op het perceel Van Cleeffkade/Burg. Kasteleinweg; In het kader van werkzaamheden van 1 t/m 4 september 2021, op het perceel Van Cleeffkade/Burg. Kasteleinweg.

 Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

 • Route door Aalsmeer (Z21-040798) Ronde van de Stelling van Amsterdam op 22 augustus 2021, verzonden 19 juli 2021.

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Amsterdam neemt een
eindbesluit over de vergunningaanvraag 

INZAGE
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de gemeente.

BEZWAAR/BEROEP
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

TER INZAGE:
t/m 2 september 2021:
gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘uiterweg 223-225’ en besluit hogere grenswaarde (z21- 0019796)

t/m 3 september 2021:
verleende omgevingsvergunning Samoaweg 1, Aalsmeer (Z20-057293) met de daarbij behorende stukken

Lees vorig bericht

Een verstild wild Aalsmeer, voor hoe lang nog?

Lees volgend bericht

Theo van Leipsig overleden


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *