Officiële mededelingen 22 april 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 16 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen.

U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur
Woensdag                          13.00 uur – 16.30 uur

Dinsdag 27 april 2021
Op dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.

Woensdag 5 mei
Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het raadhuis gesloten.

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei
Op donderdag 13 mei (Hemelvaart) en 14 mei is het raadhuis gesloten.

Maandag 24 mei
Op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) is het raadhuis gesloten.

Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Hortensialaan hoek 1e J.C. Mensinglaan (kad.perc. C1805), (Z21-029987), het inrichten van een bouwplaats voor een periode van ca. 13 maanden t.b.v. nieuwbouwproject Zuydveste, het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit, het verplaatsen van een lichtmast en het realiseren van een tijdelijke aansluiting op het riool

– Hogedijk tussen Oosteinderweg 320 en Schinkeldijkje (kad.perc. B5203 t/m B9026), (Z21-029901), het ophogen en versterken van de dijk met klei en het plaatsen van een kistdam t.h.v. de kerk (dijkverbetering Hogedijk fase III)

– Uiterweg naast 255 ws1 (kad. perc. H 4000), (Z21-029698), het wijzigen van de bestemming “agrarisch” naar “tuin”

– Uiterweg 180 ws1 en ws 2, 1431 AS, (Z21-029627), het bouwen van twee geschakelde schuren

– Burgemeester Hoffscholteweg (kad. perc. C 7560), (Z21-029356), het bouwen van 3 bedrijfsverzamelgebouwen “Parkmeer”

– Wilgenlaan 12, 1431 HT, (Z21-029040), het plaatsen van een zorg-containerwoning die bestaat uit gekoppelde zeecontainers

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Dorpsstraat 89, 1431 CB, (Z21-001730), het aanleggen van een in- en uitrit en het realiseren van een terrasoverkapping. Verzonden: 14 april 2021

– Dorpsstraat 89, 1431 CB, (Z21-001735), het plaatsen van een erfafscheiding met vier toegangspoorten. Verzonden: 14 april 2021

– Fonteinkruidhof 12, 1433 WD, (Z21-028115), het plaatsen van een zeecontainer op een parkeerplaats naast de woning voor opslag van huisraad tot en met 28 mei 2021. Verzonden: 12 april 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Oosteinderweg 540 (kad.perc. B 10209), 1432 BS, (Z21-008447), het vervangen/verplaatsen van de toegangsbrug en het aanleggen van een toegangspad naar de nieuw te plaatsen brug. Verzonden: 16 april 2021

– Hornweg 132, 1432 GP, (Z21-014294), het legaliseren van een reeds geplaatste extra dakkapel. Verzonden: 15 april 2021

– Machineweg 175, 1432 ER, (Z21-004757), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 13 april 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Baccarastraat 5, 1431 RN, (Z21-004749), het plaatsen van een dakserre ter vervanging van huidig dakvenster. Verzonden: 16 april 2021

– Uiterweg 36, 1431 AN, (Z21-005699), het plaatsen van een zwembad in de achtertuin. Verzonden: 15 april 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Witteweg 32, 1431 GZ, (Z20-087097), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een sportschool. Verzonden: 16 april 2021

– Oosteinderweg 473A in Aalsmeer, 1432 BJ, (Z21-011453), het plaatsen van een houten blokhut als ontvangstgebouw. Verzonden: 16 april 2021

– Oosteinderweg achter nr. 303 (kad.perc. G3686), (Z21-008425), het bouwen van een zomerhuis. Verzonden: 16 april 2021

– Bachlaan (kad. perc. C 7392) , (Z21-013702), het aanleggen van een parkeerstrook (Waterfront). Verzonden: 16 april 2021

– Geraniumstraat 47-116, (Z21-010981), het inrichten van een bouwplaats op diverse plekken voor de flats en het plaatsen van steigers/hoogwerker t.b.v. onderhoudswerkzaamheden van 15 maart tot en met 25 juni 2021. Verzonden: 16 april 2021

– Lisdoddestraat 58, 1433 WH, (Z21-010914), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 16 april 2021

– Gloxiniastraat 24, 1431 VG, (Z21-021168), het maken van een uitbouw aan de voorzijde van de woning t.b.v. de keuken. Verzonden: 16 april 2021

– Oosteinderweg 519a (voorheen naast nr. 519), (Z20-087800), het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 15 april 2021

– Uiterweg 94, 1431 AR, (Z21-016530), het verbouwen van de woning, het vervangen van de bestaande kozijnen en het isoleren van de buitenschil. Verzonden: 15 april 2021

– Uiterweg 108 ws1, 1431 AR, (Z21-023170), het legaliseren van een reeds verplaatste woonark (uit een andere gemeente) op ligplaatslocatie Uiterweg 108 ws1 en het wijzigen van de tenaamstelling. Verzonden: 15 april 2021

– Stommeerweg 72 (kad. perc. H 2610), (Z21-017440), het verplaatsen van de woonark Stommeerweg 72 ws14 naar de locatie H2610 en het wijzigen van de tenaamstelling ligplaatsvergunning. Verzonden: 15 april 2021

– Stationsweg 3, 1431 EG, (Z21-013115), het vernieuwen van een winkelpui. Verzonden: 15 april 2021

– Stommeerweg 72 ws14, 1431 EX, (Z21-017438), het verplaatsen van de woonark Stommeerweg 72 ws16 naar de locatie Stommeerweg 72 ws14 en het wijzigen van de tenaamstelling ligplaatsvergunning. Verzonden: 15 april 2021

– Japanlaan 26 A t/m 26 D, (Z20-089798), het oprichten van een warehouse met kantoorfuncties en het aanleggen van 2 in- en
uitritten. Verzonden: 12 april 2021

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, OMGEVINGSVERGUNNING ***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

– Dorpsstraat 111, 1431 CC, (OD-9585402), het verlenen van een omgevingsvergunning (aspect milieu) voor het veranderen van de inrichting. De verandering betreft het stralen van metalen oppervlakken, gedurende een korte periode na het gereedkomen van een aluminium scheepscasco. In het ontwerpbesluit wordt de omgevingsvergunning toegekend. Toelichting: deze aanvraag wordt behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (zaaknummer: 9585402). Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 april 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Beethovenlaan 120 (Z21-029771) Schoolvoetbaltoernooi FC Aalsmeer van 7 t/m 11 juni 2021, ontvangen 8 april 2021

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Rhijnlandsoord, noordelijk deel.

ONTWERPVERKEERSBESLUIT HERINRICHTING MACHINEWEG
Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 19 april 2021 een ontwerpverkeersbesluit voor de herinrichting van de Machineweg in het Gemeenteblad bekendgemaakt. U kunt de bekendmaking en het bijbehorende ontwerpverkeersbesluit met tekeningen raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In het ontwerpverkeersbesluit vindt u informatie over het indienen van een zienswijze en de termijn waarbinnen dat mogelijk is.

TER INZAGE:

 • t/m 22 april 2021:
  Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223-225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde met bij behorende stukken
  (Z21- 0019796)
 • t/m 30 april 2021:
  ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken m.bt. Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (OD-9695233), (Stal Wennekers) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
 • t/m 30 april 2021:
  verzoek tot ontheffing met daarop betrekking hebbende stukken in het kader van het aanleggen van een persleiding op
  1 en 6 april 2021, op het perceel Burg. Kasteleinweg – 2e Mensinglaan, terrein tussen Baanvak en Spoorlaan en Parkeerterrein A. Godinweg
 • t/m 6 mei 2021:
  het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen alsmede het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder
 • t/m 20 mei 2021:
  vastgestelde wijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ en een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-069090) met de bijbehorende stukken
 • t/m 20 mei 2021:
  gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘oosteinderweg 2020’ (z-2017/052407) met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
 • t/m 4 juni 2021:
  de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken b.t. Dorpsstraat 111, 1431 CC, (OD-9585402), het verlenen van een omgevingsvergunning (aspect milieu) voor het veranderen van de inrichtingGEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin