Officiële mededelingen 21 januari 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente van week 3 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 •   Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 •   Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 •   Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android- smartphones via Google Play.
 •   De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

  Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen

& Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u: Bewaar uw kleding voorlopig thuis; Leg geen zakken naast een overvolle container; Gooi geen textiel bij het restafval. Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.
Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Czech A.K. 09-03-1982 15-01-2021 Kisielowska A.M. 30-07-1974 15-01-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:
Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.

U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 •   uw naam en adres;
 •   de datum van uw bezwaarschrift;
 •   een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 •   waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 •   uw handtekening;
 •   zo mogelijk uw e-mailadres;

  het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

 

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten.
Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum beschikking

page3image40831424 page3image40833728 page3image40839104 page3image40836224 page3image40834880 page3image40831040 page3image40832768 page3image40839488page3image40845056 page3image40836608

Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum voornemen

Dzwonkowski Jeleń Pikus Travis

H.K. 19-01-1967 K.I. 29-03-1971 K. 23-01-1993 J.L. 23-08-1997

11-01-2021 11-01-2021 15-01-2021 12-01-2021 page3image40809024page3image40801728 page3image40809984

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

PAPIEREN AFVALKALENDER
Heeft u geen papieren afvalkalender ontvangen van Meerlanden?
Stuur een mailtje met uw adres naar Meerlanden publieksinformatie via pi@meerlanden.nl en dan ontvangt u deze alsnog thuis.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– Zijdstraat 82b, 1431 EE, (Z21-004045), het plaatsen van een dakopbouw
– Hornweg 177 en 177A, 1432 GH, (Z21-004014), het plaatsen van een reclamebord aan de weg en het plaatsen van lichtreclame

op het achterliggende pand achter de woning
– Primulastraat 41, 1431 TG, (Z21-003559), het vervangen van de oude dakkapel door een nieuwe, bredere dakkapel aan de

voorzijde van de woning
– Oosteinderweg 184, 1432 AR, (Z21-003554), het stucen van de buitengevels van de gehele woning – Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z21-003544), het overkluizen van bestaand water

– Oosteinderweg 279 ws3, 1432 AV, (Z21-003318), het kappen van een (dode) beukenboom
– Dotterbloemweg 14, 1433 WC, (Z21-002838), het plaatsen van een airco-buitenunit op de zijgevel van de woning
– Uiterweg 294, 1431 AW, (Z21-002571), het aanbrengen van een onderheide betonvloer
– Oosteinderweg 211 ws1, 1432 AS, (Z21-002565), het bouwen van een waterwoning
– Baanvak 10, 1431 LK, (Z21-001860), het plaatsen van een houten schutting op de erfgrens aan de zijkant van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:
– Aalsmeerderweg 295, 1432 CP, (Z20-080970), het plaatsen van een tuinhuis in de voortuin. Verzonden: 14 januari 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
– Uiterweg 21, 1431 AA, (Z20-085462), het renoveren van de buitenzijde van de woning waarbij de kozijnen worden

vervangen/aangepast. Verzonden: 13 januari 2021
– Tartinihof 5, 1431 ZS, (Z20-080971), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden:

13 januari 2021
– Herenweg 3, 1433 GS, (Z20-080972), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 12 januari

2021
– Pontweg sectie G. nrs. 5528 en 5529, (Z20-080833), het plaatsen van een stalen damwand als oeverbescherming. Verzonden:

11 januari 2021
– Lakenblekerstraat 64, 1431 GG, (Z20-074370), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. tijdelijke huisvesting van

arbeidsmigranten. Verzonden: 11 januari 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Oosteinderweg 391, 1432 AZ, (Z20-066418), het uitbreiden van de bedrijfsruimte door het verhogen van het dak. Verzonden:

18 januari 2021
– Stationsweg, achter nr. 17A en Drie Kolommenplein, (Z20-082038), het kappen van 1 es en 8 populieren t.b.v. herontwikkeling

oud postkantoor. Verzonden: 18 januari 2021
– Aalsmeerderweg 271, 1432 CN, (Z20-072154), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:

18 januari 2021
– Zijdstraat 31, 1431 EA, (Z20-079914), het plaatsen van twee nieuwe kozijnen in de bestaande sparingen van de winkel.

Verzonden: 18 januari 2021
– Uiterweg 417 ws4, 1431 AM, (Z20-081946), het vervangen van de schuifpui (legalisatie) en het wijzigen van de tenaamstelling

van de ligplaatsvergunning. Verzonden: 15 januari 2021
– Vivaldihof 22, 1431 ZW, (Z20-075034), het verhogen van de nok. Verzonden: 15 januari 2021
– Dreef 18, 1431 WD, (Z20-083263), het plaatsen van een puincontainer op de openbare weg voor de woning van 11 januari tot en

met 1 februari 2021. Verzonden: 15 januari 2021

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Oosteinderweg 575, 1432 BM, (Z20-083294), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:

18 januari 2021
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Dorpsstraat, ten westen van de Rozenstraat
 • Aanpassing kruisingen – Ambachtsheerweg-Herenweg en Ambachtsheerweg-Bilderdammerweg
  Wet algemene bepalingen APV en Drank- en Horeca
  Evenementen
  Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.
  Collectes
  Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
 •  TER INZAGE:
  • –  t/m 21 januari 2021:
   Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a – Marinapark (Z16- 011546), waaronder de aanmeldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen)
  • –  t/m 28 januari 2021:
   aanvraag geluidhinderontheffting: in het kader van het vlinderen van een vloer in de periode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel Oosteinderweg tegenover 545
 • –  t/m 28 januari 2021:
  aanvraag geluidhinderontheffing: in het kader van werkzaamheden Project Waterfront Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 mei 2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg
 • –  t/m 3 februari 2021:
  verzoek om ontheffing van de geluidshinder (met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van wegwerkzaamheden van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg – Van Cleeffkade.
 • –  t/m 4 februari 2021:
  Concept Strategie werklocaties Aalsmeer ter inzage (Z20-002116)
 • –  t/m 26 februari 2021:
  bestemmingsplan Fort Kudelstaart met daarop betrekking hebbende stukken (Z20-029892)
 • –  t/m 5 maart 2021:
  De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van Flower Tower, Japanlaan 9, 1432 DK (Z20-078270

  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel