Officiële mededelingen 10 juni 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van week 23 

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.

U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag:   08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 75 85 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  de Bruijn M.G. 28-06-1967 04-06-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Bakker C.G.M. 09-10-1950 02-06-2021
  Nicolau D. 11-04-1977 31-05-2021
  Sint Jago O.R. 30-09-1960 01-06-2021
  Szpakowicz E.J. 16-01-1988 31-05-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Participatie Bomenplan
Praat mee over de toekomst van bomen in Aalsmeer en Kudelstaart! De gemeente wil de waarde en kwaliteit van het huidige bomenbestand behouden en waar mogelijk verder verbeteren en werkt daarom aan een Bomenplan. Voor het opstellen van dit Bomenplan hoort de gemeente graag uw mening. Tot en met 13 juni 2021 staat op https://participatie.aalsmeer.nl een enquête over de bomen in gemeente Aalsmeer.

Onderzoek voor aardwarmte
In juni vindt in de noordelijkste punt van Aalsmeer seismisch onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Kijk op scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

Coronatestbus GGD parkeerterrein de Dreef
Tot en met zondag 20 juni 2021 staat de corona testbus van de GGD nog op het parkeer-terrein aan de Dreef in Hornmeer. In de bus kunnen mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart met lichte klachten zich zonder afspraak gratis laten testen op corona.=

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE OP WOENSDAG 16 JUNI 2021, 20.00 UUR
De vergadering vindt plaats in de raadzaal met maximaal één vertegenwoordiger per fractie per agendapunt. Het raadhuis is niet toegankelijk voor publiek. De vergadering is live te volgen via de webstream. Pers is welkom in de raadzaal.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte en Economie, mevrouw N. Hauet
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Nota Kunstwerken 2022-2025
20.25 5. Vaststellen bestemmingsplan Uiterweg 223-225
20.55 6. Vaststellen bestemmingsplan Marinapark
21.30 7. Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0
22.00 8. Actualisering grondexploitaties 2021
22.30 9. Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024
23.00 10. Wensen en opvattingen MRA Verstedelijkingsconcept versie 2
23.20 11. Regionale samenwerking
23.30 12. Vragenkwartier
23.45   Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG 17 JUNI 2021, 20.00 UUR
De vergadering vindt plaats in de raadzaal met maximaal één vertegenwoordiger per fractie per agendapunt. Het raadhuis is niet toegankelijk voor publiek. De vergadering is live te volgen via de webstream. Pers is welkom in de raadzaal.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
    De agendapunten 4, 5 en 6 worden integraal behandeld
20.05 4. Jaarstukken 2020
  5. 1e Bestuursrapportage 2021
  6. Kadernota 2022
21.45 7. Vaststelling kaders veranderopgave inburgering (VOI)
22.10 8. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) voor zienswijze en besluit
22.20 9. Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)
22.30 10. Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief begrotingswijziging 2021) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(OD NZKG)
22.40 11. Jaarverslag 2020, begroting 2022 en actualisatie 2021 Gemeenschappelijke

Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)

22.50 12. Vragenkwartier
23.05   Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Oosteinderweg 529A, 1432 BK, (Z21-043367), het bouwen van een paardenstapmolen

– Aalsmeerderweg 48, 1432 CR, (Z21-043238), het maken van een uitbouw op de begane grond en etage aan de achterzijde van de woning

– 1e J.C. Mensinglaan 40, 1431 RW, (Z21-043183), het aanbrengen van gevelreclame

– Stationsweg 12a, 1431 EG, (Z21-042907), het bouwen van een  entree met lift aan de zijgevel en het vervangen van de bestaande garage

– Moslaan 5, 1433 WJ, (Z21-042871), het bouwen van een schuurtje naast de woning

– Dorpsstraat 135 en 135 kwek (kad. perceel G6915), (Z21-042638), het bouwen van een woning

– Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE, (Z21-042633), het vervangen van de gevelreclame

– Willem-Alexanderstraat 54, 1432 HM, (Z21-042096), het maken van een muurdoorbraak om de keuken bij de woonkamer te voegen

– Gaffelstraat 23, 1433 SK, (Z21-041461), het verbreden van de bestaande  in- en uitrit

– Einsteinstraat 85d, 1433 KJ, (Z21-041433), het plaatsen van een afvalcontainer voor 1 dag

– Jan Lunenburg Oever 15, 1433 HW, (Z21-041411), het plaatsen van een dakkapel (westgevel) en het vergroten van het tussenlid op de verdieping

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Hogedijk, kad.perceel B10000 t/m B5914, (Z21-028170), het ophogen en versterken van de dijk met klei en het plaatsen van drie damwanden en een zware beschoeiing bij het gemaal (dijkverbetering Hogedijk fase II). Verzonden: 31 mei 2021

– Hogedijk tussen Oosteinderweg 320 en Schinkeldijkje (kad.perc. B5203 t/m B9026), (Z21-029901), het ophogen en versterken van de dijk met klei en het plaatsen van een kistdam t.h.v. de kerk (dijkverbetering Hogedijk fase III). Verzonden: 31 mei 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MAAKT BEKEND DAT OP GROND VAN ARTIKEL 4:5 VAN DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT DE VOLGENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING IS GESTELD. TEGEN DIT BESLUIT KUNT U BEZWAAR MAKEN. HOE U DAT KUNT DOEN LEEST U IN HET GROENE KADER AAN DE ONDERKANT VAN DEZE ADVERTENTIE:

– Oosteinderpoelpolder (kad.perc. B 3818 en B 7409), (Z21-023176), het aanleggen van een weilanddepot t.b.v. het tijdelijk opslaan van verspreidbare baggerspecie (conform het BBK). Verzonden: 02 juni 2021

– Oosteinderweg 416, 1432 BN, (Z21-024941), het vervangen en vergroten van de dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 02 juni 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MAAKT BEKEND DAT OP GROND VAN ARTIKEL 3.9 VAN DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESLOTEN IS DE VOLGENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) TE VERLENEN. TEGEN DE AFGIFTE VAN DEZE VERGUNNING(EN) KUNT U BEZWAAR MAKEN. HOE U DAT KUNT DOEN LEEST U IN HET GROENE KADER AAN DE ONDERKANT VAN DEZE ADVERTENTIE:

– Oosteinderweg 55 ws4 (kad.percelen G 4326 en 4327), 1432 AD, (Z21-028801), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het plaatsen van een mobiele houten mantelzorgwoning in de voortuin. Verzonden: 07 juni 2021

– Hadleystraat 46, 1431 SN, (Z21-007163), het legaliseren van het reeds aangelegde dakterras en de vergroting van het
appartement. Toelichting: tijdens de verdere behandeling is gebleken dat de omschrijving zoals eerder vermeld niet volledig was. Verzonden: 03 juni 2021

– Aalsmeerderweg tussen nrs. 41 en 47, (Z21-027776), het dempen van een greppel gelegen op de erfgrens tussen beide percelen
en het compenseren van water. Verzonden: 01 juni 2021

– Maarse & Kroon Hof 47, 1431 PC, (Z21-019354), het maken van een dakopbouw. Verzonden: 01 juni 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Beethovenlaan 120 (Z21-043553) Kindervakantieweek van 19 t/m 23 juli 2021, ontvangen 8 juni 2021

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

Ontheffing (nacht)verblijf in openbare ruimte
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende ontheffing is aangevraagd.

 • Westeinderplassen / Westeinderdijksloot (Z21-042567) Groepskamperen op scoutingeilanden 10 t/m 13 juni, 20 juli tot 27 juli en 15 t/m 18 augustus 2021, ontvangen op 2 juni 2021.

TER INZAGE:

 • t/m 17 juni 2021: ontwerp paraplubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer (Z21-020283)
 • t/m 2 juli 2021: ontwerp-omgevingsvergunning Samoaweg 1 Aalsmeer (Z20-057293), met de daarbij behorende stukke

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH AalsmeerPostbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin