Officiële mededelingen 1 april 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 13 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen.
U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.
Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.
Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:
Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur
Woensdag                          13.00 uur – 16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam
Voorletters
Geboortedatum
Datum beschikking
Juliana
L.F.
05-07-2008
24-03-2021
Juliana
L.D.
11-06-1981
24-03-2021
Juliana
A.F.
12-01-2003
24-03-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:
Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.

U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
·       uw naam en adres;
·       de datum van uw bezwaarschrift;
·       een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
·       waarom u het niet eens bent met ons besluit;
·       uw handtekening;
·       zo mogelijk uw e-mailadres;
·       het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (2 april) is het raadhuis op afspraak geopend.

Pasen
Maandag 5 april (2e Paasdag) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE DIGITALE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 8 APRIL 2021. AANVANG 20.00 UUR. U KUNT DE UITZENDING VOLGEN VIA DE LIVESTREAM OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE EN / OF VIA TV UITZENDING VAN RADIO AALSMEER.

RAAD
Raadzaal
Tijd
Agendapunt
Onderwerp
20.00
R-1.
1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 4 maart 2021

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Bekrachtigen geheimhouding

6.     Mededelingen van het college
20.05
R-2
Beleidsvoorstel fundamentele herziening toewijzing sociale huurwoningen
20.35
R-3
Wijziging van de werkwijze van de gemeenteraad, raadscommissies en presidium
20.50
R-4
Vaststellen profiel voorzitters raadscommissies en plaatsvervangend voorzitter van de raad
21.05
R-5
Benoeming commissievoorzitters en plaatsvervangend voorzitter van de raad
21.20
R-6
Moties Vreemd aan de orde van de dag
21.45
R-7
Vragenkwartier
SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– Oosteinderweg 416, 1432 BN, (Z21-024941), het vervangen en vergroten van de dakkapel aan de achterzijde van de woning
– Stommeerweg 123, 1431 EV, (Z21-024939), het dichtmaken van de onderzijde van de veranda aan de rechterkant waardoor een
berging wordt gecreëerd
– Westeinderplassen kad. perc. H 457, (Z21-024926), het plaatsen van een blokhut op een recreatie-eiland
– Uiterweg 24, 1431 AN, (Z21-024921), het plaatsen van een dakkapel, het vervangen van de topgevel-kozijnen en het wijzigen
van het metselwerk in stucwerk en rabathout
– Oosteinderweg 186, 1432 AR, (Z21-024903), het vernieuwen en verhogen van de kap
– Uiterweg 383, 1431 AL, (Z21-024545), het bouwen van een woning
– Parklaan 1 t/m 23, 1431 EM, (Z21-024267), het plaatsen van een container, eco-toilet en steigers aan de tuinzijde van het
complex t.b.v. schilderwerk, reinigen stucwerk en vervangen van kitvoegen op de galerijen tot en met 21 mei 2021
– Noordpolderweg 21, 1432 JH, (Z21-024059), het nieuw bouwen van een kantoor en bedrijfsverzamelgebouw en deze koppelen
aan de bestaande bouw, het dempen van een sloot doormiddel van een duiker t.b.v. het aanleggen van een in- en uitrit
– IJsvogelstraat 29, 1431 VR, (Z21-023605), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– Japanlaan (kad. percelen B 9551,9126,9947,6549,9553 en 6551), (Z21-023491), het aanleggen van een in- en uitrit
– Uiterweg 108 ws1, 1431 AR, (Z21-023170), het legaliseren van een reeds verplaatste woonark.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:
– Hornweg 316a (kad.perc. B 9528), 1432 GT, (Z21-008458), het legaliseren van een reeds aangelegde paardenbak. Verzonden:
25 maart 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:
– Lisdoddestraat 58, 1433 WH, (Z21-010914), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
29 maart 2021
– Stommeerkade kad. perceel C nr. 7001, (Z21-010235), het aanleggen van een weg, verkeerontsluiting en zes in- en uitritten van
en naar het dijklichaam, het aanbrengen van een duiker en drie uitstroombakken. Verzonden: 29 maart 2021
– Geraniumstraat 47-116, (Z21-010981), het inrichten van een bouwplaats op diverse plekken voor de flats en het plaatsen van
steigers/hoogwerker t.b.v. onderhoudswerkzaamheden van 15 maart tot en met 25 juni 2021. Verzonden: 26 maart 2021
– Oosteinderweg 473A in Aalsmeer, 1432 BJ, (Z21-011453), het plaatsen van een houten blokhut als ontvangstgebouw.
Verzonden: 24 maart 2021
– Oosteinderweg 523, 1432 BK, (Z20-084651), het renoveren en uitbreiden van de bestaande woning. Verzonden: 23 maart 2021
– Ophelialaan 70, 1431 HK, (Z21-007852), het vervangen van een houten schuur bij een rijksmonument. Verzonden: 23 maart
2021
– Uiterweg 294, 1431 AW, (Z21-002571), het aanbrengen van een onderheide betonvloer. Verzonden: 23 maart 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Hornweg naast 244 (kad. perc. B7774 en B7777), (Z21-000245), het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en
uitrit. Verzonden: 29 maart 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Mercuriusstraat 48, 1431 XD, (Z20-087177), het aanbrengen van een stalen ligger aan de achterzijde van de woning. De
vergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 29 maart 2021
– Hornweg 315, 1432 GL, (Z20-082486), het plaatsen van beschoeiing en een steiger. Verzonden: 25 maart 2021
– Touwslagerlaan 5, 1431 DE, (Z21-019924), het maken van een opbouw op de bestaande garage en het maken van een carport.
Verzonden: 24 maart 2021
– Koolwitjestraat 163, 1432 NR, (Z21-010368), het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning.
Verzonden: 24 maart 2021
– Clantstraat 30, 1433 NV, (Z21-009226), het vergroten van bestaand dakterras   Verzonden: 24 maart 2021

MELDING AKKOORD
–        Japanlaan t.o.v. nr. 15, 1432 DK (Z20-089838), het starten van het bedrijf Alex Andersen

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
•    Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen – Julianalaan, bij de noordelijke kruising met de Christinastraat

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
–    Kudelstaartseweg 22 (Z21-023954) On The Rock B.V., ontvangen 24 maart 2021

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
·   Kudelstaartseweg 22 (Z21-024193) On The Rock B.V., ontvangen 24 maart 2021

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)**
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
·   Zwarteweg 90 (Z20-090154) Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer, verzonden 29 maart 2021

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is aangevraagd.
In het kader van werkzaamheden van 20 tot 23 april 2021, op het perceel vanaf de Aalsmeerderbrug tot de Van Cleeffkade.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:
–       t/m 22 april 2021:
Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223-225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde met bij behorende stukken
(Z21- 0019796)
–       t/m 30 april 2021:
ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken m.bt. Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (OD-9695233), (Stal Wennekers) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
–       t/m 30 april 2021:
verzoek tot ontheffing met daarop betrekking hebbende stukken in het kader van het aanleggen van een persleiding op
1 en 6 april 2021, op het perceel Burg. Kasteleinweg – 2e Mensinglaan, terrein tussen Baanvak en Spoorlaan en Parkeerterrein A. Godinweg
–       t/m 6 mei 2021:
het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen alsmede het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel