Koopt gemeente studio’s voor woningbouw?

Door: Joop Kok. Voor Dirk van Willegen van het CDA zou het een prachtig idee zijn om de ruimte van de Studio’s te kopen en daar dan voortvarend aan de slag gaan met het bouwen van woningen. Zo betoogde hij in de raadsvergadering van vorige week donderdag tijdens de behandeling van de ‘Programmabegroting 2021’. De belangrijkste raadsvergadering van het jaar. “Immers met de vaststelling van de begroting autoriseren we het college om uitgaven ook daadwerkelijk te kunnen doen, wel binnen de kaders die wij meegeven of hebben meegegeven,” aldus Willem Kikkert van D66.

Alle partijen waren het met elkaar eens, de begroting was duidelijk, leesbaar en overzichtelijk. De enige kritiek kwam van René Martijn, die vond hem nog niet ‘smart’ genoeg. Hij kijkt uit naar een eerstvolgende begroting van 30 in plaats van 195 pagina’s. Als dat echter op dezelfde wijze gebeurt als waarop hij zijn betoog hield, dan wordt het eerder drie maal zo dik. De goed leidende voorzitter Ronald Fransen verzocht hem zelfs puntiger te zijn in wat hij aan de orde wilde stellen.

RAP
Uit de bespreking van de Kadernota in het voorjaar bleek dat bij uitvoering van het opgestelde pakket aan wensen, de gemeente tegen een structureel tekort zou aanlopen van zo’n 3 tot 6 miljoen euro. Om dat te voorkomen is toen unaniem de motie RAP (Richtinggevend Actie Pakket) aangenomen. Vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid en eigen politieke visie werd een breed scala mogelijkheden aangedragen waar het college mee aan de slag ging. Met als resultaat een op papier sluitende begroting met een positief meerjarenbeeld. Tot volle tevredenheid, met name van de VVD.

Honden- en reclamebelasting
“Vanuit die benadering past het niet om ad hoc te gaan discussiëren over het afschaffen van de reclame- en hondenbelasting,” aldus Dirk van der Zwaag van de VVD, “dit duidt meer op politieke profilering en pragmatisme dan op bestuurlijke visie.” Gido Oude Kotte, portefeuillehouder financiën, gaf aan dat 54 procent van de gemeenten nog steeds hondenbelasting heft: “Eenmalig lijkt een bedrag van 132.000 euro relatief gezien, niet veel, maar over de komende tien jaar hebben we het wel over 1,32 miljoen euro. Een bedrag dat wezenlijk bijdraagt aan de financiering van het onderhoud van de openbare ruimte en legen van containers.” Hij adviseerde de indieners, René Martijn en AA, om bij de behandeling van de kadernota 2022, een richting aan te geven hoe dat gat in de begroting te dichten. Het amendement ‘Afschaffing Reclamebelasting’, inkomsten waarmee de kerstverlichting en winkeliersactiviteiten betaald worden, werd ingetrokken toen wethouder Van Rijn aangaf bereid te zijn om met de winkeliersvereniging in gesprek te gaan over een meer gedifferentieerd stelsel.

Amendement speelbadje
Het amendement speelbadje, van het CDA, sprak meer aan. Om in deze tijd 225.000 euro uit te geven om in één wijk op maximaal twintig dagen in het jaar in een speelbadje te kunnen zitten vond de meerderheid van de Raad niet uit te leggen. Ook het daaraan gekoppelde jaarlijkse noodzakelijke onderhoud was een reden om dit plan uit de begroting weg te amenderen. “Waar veel kinderen wel het hele jaar door plezier van kunnen hebben, zijn de speeltoestellen. Daar wil nog wel eens wat aan mankeren, er is veel achterstallig onderhoud,” aldus Buskermolen van het CDA. Hij kwam dan ook met de motie: Inhalen achterstand onderhoud speeltoestellen. Daar was niemand tegen, evenmin tegen de motie Babbelbank die samen met D66 werd ingediend. Bedoeld als een ontmoetingsplek voor bewoners om met elkaar in gesprek te gaan om zo het gevoel van eenzaamheid te verdrijven. Jelle Buisma van de PvdA gunde ook de minderbedeelde niet-kunnende-zwemmer het genot van de Aalsmeerse wateren en diende de raadsbreed gesteunde motie in om bij de eerste begrotingswijziging na te gaan wat voor financiële consequenties het heeft om dat mogelijk te maken.

Versnelling woningbouw         
De meest tot de verbeelding sprekende motie was de oproep tot versnelling van de woningbouw. “De druk op de woningmarkt is groot. Zodanig groot dat kansen op de woningmarkt nog nauwelijks aanwezig zijn of alleen zijn weggelegd voor mensen met een ruime financiële jas. Om de woningnood het hoofd te bieden is voortvarendheid geboden en moet het tempo omhoog. Tegelijkertijd zien wij mogelijkheden om gedeeltelijk het hoofd te bieden aan de nood door nieuwe en experimentele vormen van tijdelijke huisvesting te realiseren. Met name in gebieden die zich vanwege de ligging en  grenzend aan de LIB zonering lenen voor vormen van huisvesting/woningbouw. Daarom zijn wij mede indiener van een motie die oproept tot voortvarendheid,” aldus Willem Kikkert van D66, mogelijk een aanleiding tot de droom van Van Willegen om de studio’s aan te kopen.

Droom
Iets meer expliciet was de droom van Judith Keessen. Zij schetste Aalsmeer in het jaar 2033, Aalsmeer 900 jaar oud.  Corso is nieuw leven in geblazen, de pramenrace trekt bezoekers uit binnen- en buitenland, de Drechtdoorsteek is een feit, het veilinggebouw een congrescentrum, Schiphol naar zee verhuisd, nieuwe groene woonwijken, een rijke biodiversiteit, volop recreatie op en om het water en geen last van probleemjongeren. Een hoopvolle droom, zoals ze zelf aangaf, maar als politica zal ze toch ook de weg daar naar toe moeten schetsen.

Spiegeltje spiegeltje..
Absoluut Aalsmeer was teruggevallen op een oud AB gebruik om tijdens de algemene beschouwing een cadeautje te overhandigen: een spiegeltje. Niet alleen aan het college, de raadsleden en fractieassistenten, maar ook aan de lokale pers. Uw verslaggever houdt zich liever bij zijn eigen spiegel. Die vertoont barsten, schemergebieden, is beslagen en zet zijn wereld wel eens op zijn kop of brengt hem tot wanhoop of lachen.

Foto’s Arjen Vos, archief AV

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel