Ingetogen beschouwingsmiddag vol goede bedoelingen 

(Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: Joop Kok. (Beschouwing) Donderdagmiddag 6 juli vergaderde de gemeenteraad over de Kadernota 2024. Hierin worden beleidsmatige en financiële kaders voor de komende jaren geschetst. Gebruikelijk begint iedere partij de bespreking van de nota met een algemene beschouwing. Daarna kunnen er amendementen of moties worden ingediend.

“Alles draait om mensen, de raad neemt daarom de menselijke maat als kernwaarde.” Dat was de opdracht die de raad aan het college gaf bij de start in 2022 van een nieuwe raadsperiode. In nog geen jaar tijd is er echter veel veranderd, één wethouder heeft zich laten vervangen, een ander is naar huis gestuurd, het CDA is weer de grootste partij en AA maakt niet langer deel uit van het college. Benieuwd naar wat van die oorspronkelijke kernwaarde was overgebleven en wat de invloed was van de laatste gebeurtenissen, bezocht ik de vergadering. Wat me direct opviel was de ingetogen sfeer tijdens het vergaderen. Na zo’n turbulente periode, leek een ieder toe te zijn aan rust en bezinning.

Zeggingskracht van teksten
De beschouwing van Dirk van Willegen van het CDA was een opsomming van dat wat gereed is, Waterfront, park Hornmeer, Posterijen en Zuydveste (Zuiderkerk), dat wat in ontwikkeling is, woningbouw Westeinderhage, Hoeksteen en Aalsmeer-Oost, dat wat men verbeterd wil zien, groenvoorziening Kudelstaart, ov- verbinding met Schiphol en ambulance aanrijtijden, en dat waar men naar uitziet, nieuwe brandweerkazerne, nieuw politiebureau en Zeilfort Kudelstaart. Een opsomming van feitelijkheden waar het woord ‘ook’ veertien keer in voorkwam. Evenals in 2022 de woorden ‘participatie’ of ‘inspraak’. Een weinig inspirerend betoog, zeker voor een partij die als geen ander de werking en zeggingskracht van teksten moet kennen op het gebied van hoop, geloof en liefde.

Financieel   
Hetzelfde geldt voor de beschouwing van Dirk van der Zwaag van de VVD. Maar ja, na dertien jaar Rutte was het woord visie zoek geraakt. Het woord financieel of financiële ligt de VVD duidelijk beter, dat kwam tien keer voor. Het is als bij het plannen van een reis waarbij wel over de budgetten maar niet over het doel van de bestemming wordt gesproken. En juist dat laatste kan zo veel duidelijk maken en inspireren.

Waardering
Werner Koster was de enige van Absoluut Aalsmeer die in de raadszaal aanwezig was. De overige leden hadden zich afgemeld. Hijzelf was nog niet helemaal bekomen van de gebeurtenissen. Hij sprak wel zijn waardering uit voor de bijgevoegde stukken maar gaf geen beschouwing. Jammer, graag had ik van hem gehoord hoe het college en de raad volgens AA met het begrip ‘menselijke maat’ was omgegaan.

Samenwerking
Sybrand de Vries van D66 begon, hoe kan het ook anders voor een partij die Europees denkt, met een beschouwing over onze relatie met Oekraïne, over onze bevoorrechte positie van leven in vrijheid en gaf aan, terugkerend naar de Aalsmeerse situatie, dat D66 in Absoluut Aalsmeer een goede samenwerkingspartner blijft zien voor de komende drie jaar. Vooruitkijkend op basis van de kadernota zag hij vooral een zonnig beeld. “Duurzaamheid en energietransitie zal een fundamentele verandering binnen onze samenleving brengen. Niet alleen ten dienste van het klimaat en een gezonde leefomgeving, maar ook als een kans om nieuwe ideeën te ontwikkelen om zo bij te dragen aan een gezonde economie. Met nadruk op participatie. D66, aldus de Vries, is ervan overtuigd dat een alomvattend beleid op het gebied van participatie het bestuur beter zal maken.”

Na deze voor D66 bekende zienswijze, volgde een opsomming van aan te pakken problemen en met elkaar te bespreken discussiepunten. Genoemd werd: de verkeersveiligheid, tweede supermarkt Kudelstaart, woningbouw Hoofdweg, visie centrumgebied Kudelstaart, betaalbare woningen voor starters en kleine huishoudens, groen- en buurt- voorzieningen en het doortrekken van de tramverbinding van Uithoorn naar Schiphol. Een opsomming waarin zeventien keer het woord ‘ook’ in voorkwam.

Verandering begint vandaag
Anders dan vorig jaar hield Ronald Fransen van GroenLinks een inspirerende en constructieve beschouwing. “Laten we ons niet verliezen in het benoemen van problemen, laten we ons juist richten op oplossingen en de essentie van politiek bedrijven: het dienen van onze inwoners.” Hij zag het als een plicht om de politiek te verbeteren en te streven naar een open en eerlijke dialoog. Hij stelde voor een raadsagenda op te stellen waarin elke partij aangeeft welke onderwerpen zij deze periode wil behandelen en benadrukte het belang van goed naar elkaar luisteren om zo elkaars standpunten beter te begrijpen.

“Wij geloven dat Aalsmeer beter verdient en dat wij als politici beter kunnen. Laten we de uitdaging aangaan om politiek te bedrijven op een manier die onze inwoners inspireert en vertrouwen geeft in de toekomst van onze gemeente. Laten we beginnen met het luisteren naar en begrijpen van elkaars standpunten voordat we ons eigen geluid lasten horen. Op deze manier kunnen we constructieve discussies voeren en de belangen van onze kiezers optimaal behartigen. De weg naar verandering begint vandaag,” aldus Fransen.

Samen met de PvdA diende hij een aantal moties in ter versterking van de democratie en tot oplossing van door GL en PvdA gesignaleerde problemen.

Betaalbare woningen
Jelle Buisma van de PvdA noemde als één van de meest urgente kwesties in Aalsmeer het gebrek aan betaalbare woningen, voor vooral starters en mensen met een laag inkomen. Ruim 30 procent van de Aalsmeerse huishoudens is wat betreft inkomen aangewezen op een sociale huurwoning. Hij wil zich dan ook actief inzetten voor het vergroten van het aantal sociale huurwoningen. “Een ieder heeft recht op fatsoenlijke huisvesting, ongeacht achtergrond of inkomen,” aldus Buisma. Om dat te realiseren pleitte hij voor een actieve rol van de gemeente bij het stimuleren en faciliteren van sociale woningbouwprojecten, in samenwerking met woningcorporaties en ontwikkelaars. Ook pleitte hij voor passende huisvesting voor senioren, plekken om elkaar te ontmoeten, buurtwerk om de sociale samenhang in wijken te versterken en maatregelen en ondersteuningsprogramma’s om de financiële lasten als gevolg van de stijgende energiekosten en energietransitie, te verlichten voor degenen die dat echt nodig hebben.

Impact
Judith Keessen van FlorAalsmeer beperkte zich tot een aantal speerpunten. Het ontwikkelen van een lange termijnvisie, hoe willen we dat Aalsmeer er in pakweg 2053 komt uit te zien, bouwen voor jongeren, tiny-houses op voormalige kwekerijterreinen, groen en wateradaptatie, betere beheersing van de grondwaterstand en waterregulatie, invloed Metropoolregio Amsterdam, impact toerisme en (water)recreatie op verkeer, inwoners en omgeving, en financiële verantwoordelijkheid, kosten juridische procedure Zeilfort Kudelstaart. Wat het laatste punt betreft diende ze een motie in. Hierna gaf het college commentaar op de ingediende moties, gingen de partijen met elkaar in debat en werden de moties in stemming gebracht.

Moties
GroenLinks en de PvdA stelden voor om, gezien de recente politieke ontwikkelingen, een ‘Bureau integriteit gemeente Aalsmeer’ op te richten, met als doel het bevorderen, bewaken, en onderzoeken van integriteit binnen de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. Aangezien er binnen de AA organisatie al een commissie Integriteit werkzaam is, stelde de burgemeester voor om met een notitie te komen hoe deze meer aan te sluiten op de inhoud van de motie. Reden voor GL en PvdA om deze in te trekken.

De tweede motie van GroenLinks en PvdA betrof de oproep om geld en capaciteit in te zetten voor het realiseren van minimaal 500 betaalbare woningen in Aalsmeer, voor met name jongeren. De motie werd afgewezen door CDA, VVD en D66.

De derde motie van PvdA en GroenLinks betrof het verzoek om terug te keren naar de oorspronkelijke kernwaarden en plannen voor Fort Kudelstaart en afwijzing van megalomane ongewenste ontwikkelingen. De motie werd afgewezen door CDA, VVD en D66.

Aangenomen
De vierde motie van beide partijen riep het college op om geen enkel woningbouwproject te starten zonder dat er een woningcorporatie als partner bij betrokken is om zo het aantal sociale huurwoningen structureel te verhogen. De motie werd aangepast en het college werd gevraagd om met een voorstel te komen hoe een woningcorporatie bij woningbouwprojecten betrokken kan worden. De aangepaste motie werd unaniem aangenomen.

De laatste motie van de PvdA en GroenLinks betrof de oproep aan het college om de komst van een tweede supermarkt in Kudelstaart te ondersteunen, rekening houdend met de behoeften van de inwoners. De motie werd afgewezen door CDA, VVD en D66.

FlorAalsmeer diende, gesteund door de oppositie een motie in waarin het college werd gevraagd geen geld te reserveren voor een juridische procedure tussen Zeilfort Kudelstaart en een huurder. De motie werd afgewezen door CDA, VVD en D66.

De Kadernota 2024 werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad en is de opmaat naar de programmabegroting 2024 en de jaren daarna.

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin