‘Deze keer lukt het vast wel’

Afgelopen donderdag was het de Raad bij voorbaat al duidelijk dat de extra 512.000 euro voor de renovatie van de atletiekbaan van AVA er wel zou komen.  Al tijdens de eerste commissievergadering kon je uit de reacties van de VVD en CDA opmaken dat ze voor zouden stemmen. Tja, en die twee samen vormen een meerderheid: veertien tegen negen.

Dat wetende zochten met name AA en GroenLinks naar een mogelijkheid om toch zaken geregeld te krijgen die voor hen van belang zijn. Voor AA was dat een goed uitziende openbare ruimte en voor GroenLinks sociale woningbouw. Jelle Buisma van de PvdA, was in deze wat nuchterder. Hij gaf aan dat naast het belang van de verenigingen het belang van een betrouwbare overheid op het spel stond en dat hij er, ter geruststelling van AVA en All Out, vanuit ging dat het dit keer vast wel zou lukken. Voor hem was hiermee de kous af. Oké hij had mede de motie van GroenLinks ondertekend, maar hield zich, op een kleine confrontatie met burgemeester Nobel over de procesgang na, buiten de discussies. 

Ledenaantal afgenomen
Chantal van Hilst van AA hield een gloedvol betoog waarin ze aangaf dat er weinig concrete antwoorden waren gegeven op gestelde vragen en dat er veel is gebaseerd op vertrouwen. Ze verwachtte niet dat het bij deze kredietverhoging zou blijven en maakte zich zorgen over de levensvatbaarheid van de atletiekvereniging. In tegenstelling tot het landelijke beeld is er na het succes van Daphne Schippers geen aanwas aan leden geweest, sterker nog: het ledenaantal was afgenomen. Ze zou liever zien dat er een samenwerking zou komen met een omliggende vereniging. Ook voetbalverenigingen in Aalsmeer zijn gefuseerd waarom zou AVA dit voorbeeld niet volgen? 

AA plooit
Als toehoorder op de publieke tribune verwacht je vervolgens een 'nee' tegen het raadsvoorstel, maar dat kwam er niet. Na veel wikken en wegen had AA besloten om toch mee te gaan in het voorstel. Sterker nog, AA diende een amendement in om AVA, indien gewenst, in de vorm van een lening van maximaal 1,5 ton, financieel tegemoet te komen om zo de bouw van de kantine veilig te stellen. Wat nu de werkelijke reden was van de omslag werd pas duidelijk toen Eric Abenhues van de VVD, in een helder betoog, AA hierop aansprak. Het antwoord van Kuin was duidelijk, voor hem ging het erom hoe je een voorstel alsnog zodanig kan plooien dat je er in mee kan gaan. Goede ruimtelijke ordening en positieve beleving van de openbare ruimte is voor AA van wezenlijk belang. Door mee te gaan in het voorstel en het indienen van een amendement, hoopt AA zo alsnog hierop invloed uit te kunnen oefenen. AA wil voorkomen dat door een (tijdelijk) gemis aan financiën AVA portacabins gaat plaatsen in plaats van de kantine te bouwen die men voor ogen heeft. 

Goede huisvaders
Paul van Soelen van het CDA bedankte met zijn rustgevende sonore stem wethouder Van Duijn voor de zeer uitgebreide documentatie en herhaalde nogmaals de argumenten van het College voor het raadsvoorstel. Hij heeft het grootste vertrouwen dat de vereniging gaat groeien en vindt dat AVA en All Out als goede huisvaders het sportcomplex moeten gaan gebruiken. 

Nalatigheid gemeente
Judith Keessen gaf aan dat D66 akkoord gaat met het raadsvoorstel mede gezien de verwachtingen die in 2016 gewekt zijn toen de raad tot renovatie besloot. Dat de baan er slechter aan toe bleek te zijn dan waar toen van uit was gegaan, was een risico dat men weliswaar voor mogelijk hield, maar er geen onderzoek naar deed.

Het is de gemeente te verwijten dat men zo laat pas aan de gang is gegaan. Tegenover de kosten ziet D66 graag een opbrengst, mogelijk te realiseren door woonvormen op het sportcomplex. D66 kijkt uit naar de uitkomst van het door haar gewenste onderzoek naar woningbouw op deze locatie.

Win-winsituatie?
In 2016 heeft Ronald Fransen, toen nog fractieleider van PACT, tegen het voorstel gestemd. Op democratische wijze is toen besloten om het sportcomplex te renoveren. Dat schept verplichtingen vindt Fransen. Aan de andere kant is, mede door het geknoei van de gemeente, van zo’n verhoging van het budget sprake dat GroenLinks zich heeft afgevraagd of het misschien mogelijk is om van de nood een deugd te maken en kijken of er niet een win-winsituatie is te creëren.

Dat heeft geresulteerd in een motie die met alle partijen is besproken. Hij wilde deze motie in stemming brengen voordat het onderwerp zelf in behandeling zou worden genomen. Burgemeester Nobel kon daar gezien de ooit gemaakte afspraken omtrent procedures, niet mee akkoord gaan.

Leren van fouten
Ondanks de moeite die de VVD heeft met de extra vijf ton, zal ze, aldus Erik Abenhues, voorstemmen. Hij waardeerde de wijze waarop de wethouder de moeite had genomen om in twee commissie-vergaderingen uit te leggen waar dat bedrag op was gebaseerd. Hij betreurde, net als Ronald Fransen, de rol van de gemeente en hoopte dat van de fouten zou worden geleerd. Hij benadrukte het belang van sporten en bewegen zowel voor jongeren als senioren en wees op het gebruik van het sportcomplex door ook andere gebruikers dan alleen de leden van AVA. Indien kleinschalige woningbouw mogelijk is, dan is ook de VVD daarvoor te vinden. Hij zegde toe dat ook de VVD, weliswaar na een kleine aanpassing, mede de motie van GroenLinks zal ondertekenen.

Gedachte temperen 
Wethouder Robbert-Jan van Duijn wees erop dat het niet zal lukken om de in de motie genoemde opbrengst van één derde van de renovatiekosten binnen te halen met de kavel die beschikbaar is en met woningbouw voor de genoemde doelgroep: starters. Hij temperde de gedachte dat er geweldige opbrengsten zijn binnen te halen. Ook de gedachte dat een onderzoek voor de renovatie plaats zou kunnen vinden wees hij van de hand, dat zou de zaak vertragen terwijl men juist direct aan de slag wil. Hij zegde toe de raad op de hoogte te houden van het onderzoek.

Nadat een schorsing was ingelast en de nodige tijd werd genomen om de motie en het amendement naar een ieders tevredenheid aan te passen, werd het raadsvoorstel en de moties unaniem door de raad aangenomen.

Tekst Joop Kok, foto's Arjen Vos

(advertentie)

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin