B&W: trots op gezamenlijk werkstuk 2010-2014

Daar zitten ze tegenover de plaatselijke pers – de burgemeester en de drie wethouders. Ze zitten er gistermiddag in de te warme burgemeesterskamer ontspannen bij. Ze doen onderling kameraadschappelijk. Daar hebben ze hun redenen voor: ze lichten toe wat ze in de bijna afgesloten collegeperiode 2010-2014 allemaal hebben bereikt. En dat is veel, daarover zijn ze het hartgrondig eens.

Ze roemen stuk voor stuk hun onderlinge samenwerking. De collegeklus van vier jaar was een gezamenlijk werkstuk. Trots? Die term laten ze enkele keren vallen, en ze zíjn het ook, zo te merken.

Afwachten
En ze komen toch uit verschillende politieke windstreken, CDA, AB en PACT. Alleen de VVD was vier jaar lang niet aangeschoven, tot haar spijt. Burgemeester Jobke Vonk, primus inter pares, is in haar functie 'partijloos' én blijft. De wethouders moeten dat nog maar afwachten. Dat hangt straks van de uitslag van de verkiezingen af en de onderhandelingen tussen de fracties in de nieuwe raad.

Rik Rolleman (PACT), die in de zomer van 2012 Ulla Eurich opvolgde, is het meest expliciet. “Wat mij betreft is dit geen eindstation. Ik wil graag verder.” Ad Verburg (CDA) is evenmin uitgewethouderd. Dat bekent hij in zijn antwoord op de vraag wat de afgelopen jaren zijn grootste teleurstelling was, het opfleuren van de buitenruimte. “Aalsmeer heeft nog steeds niet de groene uitstraling die we willen. We moeten laten zien dat we een bloemendorp zijn. Ik hoop dat ik dat af mag maken.”

Gezonde basis
Gertjan van der Hoeven (AB) is er “trots” op dat B&W “een gezonde basis” heeft gelegd onder de gemeente. Dat komt goed uit, want ook “Aalsmeer staat aan de vooravond van een periode met financieel zwaar weer. Ook al zijn er projecten met hier en daar lichtpuntjes.”

Het college had bij de start doelbewust geen luchtkastelen in het vizier genomen. “We hadden ons voorgenomen € 5,2 miljoen te bezuinigen en daarvan hebben we er € 5 miljoen gerealiseerd,” aldus Van der Hoeven. Oftewel, geen mooiweerpraterij vooraf en anderen later met de gevolgen opzadelen.

Handhaving
Gevraagd naar één succesnummer noemt de AB'er het op orde brengen van de “trits ruimtelijke ordening, vergunningen en handhaving”. Eerst alle (op één na, vertelt hij er eerlijk bij) bestemmingsplannen, soms veertig jaar oud, actualiseren en digitaliseren. Dat vormde de basis voor de vergunningverlening, die op zijn beurt handhaving mogelijk maakte. “Handhaving doen we planmatig, per jaar. Bij een project doen we alle zaken, op dezelfde manier.” Netjes met gelijke maten meten dus.
Verburg is het meest in zijn sas met de nieuwbouw van Mijnsheerlyckheid. “Een paar jaar geleden was dat project stopgezet. Ik heb een nacht slecht geslapen en toen mensen bij me geroepen om te kijken hoe we dat weer konden oppakken. We hebben het voor elkaar gekregen het te herontwikkelen. 33 koopappartementen zijn 93 socialehuurwoningen geworden met zorgindicatie. Binnen drie jaar stond het er.”
 
Jeugdoverlast
Voor Vonk is hét succes de aanpak van de jeugdoverlast in Kudelstaart. “Het lijkt zijn vruchten af te werpen, er is vertrouwen in elkaar.” Volgens haar zijn er “verbindingen” gelegd tussen jongeren, jongerenwerkers, bewoners en zorginstellingen. Ze kondigt aan dat er per 1 maart een JOP achter de Proosdijhal staat, een jongerenontmoetingsplek.
 
Waar is Rolleman nog niet aan toegekomen? “Aan multifunctionele jongerenaccommodaties per wijk,” reageert de wethouder. Vooral Oost blijft achter. “Dat moet in de volgende college periode,” zegt hij alvast.

Vrouwentroost
De grootste teleurstelling voor Van der Hoeven? “Vrouwentroost. Het masterplan is compleet mislukt,” stelt de wethouder. Volgens hem liep de participatie goed en was iedereen erbij gehaald. “Het proces liep fout door allerlei omstandigheden. Tot op de dag van vandaag zitten we met de brokstukken.”

Bewustwording
De burgemeester en de wethouders gaan in op de bereikte resultaten tijdens hun bewind, elk op eigen beleidsterrein. Op het gebied van veiligheid en openbare orde stipt Vonk de georganiseerde bewustwordingscampagne aan om burgers te laten zien wat ze zélf kunnen doen. Die werkt, zegt ze, “met name bij inbraakpreventie. Er is een terugloop te zien. In december waren er drie inbraken, in december 2012 dertien.”

Dat Aalsmeer en Amstelveen ambtelijk met elkaar in zee zijn gegaan, is in de ogen van de burgemeester de “allerbeste” oplossing gebleken voor de continuïteit en kwaliteit van het besturen van Aalsmeer. De aanvankelijk ingezette samenwerking met Uithoorn wordt afgebouwd. “Uiterlijk in 2017 komt dat tot een einde.”

Meer met minder
Verburg wijst op de bezuinigingen die als een “ongelooflijke uitdaging” op de gemeente afkwamen. Zoals bij ouderenzorg. “Dat ging niet zonder slag of stoot, maar er is veel bereikt met minder geld,” vindt hij. Zo zijn bijvoorbeeld de maaltijdvoorzieningen overeind gebleven. In de wijken zijn vorig jaar de sociale teams voortvarend aan de slag gegaan. “Ik heb er een goed gevoel over. De juiste mensen zitten op de juiste plek.” Hij is van mening dat Aalsmeer “klaar” is om de zorgtaken die per 1 januari 2015 naar de gemeente overgeheveld worden, op zich te nemen.

Blij was Verburg ook met de nieuwe N201, na 40 jaar praten. Wat resteert, is fijnslijpen. “We zijn nog wat met de bebording bezig,” zegt hij met gevoel voor understatement. Hij verwijst daarmee naar de perikelen die velen ervaren wanneer ze op de N201 rijdend de beste afslag naar Aalsmeer willen nemen.

Naar buiten kijken
Het doet Verburg deugd dat alle basisscholen meedoen aan het verkeersonderwijs. Daarmee scoort Aalsmeer beter dan de rest van de regio. Verder is hij te spreken over de aanpassing van de bushaltes met abri's, elektronische tijdsinformatie en verhoogde stoepen. “We zijn de eerste in de stadsregio.” Andere verworvenheden: de professionalisering van het ondernemersloket, de sterk verbeterde interactie tussen winkeliersverenigingen en gemeente en de uitbreiding van het groene onderwijs.

Bedrijventerrein Green Park Aalsmeer betitelt hij als “zorgenkind”. “Er is te weinig grond verkocht. Maar nu de nieuwe N201 open is, neemt de animo toe.” Verburg vindt het winst dat Aalsmeer “meer naar buiten” is gaan kijken. “We hebben in het verleden te vaak binnen onze grenzen gekeken.” Door de blik te verruimen ontstaan er volgens hem ook meer kansen voor sterke lokale bedrijfstakken, zoals de tuinbouw en scheepsbouw.

Omslag cultuur
Van der Hoeven noemt kunst en cultuur “financieel een kleine post, maar een gevoelige portefeuille”. Beide zijn “opnieuw neergezet”, met de allereerste cultuurnota van Aalsmeer. Na aanvankelijke weerstanden (“Dat begrijp ik”) ziet hij inmiddels een omslag. “De verwaarloosde cultuureducatie op scholen is terug en voorziet in een behoefte.”

Ook het opgerichte culturele coördinatiecentrum, Cultuurpunt Aalsmeer, dicht hij een mooie toekomst toe. In de ontwikkelingen rond KCA (de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer) en Het Oude Raadhuis is “meer rust” gekomen. “Er wordt veel energie gestoken in het toekomstplan voor het Oude Raadhuis. Er zijn meerdere initiatiefgroepen, en die werken samen.” Van der Hoeven verwacht dat het expositiecentrum in de Dorpsstraat per 1 januari 2015 op eigen benen kan staan.

Voetbalfusieclub
Verdere winstpunten: de komst van het Jeugdcultuurfonds voor arme gezinnen; van een vierde sporthal bij zwembad De Waterlelie; en van FC Aalsmeer, de fusieclub van de voetbalverenigingen VVA, RKAV en JAU. Met de omslag bij het wijkgericht werken, waarbij wijkbesturen fungeren als intermediair tussen buurtbewoners en gemeente, gaat het volgens Van der Hoeven de goede kant op. “We zullen ermee moeten doorgaan om met de wijkbesturen alle relevante informatie te delen.”

Van der Hoeven wil graag kwijt “trots” te zijn op de plannen voor de Burgemeester Kasteleinweg. Als AB'er, zegt hij erbij, is hij blij dat “de plannen die er lagen er niet meer zijn”. Als enige was AB destijds gekant tegen de knip in de toenmalige N201, waardoor er geen doorstroming meer zou zijn op dat wegtracé.

Collegiale samenwerking
Voor Rolleman komt de evaluatie van het B&W-programma volgens eigen zeggen erg vroeg. Hij zit er immers pas anderhalf jaar. Wel is hem al iets bijzonders opgevallen. “Onze samenwerking als college was het sterkst op momenten dat we iets voor elkaar over hadden.” Hij wijst er speciaal op omdat dat “niet normaal” is in het B&W-wereldje. De in Aalsmeer door CDA-raadslid Robbert-Jan van Duijn geïntroduceerde term 'samenredzaamheid' wordt in het college voorbeeldig in praktijk gebracht, meent hij. “We hebben een collegiaal bestuur,” herhaalt hij eerdere woorden van zijn collega Verburg.

Zijn “belangrijkste” werkstuk vindt hij de nota 'Opgroeien in Aalsmeer'. Daarin heeft de gemeente het traject ingezet om niet meer alles en iedereen te subsidiëren en te pemperen, maar om voorwaarden te scheppen om bijvoorbeeld jongerenwerkers en vrijwilligers ruimte te geven het werk dat er ligt, zo slim mogelijk in te vullen.

Eigentijds kindcentrum
Als pluspunten onder zijn leiding wijst Rolleman op de jeugdwerkloosheidscampagne, die zoden aan de dijk zet; op de ontwikkeling rond de nieuwe school op het huidige VVA-terrein (“Een kindcentrum met een andere visie op onderwijs, voor kinderen van 0 tot en met 12”); op de “groenvisie, die er nog niet was”; en op de diverse voortvarend lopende participatietrajecten, zoals bij de Burgemeester Kasteleinweg en de Uiterweg.

Wat hem steekt, is dat “de verduurzaming van de gebouwde omgeving te langzaam” verloopt. Hij erkent dat de “voorbeeldfunctie van de gemeente met gemeentelijk vastgoed” hapert. Wel is hij “trots” op de “eigen stichting Sienergie”, die het duurzaam maken van  woningen stimuleert.

Feller tegen Schiphol
Rolleman heeft verder een “zorgenkindje”, de nieuwbouwprojecten in de Tuinen van Aalsmeer aan de noordzijde van de Burgemeester Kasteleinweg. Het bouwen van dure woningen, vanwege de inkomsten voor de gemeente, wordt steeds meer losgelaten, ten gunste van goedkopere woningen, vooral voor jongeren.

En Schiphol? Dat is een blijvertje als aandachtspunt. “We hebben een behoorlijke stap gezet. Onze toon is verscherpt. Ons doel is: minder vliegtuighinder én meer compensatie voor de hinder,” zegt Rolleman. Er gaat geld naar de sloopzone. “Maar onze wens is extra geld voor het Hornmeerpark. Dit naast compensatie voor individueel gedupeerden – daarover komt duidelijkheid over anderhalve maand.”

Foto's: boven v.l.n.r. Ad Verburg, Rik Rolleman, Jobke Vonk en Gertjan van der Hoeven gisteren in de raadzaal na de persmeeting (foto AV); daaronder de persconferentie zelf (foto gemeente); daaronder B&W met links gemeentesecretaris Frans Romkema (foto gemeente); van boven naar beneden rechts open dag nieuwe N201, Vrouwentroost en Schiphol (archief AV)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin