Agenda gemeenteraad 4 maart

Door: redactie. Komende donderdag steekt de gemeenteraad vanaf 20:00 uur weer digitaal de koppen bij elkaar om verschillende onderwerpen te bespreken. Op de agenda staan onder meer:

Borgstelling leningen Eigen Haard middels het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Op dit moment staat de gemeente rechtstreeks  garant voor leningen van Eigen Haard voor bijna 16 miljoen euro. De gemeenteraad wordt voorgesteld om deze leningen onder te brengen in het garantiestelsel Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Hiermee neemt het directie financiële risico voor de gemeente af in het geval dat Eigen Haard niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Aalsmeer. De APV regelt een boel zaken wat er wel en niet mag in de gemeente. De gemeenteraad bespreekt de toevoeging dat het college bepaalde gebieden kan aanwijzen waar het verboden is om lachgas te gebruiken. Dit leidde in de commissie tot een principiële discussie of de gemeente daartoe moet overgaan, omdat de wetgever het nog niet geregeld heeft.

Agenda en actieplan Klimaatadaptatie Aalsmeer 2021-2026. De gemeenteraad wordt voorgesteld de Agenda en Actieplan Klimaat-adaptatie 2021-2026 vast te stellen. Hierin is beschreven wat de gemeente gaat doen om voorbereid te zijn op veranderingen in het klimaat. Die veranderingen kunnen leiden tot extreme wateroverlast, overstromingen, droogte en hittestress. Het Rijk heeft met de gemeenten afgesproken dat klimaatadaptatie vanaf 2020 een integraal onderdeel is van het beleid zodat Nederland in 2050 klimaatbestendig ingericht is.

Vaststellen bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’. De gemeenteraad wordt voorgesteld het geactualiseerde bestemmingsplan Oosteinderweg 2020 vast te stellen. Het plan is overwegend conserverend van aard, bestaande legale functies worden in beginsel positief bestemd. In de commissievergadering was het conserverende karakter onderwerp van gesprek, omdat de ontwikkelingen voor dit gebied uit de vastgestelde toekomstvisie er nog niet in zijn verwerkt.

Vaststellen bestemmingsplan Parkmeer, aanvullende welstandscriteria. Parkmeer B.V. is voornemens om aan de Stommeerkade 10 woningen en een bedrijventerrein te realiseren. In het bestemmingsplan ‘Stommeerkade Oost’ past deze ontwikkeling niet als zodanig. Zodoende is het bestemmingsplan Parkmeer in voorbereiding genomen om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

 Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer. Het Koersdocument staat opnieuw op de raadsagenda, omdat er in de commissievergadering geen behandeltijd meer voor was. Het voorstel was door de raad in zijn laatste vergadering van 21 januari al doorgeschoven. Aanleiding daarvoor waren een motie en amendement die enkele raadsfracties inbrachten. Het Koersdocument bevat 11 inhoudelijke koersen op basis waarvan de Mobiliteitsagenda Aalsmeer wordt opgesteld. De Mobiliteitsagenda is vervolgens bedoeld om Aalsmeer ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en (verkeers)veilig te houden.

De volledige agenda met vergaderstukken is in te zien via Live vergadering gemeenteraad 4 maart 2021. Langs deze digitale weg valt de vergadering live te volgen of later terug te kijken. De vergadering is ook te volgen via het tv kanaal van Radio Aalsmeer.

Foto archief AV

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel