Lezerspost: ‘GroenLinks laat van zich horen’

(Foto archief AV/Arjen Vos)

Van Hans Rijsenbrij is onderstaande bijdrage. Hij maakte voor GroenLinks een beschouwing van de recente raadsvergadering waarin het collegeprogramma werd behandeld.

Op donderdagavond 3 november werd in de raadzaal van de gemeende Aalsmeer de begroting 2023 behandeld. Een belangrijke vergadering, waarin naast de begroting van 98 miljoen ook acht moties ter stemming werden gebracht. Het college, bestaande uit Absoluut Aalsmeer (AA), VVD, CDA en D66, had een beleidsarme begroting gepresenteerd waar bij stemming alleen de twee oppositie partijen in de Raad (PvdA en GroenLinks) tegen stemden. De oppositie was namelijk van mening dat de belangrijkste thema’s zoals Schiphol, klimaat, wonen en de samenleving (die in de media doorgaans met ‘crises’ worden aangeduid), niet de vereiste urgentie in deze begroting hebben gekregen.

GroenLinks Aalsmeer had zijn oppositierol constructief opgepakt en daarbij geluisterd naar de wensen van de inwoners.

Doorgaans was de teneur dat de GroenLinks moties door de coalitiepartijen niet werden gesteund. Het argument voor deze afwijzing was meestal gelegen in de (matig onderbouwde) constatering dat het onderwerp al in beeld is bij het college.

Tijdens de toelichting van de bouwplannen door wethouder Kabout van het CDA, gaf Kabout aan dat de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof en bouwen een tegenslag was en dat werd uitgezocht welke consequenties dit heeft voor de diverse projecten. Ronald Fransen, fractievoorzitter van GroenLinks sloeg daarop aan. Deze uitspraak van de Raad van State was immers te voorzien en kan niet als een verrassing komen: het is gewoon de consequentie van de wet. Hij daagde de wethouder dan ook uit om zijn mening te geven over deze uitspraak. De wethouder ontweek deze principiële discussie en hield vast aan zijn stelling dat deze uitspraak een tegenslag is. Daarmee de indruk wekkend dat Duurzaamheid geen deel uitmaakt van zijn portefeuille en evenmin van zijn politieke ambities. Het gemis aan het gevoel voor urgentie t.a.v. duurzaamheid en klimaat bij het CDA werd opnieuw pijnlijk duidelijk bij het betoog van dhr. van Willegen. Deze CDA fractievoorzitter maakte een uitglijder door bij de behandeling van het openbaar groen met weemoed te refereren aan het gebruik van Roundup. Deze ‘reclame’ voor dit zeer toxische (glyfosaat) en veel besproken gif is uiteraard een doorn in het oog van de GroenLinks die daarop kritisch reageerde. Vanaf de publieke tribune was het satanische genoegen duidelijk zichtbaar en hoorbaar bij de CDA voorman toen Fransen hem aansprak op zijn Roundup adoratie, terwijl de overige fractieleden van het CDA hierbij erg ongemakkelijk op hun stoelen zaten te schuiven.

De VVD-fractie toonde zich opvallend content over de begroting. Zij hadden vrijwel geen vragen of opmerkingen en hadden ook geen moties ingediend. Op alle ingediende moties was hun standaard reactie ‘tegen’.  Ondanks de financiële ruimte voor ‘nieuw beleid’ die met name hun eigen wethouder Van Rijn had opgenomen in de begroting, toonde de VVD-fractie geen enkel initiatief om daar in deze vergadering alvast vorm aan te geven.  Ook de fractievoorzitter dhr. van der Zwaag bracht het niet verder dan een paar snerende opmerkingen naar de andere fracties die waarschijnlijk bedoeld waren om de lachers binnen zijn eigen fractie op zijn hand te krijgen.  Hun verlies in zetels t.o.v. Absoluut Aalsmeer heeft de VVD blijkbaar niet geprikkeld tot enige dynamiek. Zij lijken daarmee het signaal af te geven deze regeerperiode bij voorkeur achteroverleunend door te willen brengen.

Bij de stemming van de moties was er sprake van een historische gebeurtenis waardoor zelfs de doorgaans onverstoorbare voorzitter burgemeester Oude Kotte even het spoor bijster was. Bij de stemming van het voorstel inzake een onderzoek voor een distributiecentrum dat was ingediend door AA, stemden namelijk alleen VVD en CDA tegen. De voorzitter trok daarop de conclusie dat de motie was verworpen, maar door de gewijzigde stemverhoudingen bij de laatste verkiezingen hebben VVD en CDA geen meerderheid meer in de Gemeenteraad van Aalsmeer, waardoor deze motie dus was aangenomen. Dat was voor Aalsmeer een primeur. 

Gelukkig zijn er nog meer lichtpuntjes te melden. Bij de behandeling van de motie van GroenLinks inzake het maaibeleid door wethouder Kuin van AA, adviseerde dhr. Kuin aanvankelijk de Raad om deze motie af te wijzen. Hierover ontstond discussie tussen de Groenlinks voorman Fransen en wethouden Kuin, waarbij jaartallen en contracten tegenover het behoud van biodiversiteit kwamen te staan. Beide heren bleken echter opvallend goed in staat om naar elkaar te luisteren en waren bereid om te zoeken naar een compromis. Uiteindelijk had de GroenLinks voorman een handige zet gemaakt om zijn motie in te trekken en na afstemming met wethouder Kuin in de raad van 10 november opnieuw in te behandelen maar dan met een grote kans om door de Raad te worden aangenomen.

Ook de motie van GroenLinks en D66 over de biodiversiteit werd tot opluchting van velen wél aangenomen.

Tenslotte deed de voorzitter van de vergadering nog een concessie aan GroenLinks. Dhr. Fransen uitte namelijk zijn verbazing en onvrede over de afwijzende houding van de Raad inzake de moties van GroenLinks vanwege het argument dat het college er al mee bezig is. De voorzitter leek begrip te hebben voor deze argumenten. Hij heeft toegezegd dit in het presidium (i.e. alle fractievoorzitters) aan te orde te zullen stellen.  Dit brengt mij tot het inzicht dat er blijkbaar (groen) licht schijnt aan de horizon van Aalsmeer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin