Aanpak Duurzaamheidsbeleid Aalsmeer

Duurzaamheid is hot nieuws. Gisteren werden we verrast met het nieuwe kabinetsbeleid  met concrete doelstellingen. Direct werd hierop gereageerd dat onder meer het aantal concrete doelen voor wind en zon energie ontbreken. Ook kan het volgens velen veel sneller, de overstap naar gasverwarming vanuit kolen bijvoorbeeld heeft ook niet meer dan 8 jaar geduurd. Het zal u niet verbazen dat onze moederpartijen PvdA, Groen Links en D66 de beste landelijke verkiezingsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid hebben. Wat dat betreft is het rentmeesterschap beter op zijn plaats bij de progressieve partijen dan bij confessionele zoals het CDA en de VVD.

In de commissie vergadering hebben wij duidelijk aangeven dat PACT hevig teleurgesteld is in de uitwerking van het nieuwe duurzaamheidsbeleid van het college. Juist omdat deze nota de vervanging is van het concrete uitvoeringsprogramma duurzaam Aalsmeer 2012- 2015 van het vorige college. Wij hadden nu juist aangescherpte doelstellingen verwacht. Gelukkig stonden wij daar niet alleen in want ook AB bij monde van de heer Tol gaf aan dat het niet concreet was en dat hij zich afvroeg hoe dit beleid tot uitvoering wordt gebracht.

De wethouder gaf hierop aan dat er nog uitvoeringsprogramma’s komen in de Lentenota maar dat is wat PACT betreft veel te laat. Er is nu actie nodig op elk gemeentelijk voorstel. Terecht dat de heer Tol aangaf dat je niet tegen de 3 geformuleerde beleidsdoelstellingen kunt zijn, wel is het van belang dat gerapporteerd wordt hoe dit vorm gegeven wordt. PACT vind het dan ook noodzakelijk dat onze motie duurzaamheidsbeleid aanvaard wordt, zodat dit bij elk voorstel duidelijk wordt. Graag vernemen wij van alle partijen hoe zij daarover denken en hoe zij de voorstellen willen beoordelen op het vastgestelde duurzaamheidsbeleid.

Wij hebben de heer Kluis regelmatig gevraagd naar voortgang op het voor PACT zo belangrijke duurzaamheidsdossier. Wij hadden en hebben het idee dat hij daar weinig sturing op heeft gegeven de afgelopen 2,5 jaar dat hij hier verantwoordelijk voor is. Regelmatig hebben wij gevraagd om een overzicht van wat hij op dit gebied gedaan heeft. Nu nog wachten wij op zijn toezegging gedaan bij de begrotingsbehandeling om een overzicht aan te leveren. Wij vragen hierbij niet om resultaten die hij bereikt heeft maar gewoon om een concrete lijst wat hij aan nieuw beleid of acties heeft ingezet.

Wij weten als progressieve partijen in Aalsmeer als geen ander dat verandering soms lang duurt, maar dat uiteindelijk onze ideeën worden overgenomen, zoals bijvoorbeeld bij de koop van De Oude Veiling. Het was tekenend dat de voortgangsrapportage van het duurzaamheidsbeleid welke wij in het voorjaar mochten ontvangen alleen zaken bevatte die het vorig college had ingezet. Wij willen hem nu graag nog een keer de kans geven om 5  projecten te noemen die hij afgelopen 2,5 jaar heeft ingezet.

Onze eigen Aalsmeerse duurzaamheidsstichting Sienergie moet elke keer maar afwachten of misschien het contract wordt verlengd, geen wonder dat Sienergie nu de pijlen meer op Haarlemmermeer heeft gericht waar wel een (D66) portefeuillehouder met ambitie zit die niet voor niets bij Trouw duurzame 100 staat (71).

Berend de Vries, wethouder van Tilburg en voorzitter van de VNG commissie Milieu geeft in het laatste VNG magazine duidelijk aan dat de gemeenten als eerste overheid aan zet zijn bij de energietransitie, deze visie missen wij bij u. Ook vinden wij dat de portefeuillehouder koketteert met resultaten die bedrijven hebben bereikt, zoals Celieplant terwijl eigen gemeentelijk vastgoed zoals de kleedkamers bij FC Aalsmeer achterblijft.

Tijdens de commissievergadering bleef u in vaagheden antwoord geven op onze concrete vragen waardoor ik misschien iets te emotioneel overkwam. PACT is echter heel betrokken bij dit onderwerp en wij missen deze gedrevenheid bij u bijvoorbeeld bij het energie transitieplan infrastructuur. Graag had PACT bijvoorbeeld graag opgenomen gezien dat u alle nieuwe woonwijken gasvrij wil uitvoeren.

Terecht bracht mevrouw Vleghaar in dat wij de investering in een nieuwe gasverwarmingsinstallatie in het gemeentehuis met dit fossielvrij beleid anders hadden moeten doen. Ook hebben wij nog steeds geen antwoord gekregen op onze vraag hoe u de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen nog steeds wil halen in 2040, terwijl u hier eerder vaak winstwaarschuwingen voor heeft gegeven.

PACT wil graag dat de gemeentelijke organisatie eerder dan in 2030 onafhankelijk van fossiele brandstoffen is. Wij zullen hier voorstellen voor gaan doen bij de lentenota. U heeft duidelijk aangegeven dat we dat niet van u hoeven te verwachten omdat u alleen een rol voor het college ziet weggelegd als aanjager, verbinder en als voorbeeldfunctie.

PACT mist de activerende rollen van;

-        Voorwaarde scheppend

-        Stimulerend

-        Initiatief nemend

-        Voorschrijvend

We kunnen niet met een participatieve aanpak vragen dat anderen al het werk moeten doen om het doel te halen. Het is dromen, durven en doen. En niet dromen, doorleggen en doorverwijzen.

Kortom PACT is het eens met de geformuleerde beleidsdoelstellingen maar mist in de nota een onderbouwing hoe deze gehaald worden en ziet onvoldoende een inspirerende en doorpakkende portefeuillehouder.

 

Inleiding Motie

Met duurzaamheid wordt tegenwoordig aangeduid dat de mensheid verantwoordelijkheid wil gaan afleggen aan toekomstige generaties. Op welke wijze stellen wij – u en ik – toekomstige generaties in staat blijvend te putten uit de natuurlijke hulpbronnen en zichzelf verder te ontwikkelen.

Met deze motie willen wij bereiken dat bij ieder besluit bewust wordt stilgestaan bij de verantwoordelijkheid die wij ten opzichte van de toekomstige generaties hebben. Bij ieder besluit willen wij dat ook hun belangen worden meegewogen. Dit kan door bij ieder besluit te benoemen wat de positieve – of negatieve – impact is op de Inclusieve stad, Circulaire Economie en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

De raad van de gemeente Aalsmeer, in vergadering bijeen op 8 december 2016;

Gelezen:

- Raadsvoorstel van het college met registratie Z2016, betreffende notitie “Duurzaamheidsbeleid Aalsmeer”

Gelet op:

- artikel 147b van de gemeentewet en artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeente Aalsmeer;

Overwegende dat:

- alle ontwikkelingen op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak moeten

bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende

ecosystemen;

- de in nota genoemde drie aandachtsgebieden van duurzaamheid – Inclusieve stad, Circulaire Economie, Onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen in alle door deze raad te nemen beslissingen aandacht verdienen;

- dit een integrale aanpak vereist waarbij de balans tussen de drie aandachtgebieden altijd gewogen moet worden;

Roept het college op om:

- vanaf heden alle voorstellen die zij ter besluitvorming voorlegt aan de raad te voorzien van een duurzaamheidparagraaf waarin verantwoording wordt afgelegd over de drie aandachtsgebieden van duurzaamheid;

En gaat over tot de orde van dag

Fractie PACT;  Rik Rolleman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin