Officiële mededelingen 9 november 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 45 2023

AANGEPASTE DIENSTVERLENING DOOR VERKIEZINGEN
Woensdag 22 november zijn onze balies geopend tot 12 uur. Dit is vanwege de Tweede Kamer verkiezingen. Donderdag 23 november is het raadhuis gesloten.

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 9 NOVEMBER 2023, IN DE RAADZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR.

Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid de heer A.G.N. Harte.
RAAD
Raadzaal
TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

     

BEHANDELSTUK

 

20.10 R-2 Programmabegroting 2024
R-3 Septembercirculaire 2023

SLUITING

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 16 NOVEMBER 2023, IN DE RAADZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR. 

RAAD
Raadzaal
TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 R-1. 1Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2Vaststelling van de agenda

3Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 5 oktober 2023

4Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5Actieve informatie uit het college

     

AKKOORD STUKKEN

 

20.05 R-2 Aanwijzing accountant
R-3 Verordening Aansluiting Riolering Aalsmeer 2023 en Verordening eenmalig aansluitrecht Riolering Aalsmeer 2023
R-4 Aanvraag bijdrage kosten waterbodemonderzoek ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog bij Kudelstaartseweg 92 te Kudelstaart
R-5 Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg

 

R-6 Vaststellen Grondexploitatie Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan De Hoeksteen
R-7 Vaststellen bestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan en beeldkwaliteitsplan ‘De Hoeksteen’
R-8 Herstelbesluit bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers
R-9 Bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer’
R-10 Kerkenvisie Aalsmeer
     

BENOEMING

 

R-11 Benoeming lid Commissie Gemeentelijke Ereblijken
R-12 Benoeming plaatsvervangend griffier(s)
BESPREEKSTUK

 

R-13     Deelname staat in netwerkbeheerder Stedin

 

R-14     Vragenkwartier

 

                                                                SLUITING

 

 

(Lees verder onder de advertentie van Desiree Bloemen)

WABO AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– Gaffelstraat 2, 1433 SJ, (Z2023-00003016), het bouwen van een carport met berging en veranda

– Kudelstaartseweg tussen nr. 150 en 152, AMR03 D 6081, 6082 en 7883 (ged.), (Z2023-00002998), het bouwen van een
twee-onder-een-kap woning en aanleggen van een in- en uitrit

– Einsteinstraat 127, 1433 KH, (Z2023-00003002), het aanbrengen van gevelreclame

– Aalsmeerderweg 321, 1432 CP, (Z2023-00002993), het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde van de woning

– Kudelstaartseweg 96, AMR03 D 2287, 1433 GL, (Z2023-00002980), het tijdelijk creëren van verblijfsrecreatie in boten en
tenten en aanlegplekken voor de verhuur van e-boten en het aanleggen van zonnepanelen en een drijfsteiger

– Lisdoddestraat 68, 1433 WH, (Z2023-00002959), het maken van een aanbouw aan de achterzijde

– Pontweg, AMR03 G 4655, (Z2023-00002958), het bouwen van 2 tweekappers en een appartementengebouw met 22
woningen

– Kudelstaartseweg naast nr. 158, AMR03 D 2059, (Z2023-00002951), het bouwen van een woning

– Kudelstaartseweg 158, 1433 GN, (Z2023-00002950), het verplaatsen van de in- en uitrit

– Lakenblekerstraat 49A, 1431 GE, (Z2023-00001094), het plaatsen van 3 reclameborden bij Shell-laadplein op
parkeerterrein Gamma

– Hornweg naast nr. 244, AMR03 B 10293, (Z2023-00002943), het bouwen van een woning

– Oosteinderweg 573, 1432 BM, (Z2023-00002938), het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor de duur van de
verbouwing woning

– Giekstraat 9, 1433 SH, (Z2023-00002890), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:

– De Muzen 18, 1431 XP, (Z2023-00002747), het veranderen van de woning d.m.v. een uitbreiding aan de achterzijde.
Verzonden: 31 oktober 2023.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Dorpsstraat 4, 1431 CD, (Z2023-00001510), het aanpassen van de gemetselde muur en plaatsen van vlonderplanken
t.b.v. het terras. Toelichting: het bouwplan is aangepast; hierdoor worden geen windschermen meer geplaatst.
Verzonden: 06 november 2023

– Oosteinderweg 171a, 1432 AK, (Z2023-00002125), het renoveren van het gevelwerk en vervangen van houten kozijnen.
Verzonden: 03 november 2023

– Braziliëlaan 23B, 1432 DG, (Z2023-00002106), het aanbrengen van diverse gevelreclame. Verzonden: 01 november 2023

– Uiterweg 395, 1431 AL, (Z2023-00002097), het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan m.b.t. gebruik van grond
(agrarische doeleinden) en water. Verzonden: 01 november 2023

– Oosteinderweg en Mr. Jac. Takkade, (Z2023-00002067), het uitvoeren van een kadeverbetering in de Schinkelpolder.
Verzonden: 30 oktober 2023

– Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z2023-00000628), het bouwen van een woning. Verzonden: 30 oktober 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Stommeerkade 83, (Z2023-00000900), het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden:
27 oktober 2023

– Waterhoenstraat t.h.v. nr. 6, AMR03 C 7772, (Z2023-00002574), het inrichten van een bouwplaats t.b.v. woningrenovatie
tot 22/3/2024. Verzonden: 30 oktober 2023

– Stommeerweg 74, 1431 EX, (Z2023-00002052), het kappen van een zieke beuk in de voortuin. Verzonden: 30 oktober
2023

– Oosteinderweg 113a AMR03 G 6747, 1432 AH, (Z2023-00000078), tijdelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van
een schuur. Verzonden: 30 oktober 2023

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevingsvergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Julianalaan 57, 1432 HT, (Z2023-00002422), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Bloemenveilng Royal FloraHolland (Z2023-00002987), Dag van de Coöperatie op 7 december 2023, ontvangen
  2 november 2023

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Kudelstaartseweg 22/strand, grasveld bij het surfeiland (Z2023-00002576), Kerstavondviering op 24 december 2023,
  verleend 1 november 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • op de stoep tussen supermarkt Hoogvliet en cafetaria ’t Koepeltje (Z2023-00002717), verkoop van oliebollen en
  appelbeignets van 29 t/m 31 december 2023, verleend 1 november 2023

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Oosteinderweg 387(Z2023-00002883) Indian Hut, ontvangen 26 oktober 2023
 • Kudelstaartseweg 64C (Z2023-00002977) Zeilschool Aalsmeer, ontvangen 1 november 2023

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:

 • Kudelstaartseweg 64C (Z2023-00002978) Zeilschool Aalsmeer, ontvangen 1 november 2023

TER INZAGE:

 • t/m 9 november 2023: geweigerde omgevingsvergunning Mr. JAC. TAKKADE 40 (HZ_WABO-2022-2524 (voorheen Z22-044030))
 • t/m 9 november 2023: ontwerp-omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Aalsmeerderweg 237 en 239 Aalsmeer (HZ_WABO-2022-1979)
 • t/m 24 november 2023: omgevingsvergunning voet- en fietspad Bilderdammerweg (met bijbehorende stukken) (HZ_WABO-2022-2408)
 • t/m 8 december 2023: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291A te Aalsmeer.

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten.

Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
de Graaff S.E.C. 27-11-2014 03-11-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.
Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin