Officiële mededelingen 9 maart

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van week 10 2023

 Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis                 
ma, di, do 08.30 – 14.00 uur. Woensdag 08.30 – 19.30 uur. Vrijdag 08.30 – 12.30 uur. Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 08.30 – 17.00 uur vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur, zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OM BIJHOUDING VAN PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Dubrovina L. 31-03-1973 02-03-2023
  Krys D.R. 23-07-2008 02-03-2023
  Noskov V.V. 09-01-2015 02-03-2023
  Perlov D.V. 31-05-2021 02-03-2023
  Perlova A. 24-01-1984 02-03-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

WOENSDAG 15 MAART: VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAPPEN

Nieuwe procedure stemmen tellen
Sinds 1 januari 2023 geldt een nieuwe procedure om de verkiezingsuitslagen vast te stellen. Door deze verandering is er meer gelegenheid om eventuele (tel)fouten te corrigeren en het telproces wordt beter controleerbaar en transparanter.

Op woensdag 15 maart worden na de sluiting van de stembureaus de stemmen op partijniveau geteld. Op donderdag 16 maart controleert het gemeentelijk stembureau de stemmen per partij en telt met een nieuwe ploeg tellers de stemmen op kandidaat-niveau. Dit vindt plaats van 08.30 tot ongeveer 16.00 uur in het Raadhuis Aalsmeer (Raadhuisplein 1) en is openbaar. Als de uitslag op gemeenteniveau is vastgesteld, worden alle processen-verbaal gepubliceerd op de gemeentelijke website. Zo kan iedereen nagaan hoe er per stembureau is gestemd.

OMGEVINGSVERGUNNING STOMMEERKADE 45 TE AALSMEER (Z21-079624)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van de realisatie van één vrijstaande woning met aangebouwde berging op het perceel gelegen aan de Stommeerkade 45, kadastraal perceel C 7584, te Aalsmeer. De ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan genoemde werken en werkzaamheden passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan ”Stommeerkade-Oostweg 2020” en kan mogelijk worden gemaakt met een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken eveneens bekend dat het college heeft besloten hogere grenswaarden geluid vast te stellen in verband met  voorgenoemd besluit omgevingsvergunning en dat besluit hogere grenswaarden geluid ter inzage wordt gelegd.

Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden geluid en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 10 maart 2023 voor 6 weken, op de volgende wijzen voor eenieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVHB07xT-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: tttp://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1.
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1.

Beroepsmogelijkheid
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam).). Beroep indienen kan voor burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Let op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.  Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 16 MAART 2023, IN DE RAADZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 Campagne basisscholen ‘Wees jezelf, scoor een elf’
20.10 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 2 februari 2023

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Bekrachtigen geheimhouding

6.     Mededelingen van het college

BENOEMING
20.15 R-2 Benoeming plaatsvervangend griffiers
BESPREEKSTUKKEN
20.20 R-3 Startnotitie De Hoeksteen
21.00 R-4 Termijnagenda 2023 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
21.30 R-5 Vragenkwartier
 

SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Koningsstraat 207, 1432 PM, (Z23-018754), het plaatsen van een container op een parkeervak voor de woning van 20 maart t/m 14 april 2023.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Oosteinderweg naast nr. 399 (Sectie A, nr. 3706), (Z23-007375), het bouwen van een woning. Verzonden: 02 maart 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Kudelstaartseweg 156, 1433 GN, (Z23-003817), het wijzigen van de bestaande steigers (legalisatie). Verzonden: 06 maart 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Koningsstraat 207, 1432 PM, (Z23-018754), het plaatsen van een container op een parkeervak voor de woning van 20 maart t/m 14 april 2023. Verzonden: 06 maart 2023

– Oosteinderweg 359 ws, 1432 AX, (Z23-012602), het inkorten van de bestaande woonark. Verzonden: 02 maart 2023

– Uiterweg 291, 1431 AH, (Z22-099390), het uitbreiden en verbouwen van de woning. Verzonden: 28 februari 2023

– Hornweg 327, 1432 GL, (Z23-000581), het plaatsen van een toegangspoort. Verzonden: 28 februari 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA 
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Uiterweg 263A (Z23-018659) Optimist on Tour Aalsmeer 2023 op 12 en 13 mei 2023, ontvangen 28 februari 2023
 • Voor het gemeentehuis (Z23-020413) Vrijheidsvuurceremonie op 5 mei 2023, ontvangen 6 maart 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)**
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3, onder verwijzing naar artikel 6 van de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Poldermeesterplein 14 (Z22-082758) Foodmaster New York Pizza Aalsmeer, verzonden 2 maart 2023

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Kudelstaartseweg 295 (Z23-018845) Live optreden van Hein Meijer Little boogie Boy op 18 maart 2023, ontvangen 1 maart 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:

 • t/m 28 maart 2023: beleidsvoorstel opkoopbescherming Aalsmeer (Z23-005740)
 • t/m 30 maart 2023: ontwerpbestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Royal Floraholland centrum, oost en olv (Z23-005851)
 • t/m 30 maart 2023: omgevingsvergunning Middenweg Aalsmeer (Z22-031175) met bijbehorende stukken
 • t/m 30 maart 2023: herstelbesluit bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ (Oosteinderweg 66a) (Z-2017/052407) met bijbehorende stukken
 • t/m 14 april 2023: verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid met daarbij behorende stukken Dorpsstraat 133 Aalsmeer (Z22-030843
 • t/m 21 april 2023: aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden geluid en de overige daarop betrekking hebbende stukken Stommeerkade 45 (Z21-079624

  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel