Officiële mededelingen 9 juni 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 23 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Brylska M.E. 03-11-1972 31-05-2022
  Brylski D.J. 03-07-1971 31-05-2022

BEZWAAR INDIENEN
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Suchońska M.K. 29-10-1997 03-06-2022
  Suszczewicz D. 07-11-1993 03-06-2022
  Szłapa P.J. 18-11-1999 03-06-2022
  Tkocz M.J. 12-06-1984 03-06-2022
  Tomczyński K.G. 15-06-1997 03-06-2022
  Walkowska K.M. 28-01-2003 03-06-2022
  Witkowska A. 11-12-1973 03-06-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

RAADHUIS 9 JUNI VANAF 15.30 UUR TELEFONISCH NIET BEREIKBAAR
Op donderdag 9 juni vanaf 15.30 uur is het raadhuis in Aalsmeer telefonisch niet bereikbaar voor het maken van afspraken, in verband met een personeelsbijeenkomst. Voor noodgevallen kunt u bellen met het reguliere nummer: 0297- 38 75 75. Vrijdag 10 juni zijn wij zoals gewoonlijk van 8.30-17.00 uur bereikbaar.Voor het aanvragen of ophalen van documenten kunt u digitaal een afspraak maken via https://internetafspraken.aalsmeer.nl/afspraken_aalsmeer. Gebruik het contactformulier om een vraag te stellen of een afspraak te maken voor andere onderwerpen dan documenten. Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gemaakt of opgeruimd moet worden? Maak dan online een melding met Fixi.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE OP DINSDAG 14 JUNI 2022, 20.00 UUR

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte,
de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van het college
20.05 4. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (MPP)
20.35 5. Actualisering grondexploitaties
21.05 Vragenkwartier
21.20 Sluiting

 AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG 16 JUNI 2022, 20.00 UUR

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van het college
20.05 4. Jaarstukken 2021
20.35 5. 1e Bestuursrapportage 2022
21.05 6. Kaderbrief 2023
21.35 7. Voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart
22.05 8. Jaarstukken 2021 en begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld)
22.20 Vragenkwartier
22.35 Sluiting

HANDHAVING OPENBARE RUIMTE IS OP ZOEK NAAR DE EIGENAAR EN/OF RECHTHEBBENDE VAN EEN GEZONKEN ZEIL-KAJUITBOOT TER HOOGTE VAN DE STOMMEERKADE NUM.5
De kajuitboot ligt ter hoogte van de Stommeerkade. Gemeente Aalsmeer.  De kajuitboot heeft een lengte van ongeveer 7 meter. De romp is donkerblauw en het bovendek is wit van kleur. Ter hoogte van de Stommeerkade Aalsmeer ligt ook een Praam of een gelijkende boot geheel gezonken. Deze gezonken boot wordt normaal gesproken onder water bewaard, echter is er al maanden niemand die zich heeft bekommerd om dit vaartuig. Op grond van artikel 5:24a van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer is het verboden een vaartuigwrak in het openbaar water te hebben. Een vaartuigwrak is een vaartuig dat vaartechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in kennelijke verwaarloosde toestand verkeert. Wij komen graag in contact met de eigenaar en/of rechthebbende van dit vaartuig. De eigenaar en/of rechthebbende krijgt een termijn van 14 dagen na de datum van deze publicatie om zich te melden. Indien contact met de eigenaar en/of rechthebbende binnen de gestelde termijn uitblijft, zal de gemeente gebruik maken van haar handhavingsbevoegdheden. De gemaakte kosten hiervan zullen indien mogelijk op de eigenaar worden verhaald.

W
ET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Uiterweg 245 ws2, 1431 AG, (Z22-041982), het vervangen van de bestaande woonark

– Roerdomplaan tegenover nrs. 48-78 (kad. perc. C 7555), (Z22-041969), het bouwen van 31 zorg- en 30 reguliere woningen
verdeeld over 3 appartementengebouwen met stalling/garage en gezondheidscentrum op de begane grond en het aanleggen van
een in- en uitrit

– Middenweg 11, 1432 DE, (Z22-041828), het wijzigen van de bestaande gevelbekleding en het plaatsen van een voorzetgevel

– Burgemeester Hoffscholteweg/Bielzenpad (Kad.perc. C 7835), (Z22-041434), het bouwen van een magazijn/kantoor, het aanleggen van een in- en uitrit en het aanbrengen van bedrijfsreclame

– Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z22-041426), het aanbrengen van verlichte bedrijfsreclame op de voor- en zijgevel

– Ambachtsheerweg, kadastraal perceel D 3051, (Z22-041402), het aanleggen van een CO2 transportleiding en inrichten van tijdelijke werkterreinen

– Bilderdammerweg in Kudelstaart, (Z22-041083), het aanleggen van een vrijliggend twee richtingen-fietspad en het opschuiven van het bestaande voetpad in noordelijke richting

– Gerberastraat t.h.v. nr. 2, (Z22-040907), het tijdelijk plaatsen van twee opslagcontainers op het parkeerterrein t.b.v. de opslag van materieel gedurende de periode van 1 jaar

– Molenpad 19, 1431 BZ, (Z22-040170), het plaatsen van twee nieuwe vlaggenmasten en het vervangen van drie vlagdoeken op bestaande vlaggenmasten met Vomar-logo

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Stommeerkade nabij nr. 79, (Z22-036572), het maken van een tijdelijke bouwaansluiting. Verzonden: 31 mei 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z22-022858), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Verzonden: 01 juni 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Zijdstraat 43 en 43a, 1431 EA, (Z22-022248), het veranderen van het pand in een winkel en 3 appartementen. Verzonden:
01 juni 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Noordpolderweg 18, 1432 JH, (Z22-020169), het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging van een logistiek dienstverleningsbedrijf voor een periode van 10 jaar. Verzonden: 02 juni 2022

– Jan Lunenburg Oever 5, 1433 HW, (Z22-010582), het plaatsen van een erfafscheiding. Verzonden: 01 juni 2022

– Rietwijkerdwarsweg 2 kwek, 1432 JD, (Z21-092668), het uitbreiden van de bedrijfsruimte van een handelskwekerij. Verzonden: 31 mei 2022

– Karekietstraat 2, 1431 WP, (Z21-080542), het legaliseren van een reeds geplaatste berging in het voorerfgebied. Verzonden: 31 mei 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Kudelstaartseweg 20 (Z22-040481) 45 jarig bestaan op 8 juli 2022, ontvangen op 25 mei 2022
 • Surfeiland en de westeinderplas (Z22-039177) Grote Prijs van Aalsmeer op 2 oktober 2022. Ontvangen 26 mei 2022

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Op het parkeerterrein bij Kudelstaartseweg 239 (Z22-027586) Beachvolleybal Kudelstaart op 18 juni 2022, periode geldigheid
  vergunning: 18 juni 2022 tot en met 19 juni 2027, verleend 7 juni 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • tegenover AH ter hoogte van Ophelialaan 161 (Z22-012129) verkoop van broodjes en maaltijden van 8 juni 2022 t/m 8 juni 2024 verleend 2 juni 2022

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is aangevraagd.

 • In het kader van wegwerkzaamheden in de avond/nacht voor de nacht van 4 juli, 5 juli en 6 juli 2022 op het perceel Oosteinderweg (Z22-040265), ontvangen d.d.31 mei 2022

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is verleend.

 • In het kader van Frees en asfaltwerkzaamheden op 15 juni 2022, op het perceel Bachlaan tussen Mozartlaan en Kudelstaartseweg ( Z22-035157) verzonden d.d.2 juni 2022

Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:
t/m 10 juni 2022: ontwerp omgevingsvergunning Stommeerkade Aalsmeer (z21-075784) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
t/m 30 juni 2022: vastgestelde wijzigingsplan (met bijbehorende stukken) ‘Nieuw Oosteinde, Oranjestraat naast 3’
t/m 1 juli 2022: De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken, brandveilig gebruik KDV, Dreef 7A, 1431 WC (Z21-095097),
t/m 7 juli 2022: ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Hornweg 242A TE AALSMEER (Z20-089013

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin