Officiële mededelingen 9 februari 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 6 2023

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis                 
ma, di, do               08.30 – 14.00 uur
Woensdag               08.30 – 19.30 uur
vrijdag                    08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do               08.30 – 17.00 uur
vrijdag                    08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Feraru R.M.L. 31-07-1994 30-01-2023
  Florek K.S. 25-07-1994 30-01-2023
  Nica I. 26-10-1980 30-01-2023
  Ros M.C. 29-10-1984 30-01-2023
  Szutowska B.E. 04-08-1969 31-01-2023 

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.
Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.  De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Sadej P.J. 03-07-1991 30-01-2023
  Szutowski J. 19-02-1968 30-01-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing

AANKONDIGING TE VERWIJDEREN VAARTUIG
Handhaving Openbare Buitenruimte is op zoek naar de eigenaar en/of rechthebbende van een gezonken houten sloep met een blauwe romp ter hoogte van de Stommeerkade nummer 5. Op grond van artikel 5:24a van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer is het verboden een vaartuigwrak in het openbaar water te hebben. Een vaartuigwrak is een vaartuig dat vaartechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in kennelijke verwaarloosde toestand verkeert. Gemeente Aalsmeer komt graag in contact met de eigenaar en/of rechthebbende van dit vaartuig. De eigenaar en/of rechthebbende krijgt een termijn van 14 dagen na de datum van deze publicatie om zich te melden. Indien contact met de eigenaar en/of rechthebbende binnen de gestelde termijn uitblijft, zal de gemeente gebruik maken van haar handhavingsbevoegdheden. De gemaakte kosten hiervan zullen indien mogelijk op de eigenaar worden verhaald.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Schweitzerstraat 5, 1433 AC, (Z23-012083), het plaatsen van een tuinhuis in de achtertuin

– Uiterweg 21a, 1431 AA, (Z23-010876), het vervangen van twee bestaande bruggen en beschoeiing en het maken van een
betonpad

– Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z23-010546), het omzetten van een tijdelijke vergunning voor het overkluizen van water in een
sloot naar een permanente vergunning

– Beethovenlaan 28, 1431 WX, (Z23-010362), het plaatsen van een opslagcontainer op een parkeervak voor de woning tot 1 juni
2023

– Oosteinderweg 32 en 40 en Uiterweg 54, 1432 AL, (Z23-010351), het dempen en elders compenseren van water

– 1e J.C. Mensinglaan 37, 1431 RV, (Z23-009907), het vernieuwen van de terrasoverkapping

– Oosteinderweg 468 (Sectie B, nr. 10608), 1432 BP, (Z23-009883), het plaatsen van een brug en aanleggen van een in- en uitrit

– Vlinderweg 27, 1432 MZ, (Z23-009859), het plaatsen van een nieuw kozijn

– Oosteinderweg 468 ( Sectie B, nr. 10508), 1432 BP, (Z23-009852), het aanleggen van een tijdelijke brug voor de bouw van
2 woningen

– Oosteinderweg 468a (Sectie B, nr. 10608), 1432 BP, (Z23-009722), het kappen van een boom  (Platanus acerfolia)

– Punterstraat, nabij nrs. 1a t/m 1f en 9a, 1431 CT, (Z23-009591), het plaatsen van een bouwkeet en bouwhekken

– Ophelialaan 186a, 1431 HR, (Z23-009379), het plaatsen van een bouwcontainer i.v.m. het leeghalen van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Herenweg 66A (sectie D, nr. 7022), 1433 HB, (Z22-090656), het aanbrengen van begroeiing op de oostelijke strekdam (legalisatie). Verzonden: 01 februari 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Machineweg 12, 1432 ET, (Z22-097164), het omzetten van een tijdelijke bestemming naar een definitieve bestemming voor Kinderopvang. Verzonden: 02 februari 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

– Uiterweg 377 ws8, 1431 AL, (Z22-088877), het energieneutraal maken van de woonark door het verplaatsen van de kopgevel
(zuid), het vervangen van de ramen, het aanbrengen van extra dakisolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Verzonden:
06 februari 2023

– Meervalstraat 24, 1431 WG, (Z23-008883), het plaatsen van een opslagcontainer in een parkeervak voor de woning van 15 april
tot en met 15 juni 2023. Verzonden: 06 februari 2023

– Oosteinderweg 314 (voorheen Oosteinderweg naast nr. 312), (Z22-082652), het bouwen van een woning. Verzonden: 31 januari
2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
-Parkeerterrein centrum (Z23-008872) Feestweek Aalsmeer op 3 t/m 9 september 2023, ontvangen 30 januari 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

COLLECTEVERGUNNING (VERLEEND)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende collectevergunning is verleend:

 • In de gehele gemeente (Z23-006780) Collecte Stichting Kinderen van de voedselbank op 23 juli t/m 29 juli 2023, verzonden
  1 februari 2023
 • In de gehele gemeente (Z23-001358) Collecte kledinginzameling op 1 januari t/m 31 maart 2024, verzonden 1 februari 2023
 • In de gehele gemeente (Z23-003034) Collecte kledinginzameling op 1 april t/m 30 juni 2024, verzonden 1 februari 2023
 • In de gehele gemeente (Z23-005550) Collecte kledinginzameling op 1 juli t/m 30 september 2024, verzonden 1 februari 2023

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd:

 • Hornweg 187 (Z23-007245) Speelfilm ‘Hardcore Never Dies’ op 9 en 10 februari 2023, verzonden 3 februari 2023
 • Kudelstaartseweg 295 (Z23-012028) Live optreden van band Transfer FM op 25 februari 2023, melding akkoord 6 februari 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
-t/m 23 februari 2023: ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Dorpsstraat 133, Aalsmeer (Z22-030843)
-t/m 23 februari 2023: verzoek tot geluidhinder ontheffing (met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van het Straatwerk van 28 februari t/m 3 maart 2023, op het perceel de kruising van de Uiterweg en de Grundelweg (Z23-004864), ontvangen 12 januari 2023.

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH AalsmeerPostbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl  W www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin