Officiële mededelingen 8 juni 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 23 2023

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Ophelialaan- Jac P Thijsselaan en ontwerp beeldkwaliteitsplan De Hoeksteen (Z23-021697)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 9 juni tot en met donderdag 20 juli 2023 het ontwerpbestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan’ en het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘De Hoeksteen’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door:

 • in het noorden: de Ophelialaan;
 • in het oosten: Jac. P. Thijsselaan
 • in het zuiden en westen: Berkenlaan.

Doelstelling
Het betreffende bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan hebben betrekking op de herontwikkeling naar woningbouw (totaal 22 woningen) van de locaties Ophelialaan 230 (inclusief 228a) en de Jac. P. Thijsselaan 2 te Aalsmeer, gelegen in de wijk Stommeer. Het plangebied van deze locaties wordt ook wel de “De Hoeksteen” genoemd.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan liggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 9 juni 2023 tot en met 20 juli 2023.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan
Voornoemde ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan (met ontwerp beeldkwaliteitsplan als bijlage) op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.07R-OW01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp beeldkwaliteitsplan (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan’ en/of ‘zienswijze ontwerp beeldkwaliteitsplan De Hoeksteen’. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
GEMEENTE AALSMEER – GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘KUDELSTAART – WESTEINDERHAGE’
(Z21-057206)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 april 2023 het bestemmingsplan ‘Kudelstaart- Westeinderhage’ met identificatienummer NL.IMRO.0358.20A-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.

Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van woningbouw (maximaal 267 woningen en bijbehorende voorzieningen) in Westeinderhage. Het plangebied vormt één van de laatste grotere inbreidingslocaties in Kudelstaart.

Het plangebied wordt globaal begrensd door:
• aan de west en noord(west)kant: de eigendomsgrenzen van de bestaande bebouwing aan de Herenweg;
• aan de zuidoostkant: de eigendomsgrenzen van de bestaande bebouwing aan de Bilderdammerweg;
• aan de zuidwestkant: de eigendomsgrenzen van de bestaande bebouwing aan de Spiegelstraat en de
Stuurboordstraat en de watergang achter de bestaande bebouwing aan de Gaffelstraat.

In de vaststellingsfase zijn door de gemeenteraad wijzigingen doorgevoerd in het bestemmingsplan. Voor een overzicht van de wijzigingen en aanpassingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar de bijlagen Nota van Beantwoording Zienswijzen en Staat van Wijzigingen en daarbij behorende bijlagen, die onderdeel uitmaken van het vaststellingsbesluit.

BEELDKWALITEITSPLAN
Het beeldkwaliteitsplan, dat als bijlage 16 bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen, bevat spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente in het plangebied nastreeft. Dit plan doet onder andere uitspraken over de verschijningsvorm, kleurstellingen en materialisering van de nieuwe bebouwing binnen het bestemmingsplan. Beoogd wordt om de gewenste uitstraling in sfeer en karakter van het gebied veilig te stellen door het geven van richtlijnen voor de typologie van de nieuwe bebouwing en voor de inrichting van de buitenruimte. Het beeldkwaliteitsplan, dat op 20 april 2023 is vastgesteld, vormt het toetsingskader voor welstand binnen het plangebied en geldt als aanvulling op de welstandsnota.

TER INZAGE
Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder het vaststellingsbesluit en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen ligt gedurende 6 weken op de volgende wijzen voor eenieder ter inzage met ingang van 9 juni tot en met 20 juli 2023.
– in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.20A-VG01
of via de zoekterm ‘Westeinderhage’ en
– de balie Burgerzaken in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, Aalsmeer;
en
– de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen.

BEROEP
Binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd kan tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:
– belanghebbenden;
– niet – belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
– niet-  belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen kan uitsluitend door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

INWERKINGTREDING
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

CRISIS- EN HERSTELWET
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESLUIT WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING MR. JAC. TAKKADE 40 (Z22-044030)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Schinkelpolder, Mr. Jac. Takkade 40 (uitgebreide procedure) voor het realiseren van een Bed and Breakfast in het bijgebouw, te weigeren (Z22-044030).

Het realiseren van een Bed and Breakfast in het bijgebouw bij de bedrijfswoning Mr. Jac. Takkade 40 is in strijd met het Horecabeleid 2016 – 2020 en de “Beleidsregels planologische afwijkingen (Kruimelgevallenbeleid) gemeente Aalsmeer 2021”. Een Bed and Breakfast is alleen toegestaan in een woning als ondergeschikte functie en niet in een bijgebouw (als hoofdfunctie) behorende bij een bedrijfswoning. Daarnaast kan door een ongebreidelde groei van niet bedrijfsmatig geëxploiteerde verblijfs- accommodaties de kwaliteit van het toeristisch product als geheel onder druk komen te staan.

Inzage
De aanvraag omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning liggen van 9 juni 2023 tot en met 20 juli 2023 (6 weken) op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:

 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Mr. Jac. Takkade 40, Z22-044030”.
De zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE op woensdag 14 juni 2023, 20.00 uur

BEELDVORMEND
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Actieve informatie uit het college
4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan Oosteindedriehoek
20.35 6. Bestemmingsplan en exploitatieplan Green Park Aalsmeer, deelgebied 2 West
21.05 7. Presentatie Vervoerregio Amsterdam Beleidskader mobiliteit
21.35 8. Bestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Royal Flora Holland Centrum, Oost en OLV
22.00 9. Presentatie De Tuinen van Aalsmeer – deelplan Zwarteweg
22.30 10. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023- 2026
23.00 11. Actualisering grondexploitaties 2023
23.15 12. Procesnotitie Omgevingsvisie Aalsmeer
23.40 13. Regionale samenwerking
23.45 14. Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 15 juni 2023, 20.00 uur

 BEELDVORMEND
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur,

mevrouw G. Holtrop

20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Actieve informatie uit het college
4. Mededelingen vanuit de fracties
PRESENTATIE
20.05 5. Presentatie Jeugdhulp
VOORSTELLEN
20.35 6. 1e Bestuursrapportage 2023
21.05 7. Kadernota 2024
21.35 8. Jaarstukken 2022
22.00 9. Verordening op het onderzoeksrecht van de raad van de gemeente Aalsmeer 2023
22.15 10. Verordening Rekenkamer Aalsmeer 2023
22.30 11. Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Openbare

Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)

22.45 12. Jaarstukken 2022 en Meerjarenbegroting 2024-2027 Gemeenschppelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis [VT] en Centrum Seksueel Geweld [CSG])
23.00 13. Jaarrekening 2022, actualisatie 2023 en geconsolideerde begroting 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)
23.15 14. Luchtvaartzaken
23.25 15. Regionale samenwerking
23.30 16. Sluiting

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Scarlattilaantje 8, 1431 XV, (Z2023-00000378), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Snoekbaarsstraat 34, 1432 PE, (Z2023-00000357), het plaatsen van een bouwcontainer op een parkeerplaats van 26/6 t/m
7/8/2023

– Helling 3, 1431 BR, (Z2023-00000356), het koppelen van twee bestaande (halve) dakkapellen aan de voorgevel

– Zijdstraat 26 en 26a t/m 26h, 1431 ED, (Z2023-00000355), het uitbreiden van de bestaande berging met een garage en extra
berging

– Fonteinkruidhof 23, 1433 WD, (Z2023-00000340), het vernieuwen van de bestaande beschoeiing en het plaatsen van een
damwand

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Kudelstaartseweg nabij nr. 92 AMR03 D 7777, (Z2023-00000139), het kappen van 2 bomen t.b.v. het aanleggen van een in- en
uitrit. Verzonden: 05 juni 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE.
DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Oosteinderweg 167, 1432 AK, (Z2023-00000093), het uitbreiden en verbouwen van de woning. Verzonden: 30 mei 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Ampèrestraat 6, 1433 KZ, (Z2023-00000095), het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel. Verzonden: 02 juni 2023

– Mendelstraat 36, 1431 KL, (Z2023-00000109), het uitbreiden en verhogen van de nok van de woning. Verzonden: 30 mei 2023

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Zeemanhof 8, 1433 LM, (Z2023-00000022), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 06 juni 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Het Surfeiland (Z23-019841) Live on the Rock op 10 en 11 juni 2023, verzonden 2 juni 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • Poldermeesterplein 39A (Z2023-00000293) Het verkopen van groente en fruit van 2 oktober 2023 tot 6 oktober 2025, ontvangen
  28 mei 2023

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:

 • Ophelialaan 116 (Z2023-00000308) Wittebol Wine & Spirits B.V., ontvangen 24 mei 2023

TER INZAGE:

 • t/m 23 juni 2023: de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van tijdelijke huisvesting voor kwetsbare groepen voor een periode van 10 jaar Legmeerdijk 161, 1432 KA (Z23-005924)
 • t/m 20 juli 2023: het ontwerpbestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan’ en het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘De Hoeksteen’ met bijbehorende stukken
 • t/m 20 juli 2023: aanvraag omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Mr. Jac. Takkade 40 (Z22-044030

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Aman I. 09-11-1998 01-06-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de
overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente
Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden.
Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Ampalla D. 16-07-1981 31-05-2023
  Goşa I.N. 13-11-1987 31-05-2023
  Hou S. 02-01-1990 31-05-2023
  Kosatka K.D. 01-10-1995 31-05-2023


Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.
Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Op donderdag 8 juni is de telefonische bereikbaarheid van het Klant Contact Centrum tot 15.30uur. Gebruikt u eventueel het contactformulier op de website voor het stellen van uw vraag. Vrijdag 9 juni zijn wij zoals gewoonlijk bereikbaar van 8.30-12.30 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin