Officiële mededelingen 7 september 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 36 2023

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Horina M., geboren 04-12-1976, datum beschikking

BEZWAAR INDIENEN
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
· uw naam en adres;
· de datum van uw bezwaarschrift;
· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
· waarom u het niet eens bent met ons besluit;
· uw handtekening;
· zo mogelijk uw e-mailadres;
· het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “ZIJDSTRAAT” (Z23-026854)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Zijdstraat” in procedure wordt gebracht. Dit ontwerpbestemmingsplan (IDN: NL.IMRO.0358.16E-OW01) wordt, met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken, van 8 september tot en met 19 oktober 2023, ter inzage gelegd.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Dit bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke technische uitwerking van de Centrumvisie Aalsmeer. Het doel van dit bestemmingsplan is het versterken van het kernwinkelgebied van Aalsmeer door te voorkomen dat de begane grond van panden in het kernwinkelgebied aan de voorzijde worden getransformeerd naar wonen. Vooruitlopend op dit bestemmingsplan heeft de gemeenteraad op 29 september 2022 een voorbereidingsbesluit “Zijdstraat” genomen. Met het genomen voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat vóór vaststelling van dit bestemmingsplan het gebruik van de panden in de winkelstraten op de begane grond worden gewijzigd naar wonen.

Het bestemmingsplangebied Zijdstraat is gelegen in het centrum van Aalsmeer en betreft de Zijdstraat en delen van de aansluitende straten en pleinen. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrenst door het Molenpad en de Dorpsstraat, aan de oostzijde door de Gedempte sloot, aan de zuidzijde door de Van Cleeffkade en Uiterweg en aan de westzijde door de Grundelweg, Praamplein en het Molenpad.
Alvorens het bestemmingsplan kan worden vastgesteld door de gemeenteraad, wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen.

TERINZAGELEGGING
Het ontwerpbestemmingsplan “Zijdstraat” met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang van 8 september tot en met 19 oktober 2023. De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:
• in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode NL.IMRO.0358.16E-OW01; en
• via de gemeentelijke website https://0358.ropubliceer.nl;
• in papieren vorm, bij de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor het inzien van de stukken kunt u met een afspraak terecht tijdens de openingstijden van de receptie. U kunt een afspraak maken via 0297–387575; en
• bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (enkel op afspraak). U kunt een afspraak maken via 020-540 4911.

ZIENSWIJZEN
Gedurende voornoemde termijn van zes weken kan eenieder een zienswijze, betreffende het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Aalsmeer. Een zienswijze kan worden verstuurd naar Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Een zienswijze kan ook digitaal worden ingediend via zienswijzen-ro@amstelveen.nl. De zienswijze dient ten minste te zijn voorzien van uw naam, adres en woonplaats. Eventueel kan een zienswijze mondeling naar voren worden gebracht, waarvoor via het centrale nummer (0297) 387575 een afspraak kan worden gemaakt.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Zoete Veenstraat 1, 1432 LG, (Z2023-00001998), het plaatsen van een Tiny House met kantoorfunctie
– Lakenblekerstraat, AMR03 C 4307, (Z2023-00001990), het bouwen van drie bedrijfsverzamelgebouwen en aanleggen van een in- en uitrit
– Apollostraat 30, 1431 WS, (Z2023-00001989), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning
– Uiterweg 351-ws, 1431 AK, (Z2023-00001942), het vervangen van de woonark en verleggen van de ligplaats

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u verderop in deze advertentie:

– Herenweg 30, 1433 HA, (Z2023-00000646), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde over twee bouwlagen. Verzonden: 29 augustus 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u verderop in deze advertentie:

– Berkenlaan 19, 1431 JD, (Z23-023080), het bouwen van een bijgebouw (atelier/berging). Als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningsysteem heeft dit dossier een nieuw kenmerk gekregen, te weten HZ_WABO-2023-0809. Verzonden: 05 september 2023
– Waterhoenstraat, t.h.v. nr. 6, AMR03 C 7772, (Z2023-00000946), het inrichten van een bouwplaats t.b.v. het renoveren van 12 woningen tot 31/12/23. Verzonden: 31 augustus 2023
– Korianderhof 2, 1431 DZ, (Z2023-00000676), het bestaande kozijn aan de voorgevel vervangen voor een (prefab) bloemkozijn. Verzonden: 30 augustus 2023
– Pontweg 28, 1432 BX, (Z2023-00001416), het uitvoeren van funderingsherstel. Verzonden: 30 augustus 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u verderop in deze advertentie.

• Poldermeesterplein, Praamplein en WC Kudelstaart (Z2023-00001808), verkoop van kamerplantjes t.b.v. Scouting Tiflo Aalsmeer op 21 oktober 2023; verleend 30 augustus 2023

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
• Weteringplantsoen (Z2023-00001937), opname voor een serie over het leven van Patty Brard op 14 september 2023; verleend 30 augustus 2023
• Weteringstraat t.h.v. toegangshek naar terrein Studio Aalsmeer (Z2023-00001938), opname voor een serie over het leven van Patty Brard op 19 september 2023; verleend 30 augustus 2023
• grasveld achter skatepark Aalsmeer, bij zwembad de Waterlelie (Z2023-00001948), introductiedag vmbo Yuverta Aalsmeer leerjaar 2, verleend 31 augustus 2023
• ter hoogte van Gaffelstraat 17 / 19 (Z2023-00001971), burendag 2023 op 23 september 2023; verleend 5 september 2023
• speeltuintje naast Ketelhuis 46 (Z2023-00001944), buurtborrel burendag op 23 september 2023; verleend 5 september 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
• Route door Aalsmeer (Z2023-00001726) Bloemen Toer Aalsmeer, verzonden 5 september 2023

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Uithoorn.neemt een eindbesluit over de vergunningaanvraag

Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

TER INZAGE:
– t/m 19 oktober 2023: ontwerpbestemmingsplan “Zijdstraat” (Z23-026854) met bijbehorende stukken, planidentificatiecode NL.IMRO.0358.16E-OW01

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis.

Openingstijden raadhuis
ma, di, do 08.30 – 14.00 uur
Woensdag 08.30 – 19.30 uur
vrijdag 08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 08.30 – 17.00 uur
vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis. Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.

U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur
zaterdag: 09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play. De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’. Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin