Officiële mededelingen 7 juli 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 27 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden. Als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
 • VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
  De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
Li C. 08-08-1984 27-06-2022
Maziarczuk B.M. 23-09-1976 27-06-2022
Myślejko K. 17-02-1996 27-06-2022
Serwata A.A. 23-11-2002 27-06-2022
Smyda K.J. 25-02-2000 27-06-2022
Sobkowicz P.M. 28-12-2001 27-06-2022
Sosnowski B.W. 23-01-2001 27-06-2022
Stankiewicz K.L. 31-03-1989 27-06-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.
Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
Bajek J. 25-04-1984 27-06-2022
Bułgajewska K.E. 25-04-2000 27-06-2022
Curyło A.B. 12-05-2001 27-06-2022
Grabowski K.M. 09-08-1990 27-06-2022
Lania M.J.IJ. 04-11-1968 27-06-2022
Sobczak E. 11-02-1989 27-06-2022
Wieloch D.A. 24-05-1999 27-06-2022
Wąsik J. 19-01-1987 27-06-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

RIJBEWIJS ONLINE VERLENGEN
Vanaf vrijdag 1 juli 2022 kunnen inwoners van de gemeente Aalsmeer de verlenging van hun rijbewijs online aanvragen bij de RDW. Dat geldt ook voor het uitbreiden met een categorie naar bijvoorbeeld een groot rijbewijs. U hoeft met een online aanvraag maar één keer naar het raadhuis: alleen voor het ophalen van uw rijbewijs.

Hoe werkt het?
U laat eerst een pasfoto maken bij een door de RDW erkende fotograaf of fotocabine. U zet daar uw handtekening, die later gebruikt wordt op het rijbewijs. De foto en handtekening worden digitaal verstuurd naar de RDW. In de e-mail die u hierna van het RDW ontvangt, staat of u de aanvraag online kunt doen. De aanvraag zelf doet u via de website van de RDW. U heeft daarbij uw mobiele telefoon nodig, waar de DigiD-app met ID-check op staat. U betaalt uw rijbewijs direct online met iDEAL. Twee werkdagen na de aanvraag krijgt u een e-mail dat uw rijbewijs klaarligt bij de gemeente. Voor het ophalen van het rijbewijs heeft u een afspraak nodig. Deze maakt u eenvoudig online via de website van uw gemeente.

Meer informatie
www.aalsmeer.nl/rijbewijsonlineverlengen

Aanvraag op het raadhuis
U kunt de aanvraag niet altijd online doen. Bijvoorbeeld als u voor het eerst een rijbewijs aanvraagt. U moet dan wel twee keer naar het raadhuis: voor het aanvragen en ophalen van het rijbewijs.Voor mensen die hun aanvraag liever niet online doen, blijft de mogelijkheid bestaan om de verlenging van hun rijbewijs op het raadhuis aan te vragen. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/rijbewijs.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Geniedijk 22 kwek (kad.perc. 7719, sectie D), 1433 HC, (Z22-050920), het bouwen van een kantoor-/kantinegebouw (legalisatie)

– Geniedijk 26 kwek (kad.perc. 4155, sectie D), 1433 HC, (Z22-050603), het plaatsen van een overkapping over een bestaande
container (paardenstal annex opslagruimte) (legalisatie)

– Geniedijk 26 kwek (kad.perc. 4155, sectie D), 1433 HC, (Z22-050601), het bouwen van een paardenstal (legalisatie)

– Geniedijk 22, 22 kwek en 26 kwek (perceelnummers 7719, 7783 en 4155, sectie D), 1433 HC, (Z22-050592), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van gronden/voormalige kassen voor het stallen van diverse opstallen (caravans, auto’s,
aanhangwagens etc.) (legalisatie)

– Geniedijk 22 kwek en 26 kwek (percelen 7719 en 4155, sectie D), 1433 HC, (Z22-050591), het afwijken van het bestemmingsplan
t.b.v. het gebruik van gronden voor hobbymatig houden van paarden (legalisatie)

– Geniedijk 26 kwek (kad.perc. 4155, sectie D), 1433 HC, (Z22-050585), het aanleggen van een paardenbak (legalisatie)

– Kastanjelaan 14, 1431 JC, (Z22-050004), het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

– Haya van Somerenstraat 13, 1433 PA, (Z22-049907), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Uiterweg 227 en 229, 1431 AG, (Z22-049395), het verbouwen en uitbreiden van een dubbel woonhuis

– Herenweg 21, 1433 GT, (Z22-049218), het maken van een aanbouw met kelder aan de achterzijde van de woning

– Ophelialaan 186, 1431 HR, (Z22-049172), het aanleggen van een in- en uitrit

– Zonnedauwlaan 26, 1433 WB, (Z22-048957), het maken van een aanbouw op de begane grond en eerste verdieping en het
verbreden van de bestaande dakkapel op de tweede verdieping

– Schweitzerstraat 135, 1433 AN, (Z22-048954), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Uiterweg 6, 1431 AN, (Z22-028930), het bouwkundige splitsen van de woning in twee zelfstandige woningen (legalisatie). Verzonden: 30 juni 2022

– Zijdstraat 34, 1431 ED, (Z22-032636), het plaatsen van een rolsteiger langs de zijkant van het pand en een dixi op de stoep tot en met 26 juni 2022. Verzonden: 28 juni 2022

– Weteringstraat 2, 1431 BC, (Z22-034609), het plaatsen van een mobiel toilet op de stoep tot en met 8 juli 2022. Verzonden: 28 juni 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Uiterweg 291, 1431 AH, (Z22-027405), het vervangen van de bestaande schuur door een botenhuis met opslagruimte/stokkenschuur achter op het erf   Verzonden: 01 juli 2022

– Middenweg (Greenpark deelplan 6, kad. perc. B9297), (Z22-033446), het plaatsen van een duikerbrug   Verzonden: 01 juli 2022

– Zijdstraat 46A, 1431 ED, (Z22-028645), het transformeren van een kantoorgebouw naar 8 woningen   Verzonden: 29 juni 2022

– Oosteinderweg 123C, 1432 AH, (Z22-032369), het uitbreiden van de bedrijfsruimte   Verzonden: 28 juni 2022

– Cyclamenstraat 52, 1431 SC, (Z22-033448), het maken van een uitbouw aan de achterzijde   Verzonden: 28 juni 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-020171), het bouwen van een loods voor stallen van caravans en campers. Verzonden: 28 juni 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Westeinderplassen (kad. perc. E 1877), (Z22-037255), het verbreden van de watergang t.b.v. waterberging. Verzonden: 01 juli 2022

– Middenweg 11, 1432 DE, (Z22-041828), het wijzigen van de bestaande gevelbekleding en het plaatsen van een voorzetgevel. Verzonden: 30 juni 2022

– Machineweg t.h.v. nr. 82, 1432 ET, (Z22-029436), het bouwen van een brug (legalisatie). Verzonden: 30 juni 2022

– Hornweg 314, 1432 GT, (Z22-022679), het vervangen van de bestaande woning door een nieuw te bouwen woning. Verzonden: 27 juni 2022

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u aan de onderkant van deze advertentie:

– Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-037871), het wijzigen van de gevelbekleding

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Raadhuisplein 16/ Parkeerplein tegenover Raadhuis (Z22-049586) Aalsmeerse Zomeravond op 20 augustus 2022, ontvangen 29 juni 2022

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Kudelstaartseweg 20 (Z22-040481) 45 jarig bestaan op 8 juli 2022, verzonden 29 juni 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE: t/m 7 juli 2022: ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Hornweg 242A te Aalsmeer (Z20-089013)

t/m 4 augustus 2022: het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-plan CO2 transportleiding ‘de Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken

t/m 11 augustus 2022: Omgevingsvergunning 1e fase reconstructie Machineweg met bijbehorende stukken (Z21-025925)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  AalsmeerTel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin