Officiële mededelingen 7 april 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 14 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJ HOUDING PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Łaski P.S. 01-04-1979 31-03-2022
  Flower L.V. 03-03-1997 29-03-2022
  Król S. 12-09-1990 30-03-2022
  Kucharska Z. 28-05-2002 30-03-2022
  Kuczka U.Z. 23-11-1981 30-03-2022
  Lisikiewicz A.P. 27-04-1988 31-03-2022
  Madej A.A. 17-04-1975 30-03-2022
  Marzyński P.A. 04-03-1998 31-03-2022
  Migoń A.M. 25-12-1970 31-03-2022
  Mleczko J.M. 17-05-1995 29-03-2022
  Młynarz B. 13-08-1967 31-03-2022
  Pudelko T.P. 27-04-1979 29-03-2022
  Walczak I.E. 30-10-1964 29-03-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Kubas K.M. 31-05-2004 31-03-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING PASEN GOEDE VRIJDAG
Op Goede Vrijdag (2 april) is het raadhuis op afspraak geopend.

PASEN
Maandag 18 april (2e paasdag) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

KONINGSDAG
Op Koningsdag (woensdag 27 april) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

SNOEIBOOT VAART 9 APRIL 2022 UIT
Op zaterdag 9 april 2022 vaart de snoeiboot voor het eerst dit jaar uit. Eiland-eigenaren op de Westeinderplassen krijgen zo de mogelijkheid om hun snoeihout af te voeren. Ook op zaterdag 8 oktober en zaterdag 19 november zal de snoeiboot uitvaren. De boot ligt op de vertrouwde locaties: 09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

Agenda voor de Raadsvergadering op woensdag 13 april 2022, in de raadzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

RAAD
Raadzaal
Tijd Agendapunt

Onderwerp

20.00 R-1.
1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 10 maart 2022

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Bekrachtigen geheimhouding

6.     Mededelingen van het college

20.05. R-2.
Reglement van Orde van de gemeenteraad 2022
  R-3. Benoeming en installatie commissieleden
  R-4. Benoeming vicevoorzitter van de raad, voorzitter van de commissie Ruimte en voorzitter van de commissie Maatschappij & Bestuur
  R-5. Benoeming (plaatsvervangend) leden en voorzitter auditcommissie
  R-6. Benoeming leden werkgeverscommissie
  R-7. Benoeming leden Regioraad Vervoerregio Amsterdam, leden van het raadsledenplatform Amstelland – Meerlanden en lid en plaatsvervangend lid MRA Raadtafel
  R-8. Benoeming leden vertrouwenscommissie
   
Vragenkwartier
   
                                         SLUITING                                                                
 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Ecuadorlaan 11, 1432 DH, (Z22-024213), het verplaatsen van het dakterras ten opzichte van de reeds verleende omgevingsvergunning en het plaatsen van een extra loopdeur op de begane grond

– Aalsmeerderweg 15, 1432 CG, (Z22-024210), het maken van een aanbouw met dakopbouw

– Copierstraat 36, 1433 NT, (Z22-024198), het maken van een aanbouw

– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-024194), het kappen van een aantal bomen die het beton van de monumentale kazematten van het Fort Kudelstaart aantasten

– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-024188), het kappen van 25 zieke essen op en rond het eiland van Fort Kudelstaart

– Thailandlaan 16, 1432 DJ, (Z22-024164), brandveilig gebruik Ruigrok Tower

– Schweitzerstraat 28, 1433 AE, (Z22-023544), het plaatsen van een kachelpijp tegen de zijgevel

– Ophelialaan 124, 1431 HN, (Z22-023227), het wijzigen van de gevelreclame en het vervangen van een van de drie bestaande winkelwagenvervangers door een winkelwagenoverkapping

– Uiterweg 127 ws7, 1431 AD, (Z22-023102), het renoveren van de woonark (legalisatie)

– Stommeerkade 59, 1431 EL, (Z22-022867), het uitbreiden van de woning over twee lagen met kap

– Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z22-022858), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het maken van een  (vergunningsvrije) berging

– Baanvak 36, 1431 LK, (Z22-022856), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Hornweg 314, 1432 GT, (Z22-022679), het vervangen van de bestaande woning door een nieuw te bouwen woning

– Zijdstraat 43 en 43a, 1431 EA, (Z22-022248), het veranderen van het pand in een winkel en 3 appartementen

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Oosteinderweg 377a ws3, 1432 AZ, (Z22-013553), het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het legaal wonen op het terrein. Verzonden: 30 maart 2022

– Pieter van Lisselaan 18, 1431 MM, (Z22-020848), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
30 maart 2022

– Jan Lunenburg Oever, kavel 12 ( kad. perc. D7663), (Z21-074781), het bouwen van een woning met boothuis. Verzonden: 29 maart 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Schweitzerstraat 69, 1433 AJ, (Z22-009694), het vervangen/vergroten van de schuur, Verzonden: 01 april 2022

– Zwarteweg 153, 1431 VL, (Z22-011692), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 30 maart 2022

– Kudelstaartseweg 248, 1433 GR, (Z22-003316), het plaatsen van een aanbouw en het verbouwen van de woning. Verzonden: 30 maart 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Aalsmeerderweg 233, 1432 CM, (Z22-011666), het vervangen van de huidige dakkapel aan de voorzijde door twee nieuwe dakkapellen. Verzonden: 30 maart 2022

– Aletta Jacobsstraat 32, 1433 PE, (Z22-016573), het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping aan de achtergevel. Verzonden: 30 maart 2022

– Sportlaan 50, 1431 JA, (Z22-017696), het plaatsen van een container voor het afvoeren van gesloopt materiaal op een parkeerplaats t.h.v. de woning van 4 april tot 13 mei 2022. Verzonden: 29 maart 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl . Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • Naast bloemenwinkel ter hoogte van Einsteinstraat 85A te Kudelstaart (Z22-022605) promotie gezondheidscheck op 7 april 2022, ontvangen 30 maart 2022

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Marktstraat 19 (Z22-023068) De Oude Veiling, ontvangen 31 maart 2022ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:

 • Marktstraat 19 (Z22-023071) De Oude Veiling, ontvangen 31 maart 2022ALCOHOLWET ONTHEFFING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Chrysantenstraat 43 (Z22-008116) Koningsdag 2022, het plaatsen van twee tappunten, verleend op 30 maart 2022
 • Raadhuisplein 1 (Z22-011894) Koningsdag 2022, het plaatsen van een tappunt, verleend op 30 maart 2022GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Chrysantenstraat 43 (Z22-008045) Koningsdag 2022, melding akkoord 30 maart 2022
 • Raadhuisplein (Z22-011020) Koningsdag 2022, melding akkoord 30 maart 2022
 • Zwarteweg 77 (Z22-022752) Open Dag van Brandweer Aalsmeer op 21 mei 2022, melding akkoord 30 maart 2022

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Ter inzage legging Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022 (Z22-009609)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer hebben besloten om de Ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022 vrij te geven voor inspraak In de vergadering van 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad het ‘Van afval-naar grondstofbeleid 2021-2025’ vastgesteld. De gewijzigde inzameling van PMD bij het huishoudelijk restafval en de frequentie van het inzamelen van het GFT in de zomermaanden maken onderdeel uit van het ‘Van afval-naar grondstofbeleid 2021-2025’. De wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022. De Afvalstoffenverordening, die nu ter besluitvorming voorligt, is opgesteld conform het nieuwste model van de VNG (maart 2021).

Procedure
De Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022 ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 31 maart 2022 tot en met 12 mei 2022 op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • bij de balie Bouwen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. Melden bij receptie (alleen mogelijk op afspraak: 020–540 49 11);
 • digitaal raadplegen op de landelijke website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-146536.html;
 • via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl

Indienen zienswijze Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze Ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022’.
Schriftelijke reacties op het ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022 dienen te worden gericht aan het college (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘Ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022’.Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het algemene telefoonnummer 0297-387575.

TER INZAGE:
t/m 15 april 2022: De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. de (nieuw)bouw van een woning op het perceel Herenweg 78e in Kudelstaart (Z20-061559).
t/m 22 april 2022: ontwerp omgevingsvergunning reconstructie machineweg omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken
t/m 28 april 2022: het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ ,  ontwerp exploitatieplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
t/m 28 april 2022: het ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016
t/m 12 mei 2022: Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022 (Z22-009609)

G
EMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin