Officiële mededelingen 6 oktober 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 40 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  BESLUIT OM BIJ HOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Lenart B.B. 29-10-1977 28-09-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

SNOEIBOOT VAART 8 OKTOBER 2022 UIT
De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren. Ook dit jaar zet de gemeente de snoeiboot in. Op zaterdag 8 oktober 2022 vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren.

De boot ligt weer op de vertrouwde locaties: 09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

Overhangend groen
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. Om de eigenaren daarbij te helpen, biedt de gemeente de mogelijkheid om op zaterdag 8 oktober 2022 hun snoeiafval gratis af te voeren.

Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen. Hij komt dan zo snel mogelijk weer terug.

Meer informatie
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer via telefoonnummer (0297) 387575 (vraag naar afdeling Veiligheid en Handhaving, vaarwegbeheer/ boswachter) of stuur een mail naar info@aalsmeer.nl t.a.v. V&H vaarwegbeheer/ boswachter).

Commissievergadering 6 oktober 2022:
Agendapunt Presentatie Quick Scan vliegtuighinder Zuidoosthoek vervalt omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog niet klaar is met het onderzoek. De gemeenteraad hoopt voor het einde van het jaar alsnog geïnformeerd te worden.

TER INZAGE LEGGING VASTGESTELD ADDENDUM STRUCTUURVISIE GREEN PARK AALSMEER 2016 (Z22-002955)
Op 29 september 2022 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer het Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 vastgesteld. Met ingang van 7 oktober 2022 zal de vastgestelde structuurvisie gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen.

Doelstelling
Om het Green Square gebied te kunnen ontwikkelen tot een toekomstbesteding, hoogwaardig centrumgebied is de structuurvisie 2016 niet toereikend. Het addendum, als aanvulling op de structuurvisie 2016, zorgt ervoor dat het planologisch beleidskader actueel is en overeenkomt met de gemeentelijke toekomstvisie van het Green Square gebied.

Ter inzage Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016
Voornoemde vastgestelde Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • digitaal raadplegen op de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.SVadGPAALSM2016-VG01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true;
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575)
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak: 020-5404911).

Bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.

VOORBEREIDINGSBESLUIT ZIJDSTRAAT
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 29 september 2022 een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld voor de Zijdstraat.

Inhoud voorbereidingsbesluit voor de hele gemeente
Het voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat dat bestaande functies in de Zijdstraat aan de voorzijde worden gewijzigd naar wonen op de begane grond. Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen om een omgevingsvergunning die worden ingediend na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, worden aangehouden. De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is bepaald op 30 september 2022. Het besluit heeft een werkingsduur van één jaar.

Inzage
Het voorbereidingsbesluit kan vanaf 7 oktober 2022 worden ingezien op de volgende wijzen:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.VB16C-VG01 en
 • via de gemeentelijke viewer RO-publiceer http://0358.ropubliceer.nl/;
 • in papieren vorm bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1,
 • en bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

In verband met maatregelen in het kader van het coronavirus, zijn de papieren stukken alleen op afspraak in te zien. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0297-387575 (balie Aalsmeer) en 020-5404911 (balie Amstelveen).

Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT RECTIFICATIE
– Uiterweg, sectie H, nrs. 4000, 3999 en 3908, (Z22-061735), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het realiseren en uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk. Toelichting: het wijzigen van een aanduidingsvlak ten behoeve van het bouwen van een bijbehorend bouwwerk is een omslachtige procedure ten behoeve van het verzoek. Met een kortere procedure kan medewerking worden verleend aan het realiseren en uitbreiden van het bijbehorend bouwwerk.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Uiterweg 276, 1431 AW, (Z22-077141), het gedeeltelijk verwijderen van een constructieve wand ter plaatse van de keuken
– Karekietstraat 2, 1431 WP, (Z22-076430), het plaatsen van een fietsenoverkapping met groen dak in de voortuin
– Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z22-076424), het plaatsen van aanvullende handelsreclame
– Karperstraat 120, 1432 PB, (Z22-076367), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z22-075942), het vergroten van de terreinverharding
– Burgemeester Brouwersweg (N201), sectie B nr. 10303, (Z22-075877), het realiseren van een horizontaal gestuurde boring (Green Park)
– Nicolaas Walensdreef 9, 1431 ML, (Z22-075652), het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
– Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-075521), het plaatsen van nieuwe beschoeiing t.b.v. het maken van water voor een boothuis
– Oranjestraat naast nr. 3 (sectie B, nr. 6924), (Z22-075480), het bouwen van een woning
– Hortensialaan 67, 1431 VB, (Z22-075448), het maken van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– Hortensialaan 65, 1431 VB, (Z22-075445), het maken van een nokverhoging

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:
– Nicolaas Walensdreef 9, 1431 ML, (Z22-075652), het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak. Verzonden: 29 september 2022
– Berkenlaan 1, 1431 JD, (Z22-074057), het renoveren en isoleren van het dak. Verzonden: 27 september 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
– Nicolaas Walensdreef 2, 1431 ML, (Z22-062219), het maken van een dakopbouw. Verzonden: 30 september 2022
– Nicolaas Walensdreef 1, 1431 ML, (Z22-062223), het maken van een dakopbouw. Verzonden: 30 september 2022
– Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-062554), het realiseren van een boothuis. Toelichting: tijdens het in behandeling nemen van de
aanvraag is de omschrijving gewijzigd omdat het wijzigen van een aanduidingsvlak ten behoeve van het bouwen van een boothuis
(bijbehorend bouwwerk) een omslachtige procedure is ten behoeve van het verzoek. Met een kortere procedure kan medewerking
worden verleend aan het realiseren van een boothuis. Verzonden: 28 september 2022
– Pieter van Lisselaan 2, 1431 MM, (Z22-067823), het plaatsen van beschoeiing/ grondkering hoger dan 1 meter. Verzonden: 28 september 2022
– Stommeerkade, kavel 6, Project Parkmeer (kad. perc. C 7572), (Z22-044158), het bouwen van een woning. Verzonden: 22 september 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze pagina:

– Ophelialaan 102, 1431 HM, (Z22-063410), het gewijzigd uitvoeren van de bouw van een serre (legalisatie). Verzonden: 04 oktober 2022
– Uiterweg 202, 1431 AT, (Z22-065825), het pannendak vervangen door een rietenkap en het wijzigen van de gevels van baksteen naar stucwerk en rabatdelen. Verzonden: 04 oktober 2022
– Mijnsherenweg achter nr. 38 (kad. perc. D nr. 4538), (Z22-060129), het plaatsen van een fundering en een gebouw voor een WKK-unit. Verzonden: 03 oktober 2022
– Cyclamenstraat 52, 1431 SC, (Z22-033448), het maken van een uitbouw aan de achterzijde. Verzonden: 29 september 2022
– Cabaretpad (sectie D, nr. 4566), (Z22-037076), het plaatsen van een opslagcontainer voor een periode van 10 jaar. Verzonden: 28 september 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze pagina:

– Oosteinderweg 25, 1432 AC, (OD-10293320), het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de omgevingsvergunning van
11 november 2004 (kenmerk 2004-16177), van de inrichting van Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Er worden nieuwe
voorschriften aan de vergunning verbonden, en er worden voorschriften ingetrokken, gewijzigd en vervangen. De actualisatie vindt
plaats op basis van PGS 15: 2016, versie september (Publicatiereeks gevaarlijke stoffen) en de NRB2012 (Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming). Toelichting: deze aanvraag is behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (zaaknummer:
10293320). De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Verzonden: 27 september 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN) Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd: Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE: t/m 11 november 2022: verleende omgevingsvergunning inclusief het besluit hogere grenswaarden met daarbij behorende stukken over Verlengde Molenvliegweg Aalsmeer en besluit hogere grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8, 10 en 14 (Z20-002569)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

    

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin