Officiële mededelingen 6 juni 2024

(Foto archief AV)

Lees hieronder de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 23 2024

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE LUCHTVAARTZAKEN OP DINSDAG 11 JUNI 2024 OM 20.00 UUR

AGENDAPUNT ONDERWERP
1. Opening door de voorzitter van de commissie Luchtvaartzaken, de heer R.P. Fransen
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen afsprakenlijst commissievergadering 26 maart 2024
4. Mededelingen
5. Onderzoeken en Publicaties
6. Insprekers
7. Presentatie boek Leven onder het luchtruim, de heren Theo Baart en Tijs van den Boomen
8. Stand van zaken update Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)
9. Inhoudelijke strategiebepaling Aalsmeer inzake luchthaven Schiphol
10. WVTTK
11. Sluiting

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘VEEG- EN HERSTELPLAN AALSMEER 2024’ (Z23-102101)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in de vergadering van 30 mei 2024 heeft vastgesteld het bestemmingsplan ‘Veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024’ met de bijbehorende stukken (IDN:NL.IMRO.0358.BP01-VG01). Middels dit bestemmingsplan worden enkele omissies in de onderliggende bestemmingsplannen hersteld.

TER INZAGE
Met ingang van 7 juni 2024 ligt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.BP01-VG01,
 • via de gemeentelijke website, link:\\0358.ropubliceer.nl,
 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden
  gemaakt via tel. 0297-387575,
 • bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op
  afspraak via tel. 020-5404911.

Let op! Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket.
Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

BEROEP
Binnen 6 weken na de dag waarop het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is gepubliceerd kunnen belanghebbenden en degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via de link: http://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

INWERKINGTREDING
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE AALSMEER 2024’ (Z23-102096)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in de vergadering van 30 mei 2024 heeft vastgesteld het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie Aalsmeer 2024’ met de bijbehorende stukken (IDN: NL.IMRO-0358.PP05-VG01).
Met dit bestemmingsplan wordt een juridisch-planologisch kader geboden voor het gemeentelijk archeologisch beleid van de gemeente Aalsmeer.

TER INZAGE
Met ingang van 7 juni 2024 ligt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.PP05-VG01,
 • via de gemeentelijke website, link:\\0358.ropubliceer.nl,
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te
  worden gemaakt via tel. 0297-387575,
 • bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op
  afspraak via tel. 020-5404911.

Let op! Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

BEROEP
Binnen 6 weken na de dag waarop het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is gepubliceerd kunnen belanghebbenden en degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via de link: http://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

INWERKINGTREDING
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

KENNISGEVING VOORNEMEN WIJZIGEN OMGEVINGSPLAN GEMEENTE AALSMEER (Z24-062066)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken conform artikel 16.29 Omgevingswet bekend dat zij het voornemen hebben om het “Omgevingsplan gemeente Aalsmeer” te wijzigen.

VOORGENOMEN WIJZIGING
De voorgenomen wijziging van het “Omgevingsplan gemeente Aalsmeer” betreft het mogelijk maken van 3 vrijstaande woningen aan de Aalsmeerderweg. Één vrijstaande woning naast Aalsmeerderweg nummer 342 en twee vrijstaande woningen tussen Aalsmeerderweg nummer 348 en nummer 354.

PARTICIPATIE
Participatie zal plaatsvinden door de direct omwonenden aan te schrijven.

UITLEG KENNISGEVING
Dit is uitsluitend een kennisgeving van het voornemen om een wijziging in de regeling voor te bereiden. In dit stadium van de procedure liggen geen stukken ter inzage en is er geen gelegenheid tot het indienen van zienswijzen of advies. In een later stadium zal het ontwerp van de wijziging van de regeling ter inzage worden gelegd. Op dat moment wordt de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen geboden. Van de start van deze procedure zal te zijner tijd worden kennisgegeven door middel van een publicatie in de Nieuwe Meerbode en het Gemeenteblad. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING VAN HET

BESTEMMINGSPLAN ‘OOSTEINDERWEG 2020’ VOOR HET PERMANENT OVERKLUIZEN VAN EEN WATERGANG OP OOSTEINDERWEG 357A TE AALSMEER
(HZ_WABO-2023-0445)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend in afwijking van het bestemmingsplan voor het permanent overkluizen van een watergang op het perceel Oosteinderweg 357a te Aalsmeer. Met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt het mogelijk gemaakt bovengenoemd plan te realiseren. Er heeft een systeemconversie bij de gemeente plaatsgevonden. Dat betekent dat het nummer van het dossier is veranderd. Het oude dossiernummer was: Z23-012749 en het nieuwe dossiernummer is HZ_WABO_2023-0445. Houd hier rekening mee in uw contact met de gemeente.

Ter inzage
Met ingang van 7 juni 2024 ligt de omgevingsvergunning gedurende 6 weken, met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB14xD-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te
  worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een
  afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘UITERWEG 358’ (Z23-105377)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in de vergadering van 30 mei 2024 heeft vastgesteld het bestemmingsplan ‘Uiterweg 358’ met de bijbehorende stukken (IDN:NL.IMRO.0358.19F-VG01).

Naar aanleiding van dit bestemmingsplan is een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ ten behoeve van het wegbestemmen van een bedrijfsbestemming en vervangen en verplaatsen van een woning.

Ter inzage
Met ingang van 7 juni 2024 ligt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.19F-VG01,
 • via de gemeentelijke website, link:\\0358.ropubliceer.nl,
 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden
  gemaakt via tel. 0297-387575,
 • bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op
  afspraak via tel. 020-5404911.

Let op! Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

Beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is gepubliceerd kunnen belanghebbenden en degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via de link: http://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

TER INZAGE LEGGING VAN DE  WOONVISIE 2024 – 2030 (Z24-060597)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer heeft in zijn vergadering van 4 juni 2024 de Woonvisie 2024 – 2030 vastgesteld. Deze woonvisie wordt door het college ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Voordat de vergadering van de gemeenteraad plaatsvindt, wil het college de gelegenheid geven aan inwoners en organisaties in de gemeente om te reageren op het visiedocument. Aan de hand van reacties die volgen op inspraak kan het zijn dat de woonvisie nog gewijzigd wordt. Deze nieuwe versie gaat met een nota van beantwoording en een raadsvoorstel richting de gemeenteraad ter besluitvorming.

INZAGE VANAF 5 JUNI 2024
De concept-woonvisie is als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen, en is vanaf 5 juni voor een periode van 6 weken in te zien. U kunt het visiedocument ook inzien bij de balie burgerzaken Aalsmeer (balie 5 / receptie) in het raadhuis, Raadhuisplein 1 Aalsmeer. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente. Eventuele reacties kunt u sturen naar wonen@aalsmeer.nl.

RECTIFICATIE
– Lakenblekerstraat 26, (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het realiseren van tijdelijke huisvesting van
personeel. Toelichting: De eerder gepubliceerde omschrijving (het wijzigen van de gevel en aanpassen van het
brandcompartiment) was niet juist en geen goede weergave van het aangevraagde project.

AANVRAGEN ONTVANGEN
– nabij Hogedijk, (AMR03) B 10084, B 10458 en B 10441, het bouwen van 24 appartementen, 2 twee-onder-een-kap-
woningen en 36 garageboxen (Plan Oosteinderkwartier)
– Hellendaalstraat t.h.v. Haydnstraat, het maken van een materiaalopslag op 3 parkeerplaatsen van 1/7 t/m 20/12/2024
– Kudelstaartseweg, het maken van een extra toegang naar de wandelboulevard aan het Waterfront
– Koningstraat, naast Snoekbaarsstraat 2, in Aalsmeer, het plaatsen van een puincontainer van 4 tot en met 7 juli 2024
– Stommeerweg 72a, het plaatsen van een koelcel
– Oosteinderweg 344, het verbouwen en uitbreiden van een woning
– Rietwijkeroordweg 52, het verplaatsen van een bestaande inrit en dam
– Einthovenhof 14, het maken van een inrit naar de voortuin

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Oosteinderweg 547a, het afwijken van het omgevingsplan ten behoeve van het vestigen van een hondenopvang voor een periode van 2 jaar (legalisatie)

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Dagpauwoogstraat 5, het plaatsen van een container van 3 t/m 5 juni 2024
– Hornweg 223, AMR03 B 7756, het vervangen/bouwen van een woning en vergroten van de in- en uitrit

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Ophelialaan 102 (Z2024-00001766) het plaatsen van twee tappunten t.b.v. DownTown Ophelia op 8 juni 2024, verzonden
  31 mei 2024

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Winkelgebied Ophelialaan (Z2024-00001600), DownTown Ophelia op 8 juni 2024
 • Kudelstaartseweg 295 (Z2024-00001915) Foodtruckfestival op 14 juni 2024
 • De gehele Hornmeer (Z2024-00001835) Rommelroute Hornmeer op 22 juni 2024

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
– t/m 6 juni 2024: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘verzamelplan lintwoningen’ en besluit hogere grenswaarde (Z23-093348)

– t/m 6 juni 2024: grenswaarden woonarken Oosteinderweg 365ws1 en 365ws2” (Z23-098081)
– t/m 5 juli 2024: verlening omgevingsvergunning Andorraweg 3 Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z2023-00003681)
– t/m 5 juli 2024: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘landelijk gebied oost’ voor het legaliseren van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a en het gebruik van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a ten behoeve van perifere detailhandel. (hz_wabo-2019-3500) (met bijbehorende stukken)
– t/m 11 juli 2024: vastgesteld bestemmingsplan ‘Waterfront’, wijziging begrenzing beschermd dorpsgezicht (Z23-005162)
– t/m 19 juli 2024: vaststelling bestemmingsplan ‘veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024’ met bijbehorende stukken
(Z23-102101)
– t/m 19 juli 2024: vaststelling bestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan archeologie en cultuurhistorie Aalsmeer 2024’
met bijbehorende stukken (Z23-102096)
– t/m 19 juli 2024: besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het
permanent overkluizen van een watergang op Oosteinderweg 357a te Aalsmeer met bijbehorende stukken
(HZ_WABO-2023-0445)
– t/m 17 juli 2024: concept-woonvisie 2024 – 2030 (Z24-060597)

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl 

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde Omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJ HOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Khurana B.K. 13-12-1983 31-05-2024
  Khurana G.K. 12-04-2006 31-05-2024
  Khurana B.S. 09-08-2007 31-05-2024
  Khurana N.S. 21-03-1972 31-05-2024

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.  U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.
Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN RAADHUIS AALSMEER

Op donderdag 6 juni is het raadhuis Aalsmeer er in verband met Verkiezing Europees Parlement geopend tot 12.00 uur.
Op vrijdag 7 juni is het raadhuis Aalsmeer gesloten i.v.m. het tellen van stemmen van Verkiezing Europees Parlement.

INLOOPSPREEKUUR ENERGIE & KLIMAAT
Elke maandagmiddag van 11 maart 2024 t/m maandag 24 juni 2024 van 13.30 uur – 16.30 uur inloopspreekuur Energie & Klimaat in de Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19. Klimaatburgemeester en energiecoach Theo Bergonje geeft advies en beantwoordt vragen.

1 t/m 7 juni Week van de Jonge Mantelzorger
Mantelzorg & Meer helpt in Aalsmeer mantelzorgers van alle leeftijden. In de Week van de jonge mantelzorger organiseren ze activiteiten voor jonge mantelzorgers van 4-25 jaar. De aanmelding hiervoor is geopend! Kijk voor meer informatie op de website van Mantelzorg & Meer: www.mantelzorgenmeer.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin