Officiële mededelingen 6 januari 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 1 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .
WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag:08.00-16.30 uur zaterdag:09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

·     Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.

·     Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.

·     Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.

·     De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

·     Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJ HOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum voornemen

  Komaiszko

J.H.

19-04-1992

31-12-2021

  Robak

E.A.

01-11-1992

31-12-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE OP DINSDAG 11 JANUARI 2022, 20.00 UUR

TIJD

AGENDAPUNT

ONDERWERP

20.00

  1.

Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte en Economie,
mevrouw N. Hauet

20.02

  2.

Vaststelling van de agenda

  3.

Mededelingen van het college

20.05

  4.

Vaststellen startnotitie Hoofdweg-Zuid

20.45

  5.

Vaststellen mobiliteitsagenda Aalsmeer 2021

21.30

  6.

Vaststellen Warmtevisie Aalsmeer 2021

22.00

  7.

Onderschrijven Verstedelijkingsconcept versie 3

22.30

  8.

Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

22.45

  9.

Regionale samenwerking

22.46

10.

Vragenkwartier

23.00

11.

Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG
13 JANUARI 2022, 20.00 UUR

TIJD

AGENDAPUNT

ONDERWERP

20.00

1.

Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen

20.02

2.

Vaststelling van de agenda

3.

Mededelingen van het college

20.05

4.

Vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool

20.30

5.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Aalsmeer

20.55

6.

Uitvoering motie van 11 november 2021 ‘Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022’

21.15

7.

Coronagerelateerde uitgaven 2022

21.30

8.

Vragenkwartier

Sluiting

BEIDE COMMISSIEVERGADERINGEN VINDEN DIGITAAL PLAATS EN ZIJN ALLEEN TE VOLGEN VIA DE LIVESTREAM.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Oosteinderweg 236, 1432 BB, (Z21-095102), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur en het plaatsen
van een extra kozijn in de linkerzijgevel van de woning 

– Dreef 7A, 1431 WC, (Z21-095097), brandveilig gebruik BSO Kindkoers 

– Oosteinderweg 409, 1432 BH, (Z21-095072), het maken van een tweelaags uitbouw aan de achterzijde en rechterzijgevel 

– Aalsmeerderweg 283 11, 1432 CN, (Z21-094968), het bouwen van een vide (legalisatie) 

– Stuurboordstraat 6a, 1433 SC, (Z21-094647), het plaatsen van een Douglas overkapping met schuur in de achtertuin 

– Legmeerdijk 241, 1432 KB, (Z21-094267), het veranderen en vergroten van de woning aan de zij- en achtergevel 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Kudelstaartseweg 75, 1433 GB, (Z21-081052), het plaatsen van een bijgebouw in het voorerfgebied en het plaatsen van de
erfafscheidingen. Verzonden: 30 december 2021
 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSINGEN OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Beethovenlaan, naast Jupiterstraat 1, (Z21-081755), het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats nabij de woning
van 17 december 2021 tot en met 29 januari 2022. Verzonden: 30 december 2021

– Westeinderplassen, kad. perc. H 445, (Z21-081964), het plaatsen van een metalen schuilhut op een recreatie-eiland. Verzonden:
28 december 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Uiterweg 83, 1431 AC, (Z21-057337), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een dakopbouw aan de achterzijde van
de woning. Verzonden: 30 december 2021

– Maarse & Kroon Hof 29, 1431 PB, (Z21-067953), het uitbreiden van de keuken op de begane grond van de woning. Verzonden:
30 december 2021

– Maarse & Kroon Hof 35, 1431 PC, (Z21-067931), het uitbreiden van de keuken op de begane grond van de woning. Verzonden:
30 december 2021

– Schweitzerstraat 108, 1433 AM, (Z21-069018), het plaatsen van een dakkapel. Verzonden: 29 december 2021

– Pontweg 24 en 24a, 1432 BX, (Z21-084491), het wijzigen van de indeling van het dubbele woonhuis, het maken van een
trapsparing in beide woningen en het plaatsen 2 deuren aan de buitengevels (legalisatie). Verzonden: 29 december 2021

– Lakenblekerstraat 56, 1431 GG, (Z21-089713), het intern vervangen van constructieve onderdelen als gevolg van een brand in
het pand. Verzonden: 28 december 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende terrasvergunning  is aangevraagd:

•  Dorpsstraat 4 (Z21-000914) Centraal Souvenir – Indian Grill Restaurant, ontvangen 30 december 2021

LOTERIJVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

•  Wim Kan Dreef 4 in Kudelstaart (Z21-085552) Loterij op 22 mei 2022, verzonden 4 januari 2022

TER INZAGE:
t/m 6 januari 2022: verzoek tot ontheffing, met de daarop betrekking hebbende stukken, in het kader van het plaatsen van verkeers-maatregelen; – frezen asfaltverharding; – aanbrengen van een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 2021, op het perceel Kudelstaartseweg.

t/m 6 januari 2022: verzoek tot ontheffing, met de daarop betrekking hebbende stukken, in het kader van het plaatsen van verkeers-
maatregelen; – frezen asfaltverharding; – aanbrengen van een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 2021, op het
perceel Ophelialaan.

t/m 6 januari 2022: verzoek tot ontheffing, met de daarop betrekking hebbende stukken, in het kader van het plaatsen van verkeers-
maatregelen; – frezen asfaltverharding; – aanbrengen van een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 2021, op het
perceel Stommeerweg.

t/m 14 januari 2022: vastgesteld parapubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer met de bijbehorende stukken (Z21-020283)

t/m 27 januari 2022: ontwerpwijzigingsplan met de bijbehorende stukken van‘NIEUW-OOSTEINDE, Oranjestraat naast 3’

t/m 27 januari 2022: het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpexploitatieplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het concept beeldkwaliteitplan “Kudelstaart- Westeinderhage” met bijbehorende stukken.

t/m 3 februari 2022: herstelbesluit bestemmingsplan ‘Fort Kudelstaart’ met de daarop betrekking hebbende stukken
t/m 10 februari 2022: verlening omgevingsvergunning Dorpsstraat naast 135 Aalsmeer (z21-042638) met de daarbij behorende stukke

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Lees vorig bericht

Slager Maarse sluit zijn deuren

Lees volgend bericht

Provisorisch zebrapad wordt nog aangepakt


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *