Officiële mededelingen 5 november 2020

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 45.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Schouten W. 03-07-1959 28-10-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Twardowski K.G. 17-04-1956 29-10-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Ik bescherm jou, jij beschermt mij! Deze week start de campagne: ‘Ik bescherm jou, jij beschermt mij’. Deze campagne is bedoeld voor thuis. Niet op straat, in het restaurant of in het café besmetten we onze geliefden en vrienden, maar thuis. Ruim 55% van alle besmettingen vindt thuis plaats. Als we bij elkaar op bezoek gaan. Veel mensen vinden het lastig om anderen te vragen afstand te houden of elkaar niet aan te raken bij een begroeting. Daarom starten de gemeente Aalsmeer en alle andere Amsterdam-Amstelland gemeenten vandaag deze campagne met huisregels voor bezoek thuis. Het is de bedoeling de poster op een raam te hangen. Op de raamposter staat aan de buitenkant: ‘ik hou (afstand) van jou’ en op de binnen-kant: ‘welkom; huisregels voor bezoekers’. Zo is het makkelijker om aan vrienden en familie aan te geven wat er van hen wordt verwacht. Als je ergens binnenkomt en je ziet een rijtje schoenen staan, denk je: de gastheer vindt het vast fijn als ik ook mijn schoenen uitdoe. Het is de bedoeling dat de poster ook zo gaat werken. Zonder dat je het expliciet hoeft te zeggen, breng je toch de boodschap over en vermijd je dat on-gemakkelijke moment. De poster is ook te downloaden via aalsmeer.nl/corona. Daar zijn ook andere posters te downloa-den met daarop Engelse en Nederlandse oproepen tot het dragen van mondkapjes.

Snoeiboot vaart 14 november uit
Op zaterdag 14 november 2020 vaart de snoeiboot uit. Eilandeigenaren op de Westeinderplas krijgen zo de mogelijkheid om hun particuliere snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren. Inzamelpunten:

09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug
Als de snoeiboot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is deze waarschijnlijk even aan het lossen. De boot komt zo snel mogelijk weer terug. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met: (0297) 38 75 75, afdeling Veiligheid en Handhaving, vaarwegbeheer/boswachter.
Verlening omgevingsvergunning Stationsweg 17 Aalsmeer (Z19-012426)

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij besloten heeft een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Aalsmeer Dorp 2016 te verlenen ten behoeve van de realisatie van een appartementsgebouw voor 28 appartementen aan de Stationsweg 17. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z19-012426. Het appartementsgebouw voorziet in de realisatie van 28 appartementen in verschillende prijssegmenten en zal het momenteel leegstaande gebouw van het voormalige postkantoor vervangen. Omdat de ontwikkeling niet past binnen de voor het plangebied geldende bestemmingsplan Aalsmeer Dorp 2016 is door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de Stationsweg en het Drie Kolommenplein. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. Het college heeft daarom besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting.

Ter inzage
Met ingang van vrijdag 6 november 2020 ligt de omgevingsvergunning inclusief het besluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVHB16xA-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in
  het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluiten is mogelijk van 6 november 2020 t/m 17 december 2020. Belanghebbenden die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen tegen de besluiten bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam. 

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Actieplan geluid 2013-2018 voortzetten tot 2023 (dossiernr Z20-065031)
Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (gebaseerd op de Europese Richtlijn omgevingslawaai) moet door de gemeente Aalsmeer om de vijf jaar geluidbelastingkaarten en een actieplan geluid worden vastgesteld. Het doel van de Europese richtlijn is, om op basis van prioriteiten, de schadelijke gevolgen (inclusief hinder) van blootstelling aan omgevingslawaai te voorkomen of te verminderen.

In opdracht van regiogemeenten is door het adviesbureau DGMR het Actieplan Geluid 2013-2018 opgesteld. Besloten is om dit actieplan voort te zetten tot 2023. Het argument hiervoor is dat de uitgangspunten van het actieplan nog actueel zijn. Op 27 oktober 2020 is het besluit genomen door het college van burgemeesters en wethouders van Aalsmeer om het Actieplan Geluid 2013-2018 voort te zetten voor drie jaar, tot 2023.

Inzage
Het Actieplan geluid 2013-2018 met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage vanaf 6 november 2020 tot en met
18 december 2020 bij de balie Bouwen & Vergunningen in het gemeentehuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen.

De openingstijden van de balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag en woensdag van 08.30-15.30 uur, donderdag van 08.30-16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur. De stukken zijn (i.v.m. het coronavirus) alleen in te zien op afspraak. Dit kan d.m.v. bellen naar het nummer 020 540 4911 en vragen voor een terug belverzoek bij “Balie bouwen en vergunning” om een afspraak te maken voor het inzien van de stukken.

Zienswijze
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een ieder in de gelegenheid gebracht om uiterlijk 18 december 2020 schriftelijke of mondelinge zienswijzen in te dienen op het (voortzetten van het) Actieplan Geluid 2013-2018.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer,
afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Aankondiging te verwijderen voertuigen en te verwijderen vaartuigwrak
Op de volgende locaties staan al geruime tijd de onderstaande voertuigen:

 • Aan de Mr. Jac. Takkade te Aalsmeer, ter hoogte van perceel 15 staat al geruime tijd een auto, te weten een groene Volkswagen type golf met het kenteken TD-NR-90.
 • Aan de Oosteinderweg ter hoogte van perceel 205 D staat al geruime tijd een auto te weten een zwarte BMW type 320I zonder kentekenplaten.

Gelet op artikel 5.4 en 5.5. (Defecte voertuigen, voertuigwrakken) van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer, is het verboden deze voertuigen op de weg te plaatsen of te hebben. Ter hoogte van de Dorpsstraat perceelnummer 122 te Aalsmeer ligt al geruime tijd een klein polyester blauw bootje waarvan het drijfbaar vermogen niet langer aanwezig is. Volgens artikel 5:24A van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer, is het verboden een vaartuigwrak in openbaar water te hebben. De eigenaren van bovengenoemde objecten worden verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente Aalsmeer. De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.29 en 5.30 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang toe te passen, door de voertuigen op 26 november 2020 van de openbare weg mee te voeren en op te slaan en het vaartuig op 25 november 2020 uit het openbare water mee te voeren en op te slaan. Dit betekent dat de gemeente dit object na 13 weken mag verkopen of laten vernietigen. Artikel 5.31 van de AWB kan ook van toepassing zijn. De rechthebbenden krijgen de gelegenheid de voertuigen van de openbare weg te verwijderen en wel tot en met 25 november. De rechthebbende van het vaartuig krijgt de gelegenheid om het vaartuig tot en met 24 november 2020 uit het openbare water te verwijderen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team HOR van de gemeente Aalsmeer telefoon; 0297 – 38 75 75. Stamnummer 90002 m.b.t. de voertuigen/ Stamnummer 38403 m.b.t. het vaartuig.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE

– Geniedijk 20, 1433 HC, (Z20-061936), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het verhogen van de nok van het bijgebouw t.o.v. de reeds verleende vergunning Z20-037698. Toelichting: de omschrijving zoals gepubliceerd op 10 september jl. was niet juist

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– Duikerstraat 31, 1432 JW, (Z20-076107), het plaatsen van een U-dakkapel op de 2e verdieping en het maken van
een uitbouw op de begane grond aan de achter- en zijkant van de woning
– Oosteinderweg 247C, 1432 AT, (Z20-075312), het wijzigen van de gevelreclame en het paneel op het hekwerk
– Vivaldihof 22, 1431 ZW, (Z20-075034), het verhogen van de nok en plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde van de woning.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Dorpsstraat 40, 1431 CD, (Z20-062354), het vervangen/vergroten van de dakkapel op de mansarde kap aan de
zijkant van de woning. Verzonden: 30 oktober 2020
– Bielzenpad t/m Boeing Avenue, sectie G nr. 6362, (Z20-061742), het vervangen van huidige drinkwatertransport-
leidingen. Verzonden: 02 november 2020
– Pasteurstraat 18, 1433 KT, (Z20-060324), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
Verzonden: 26 oktober 2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Oosteinderweg 61 ws2, 1432 AE, (Z20-062607), het vervangen van de bestaande woonark. Verzonden:
02 november 2020
– Alexiastraat 11, 1432 HL, (Z20-061748), het maken van een uitbouw aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
30 oktober 2020
– Oosteinderweg 457c, 1432 BJ, (Z20-061382), het plaatsen van 2 dakkapellen en het uitbreiden van de woning.
Verzonden: 30 oktober 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Hortensialaan 56, 1431 VD, (Z20-049083), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
Verzonden: 30 oktober 2020
– Oosteinderweg 279 ws3, 1432 AV, (Z20-057928), het bouwen van een nieuwe woonark. Verzonden: 30 oktober
2020
– Aalsmeerderweg 314, 1432 CZ, (Z20-042489), het bouwen van een woning met garage/berging. Verzonden:
27 oktober 2020
– Zwarteweg 147, 1431 VL, (Z20-033885), het herbouwen van een afgebrand bedrijfspand en het wijzigen van de
gevels en de indeling. Verzonden: 27 oktober 2020
– Oosteinderweg 21b, 1432 AC, (Z20-040857), het maken van een aanbouw tussen woonhuis en de bestaande
berging. Verzonden: 27 oktober 2020

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
parkeerterrein bij zwembad De Waterlelie (Z20-076245) Kermis Aalsmeer op 17 t/m 21 februari 2021,ontvangen 30 oktober 2020

C
ollectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van cbf.nl Ventvergunning (verleend)
•   Gemeente Aalsmeer (Z20-073568) Verkopen van schepijs van 1 maart tot 1 oktober 2021, verzonden
29 oktober 2020

Weigering aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen geweigerd zijn:
•   Oosteinderweg 387 (Z20-051593) Indian Hut, verzonden 29 oktober 2020
•   Oosteinderweg 387 (Z20-052003) Indian Hut, verzonden 29 oktober 2020

TER INZAGE:
t/m 26 november 2020: het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
t/m 10 december 2020: Ontwerpbestemmingsplan “Parkmeer”, concept welstandscriteria en ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-071090 )
t/m 10 december 2020: verlening omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Waterfront (Z19-059133)
t/m 17 december 2020: verlening omgevingsvergunning Stationsweg 17 Aalsmeer inclusief het besluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken
t/m 18 december 2020: actieplan geluid 2013-2018 met de daarbij behorende stukken

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel