Officiële mededelingen 5 mei 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 18 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING BEVRIJDINGSDAG

Op Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Middenweg kad. perc. B nrs. 6239, 8987, 10299, 10345, 10347, 10351 en 10481, (Z22-030838), het bouwen van een logistiek
bedrijfsgebouw met kantoor, het plaatsen van erfafscheiding en het aanleggen van een in- en uitrit

– Middenweg, kad. perc. B nr. 9917, (Z22-031175), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een logistiek
distributiecentrum ( Green Square Logistics II en III)

– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-030873), het verwijderen van diverse bomen die het beton van de monumentale
kazematten van het Fort Kudelstaart aantasten en planten van nieuwe knotwilgen en fruitbomen

– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-030858), het verwijderen van 25 zieke essen op en rond het eiland Fort Kudelstaart en
planten van nieuwe knotwilgen en fruitbomen

– Rozenhof 41, 1431 RT, (Z22-030855), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

– Dorpsstraat naast 135 kwek (kad. perc. G nr. 3214), (Z22-030843), het bouwen van een woning

– Pieter van Lisselaan 7, 1431 MM, (Z22-030364), het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

– Samoaweg, kad. perc. B nrs. 4401, 4402, 10454 en 3870, (Z22-030254), het bouwen van twee geschakelde bedrijfspanden met
kantoren, het plaatsen van erfafscheiding en aanleggen van een in- uitrit

– Weteringstraat nabij nr. 2k, (Z22-030248), het plaatsen van een container op een parkeerplaats voor het appartementencomplex
tot 6 mei 2022

– Berkenlaan 26, 1431 JE, (Z22-030000), het vervangen en vergroten van de aanbouw

– Azaleastraat 19, 1431 SJ, (Z22-029949), het plaatsen van een opbouw op de garage

– Machineweg 82, 1432 ET, (Z22-029436), het aanpassen van de bestaande brug

– Herenweg 60, 1433 HB, (Z22-029435), het aanleggen van een in- en uitrit en toegangsweg op het perceel

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Westeinderplassen (kad. perc. E 1877), (Z21-085716), het verbreden van de watergang t.b.v. waterberging. Verzonden: 29 april
2022

– Zijdstraat 46A, 1431 ED, (Z22-019242), het transformeren van het voormalig ABN AMRO-kantoor tot 8 woningen. Verzonden:
28 april 2022

– Kudelstaartseweg 210, 1433 GP, (Z22-013437), het verplaatsen van de in- en uitrit. Verzonden: 26 april 2022

– Aalsmeerderweg 293 en 293 kwek, 1432 CP, (Z21-072432), het vervangen van de bestaande bebouwing aan de achterzijde van
de bestaande woning door een klaslokaal en een tweede woning. Verzonden: 25 april 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Jan Lunenburg Oever 5, 1433 HW, (Z22-010582), het plaatsen van een erfafscheiding   Verzonden: 26 april 2022

– Uiterweg 395 (kad. perc. H. nrs. 2182, 2423, 2426 en 3412), 1431 AL, (Z22-016333), het verplaatsen van de bestaande kassen
en het bouwen van drie bedrijfsgebouwen. Verzonden: 25 april 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg naast nr. 398 (kad. perc. B nr. 4465), (Z22-014949), het plaatsen van een keet unit t.b.v. de kadeophoging.
Verzonden: 25 april 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Uiterweg 141, 1431 AD, (Z21-081689), het bouwen van een woning. Verzonden: 29 april 2022

– Midvoordreef 29, 1433 DH, (Z22-021445), het uitbreiden van de woning op de eerste en tweede verdieping. Verzonden: 29 april 2022

– van Cleeffkade 12, 1431 BA, (Z22-021603), het plaatsen van een afvalcontainer van 5 april tot 5 juni 2022. Verzonden: 29 april 2022

– Berkenlaan 26, 1431 JE, (Z22-010419), het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 26 april 2022

– Christinastraat 15, 1432 HN, (Z22-011848), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 26 april 2022

– Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z21-076829), het (ver)plaatsen van een nieuwe sloepensteiger en het bouwen van een nieuwe vlonder (Waterfront). Verzonden: 25 april 2022

TER INZAGE:
t/m 12 mei 2022: Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022 (Z22-009609)
t/m 2 juni 2022: besluit met de kaart en de lijst van voorlopig aangewezen gronden vestiging voorlopig voorkeursrecht toekomstig Oosteindedriehoek
t/m 10 juni 2022: ontwerp omgevingsvergunning Stommeerkade Alsmeer (z21-075784) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin