Officiële mededelingen 4 november 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 44 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur, zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
Gerełło G. 04-08-1992 27-10-2022
Skalska M.A. 14-06-1979 24-10-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
Szutowska B.E. 04-08-1969 27-10-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022, IN DE RAADZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR

RAAD
Raadzaal
Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 29 september 2022

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Bekrachtigen geheimhouding

6.     Mededelingen van het college

    AKKOORDSTUKKEN
20.05 R-2 Wijziging Verordening op de raadscommissies
  R-3 Begroting 2023 en Actualisatie begroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
    BENOEMINGEN
20.10 R-3 Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Auro
    BEHANDELSTUKKEN
20.20 R-4 Meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam
20.40 R-6 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
21.00 R-7 Vragenkwartier
                                             SLUITING  

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ANDORRAWEG 2 AALSMEER (Z22-030838)Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij besloten heeft de omgevingsvergunning Andorraweg 2 (deelgebied 4) in afwijking van het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ en beheersverordening ‘Green Park Aalsmeer 2017’ te verlenen ten behoeve van de realisatie van een logistiek bedrijfspand. De aanvraag is geregistreerd onder nummer
Z22-030838. Omdat de ontwikkeling (logistiek bedrijfspand) niet past binnen de voor het plangebied geldende beheersverordening ‘Green Park Aalsmeer 2017’ en het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’, wordt door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken.

Ter inzage
Met ingang van 4 november 2022 ligt de omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVDB15xD-VG01, en via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 5 november 2022 tot en met 16 december 2022. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT  RECTIFICATIE

– Legmeerdijk 327, 1431 GB, (Z22-059021), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van het dak en de gevel. Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving zoals eerder gepubliceerd niet meer juist is, omdat het bouwplan gewijzigd is; het plan betreft het vervangen van het dak en van de gevel.
– Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-075521), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het realiseren van een waterlichaam, het aanleggen van een steiger, damwand en het bouwen van een boothuis.  Toelichting: Met de nieuwe omschrijving worden alle vergunningsplichtige onderdelen die bij het bouwplan horen benoemd.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Uiterweg 291, 1431 AH, (Z22-084543), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde over drie bouwlagen

– Ophelialaan 107 en 107a (sectie C, nr. 4140), 1431 HC, (Z22-084395), het bouwkundig splitsen van het appartement

– Hoofdweg 192, 1433 JX, (Z22-084219), het maken van een aanbouw aan de bestaande loods

– Ophelialaan 105, 1431 HC, (Z22-083767), het plaatsen van een schaftkeet, afgesloten container en dixi in 3 parkeervakken voor het pand t.b.v. renovatiewerkzaamheden

– Ophelialaan 161, 1431 HD, (Z22-083667), het plaatsen van een rookkanaal voor een open haard aan de buitenmuur van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Burgemeester Brouwersweg (N201), sectie B nr. 10303, (Z22-075877), het realiseren van een horizontaal gestuurde boring (Green Park). Verzonden: 31 oktober 2022

– Hornweg 134 en 136, 1432 GP, (Z22-038396), het vervangen van de bestaande loopbrug door twee nieuwe bruggen. Verzonden: 27 oktober 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.

De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Geniedijk 26 kwek (kad.perc. 4155, sectie D), 1433 HC, (Z22-050603), het plaatsen van een overkapping over een bestaande container (paardenstal annex opslagruimte) (legalisatie). Verzonden: 27 oktober 2022

– Geniedijk 22, 22 kwek en 26 kwek (perceelnummers 7719, 7783 en 4155, sectie D), 1433 HC, (Z22-050592), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van gronden/voormalige kassen voor het stallen van diverse opstallen (caravans, auto’s, aanhangwagens etc.) (legalisatie). Verzonden: 27 oktober 2022

– Geniedijk 22 kwek en 26 kwek (percelen 7719 en 4155, sectie D), 1433 HC, (Z22-050591), het afwijken van het bestemmingsplan  t.b.v. het gebruik van gronden voor hobbymatig houden van paarden (legalisatie). Verzonden: 27 oktober 2022

– Geniedijk 26 kwek (kad.perc. 4155, sectie D), 1433 HC, (Z22-050585), het aanleggen van een paardenbak (legalisatie). Verzonden: 27 oktober 2022

– Geniedijk 22 kwek (kad.perc. 7719, sectie D), 1433 HC, (Z22-050920), het bouwen van een kantoor-/kantinegebouw (legalisatie). Verzonden: 27 oktober 2022

– Geniedijk 26 kwek (kad.perc. 4155, sectie D), 1433 HC, (Z22-050601), het bouwen van een paardenstal (legalisatie). Verzonden: 27 oktober 2022

– Herenweg naast 78B (kad.perc. D 2541), (Z22-047220), het bouwen van een woning. Verzonden: 25 oktober 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

– Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-048113), het verbreden van de in- en uitrit (legalisatie)  Toelichting: de bouwactiviteiten binnen de aanvraag zijn komen te vervallen. Verzonden: 31 oktober 2022

– Pontweg 28a, 1432 BX, (Z22-064331), het plaatsen van een steiger (legalisatie)   Verzonden: 27 oktober 2022

– Herenweg 86, 1431 GX, (Z22-074852), het bouwen van twee erkers en het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning (legalisatie). Verzonden: 27 oktober 2022

– Witteweg 51, 1431 GZ, (Z22-079027), het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het vestigen van een cateringbedrijf met afhaal- en bezorgservice. Verzonden: 26 oktober 2022

– Aalsmeerderweg 152, 1432 CV, (Z22-070180), het aanpassen van de gevels en het na-isoleren van de gehele woning. Verzonden: 25 oktober 2022

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Touwslagerlaan 35, 1431 ED, (Z22-069730), het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Wijkgebouw t Anker (Z22-083790), Kerstmarkt voor project in Albanië op 10 december 2022, ontvangen op 26 oktober 2022

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Surfeiland ter hoogte van The Rock (Z22-083001) Kerstavond viering 24 december 2022, verzonden 27 oktober 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • Ad Verschuerenplein, Kudelstaart (Z22-083368) Kerstbomenverkoop van 3 t/m 16 december 2022, ontvangen 24 oktober 2022

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader van het Frees en asfaltwerkzaamheden van 7 november t/m 23 december 2022, op het perceel Rietwijkeroord- en Noordpolderweg..(Z22-084118), ontvangen 27 oktober 2022

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:
t/m 11 november 2022: verleende omgevingsvergunning inclusief het besluit hogere grenswaarden met daarbij behorende stukken over Verlengde Molenvliegweg Aalsmeer en besluit hogere grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8, 10 en 14 (Z20-002569)
t/m 8 december 2022: aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik KDV Kindkoers,.Dreef 7A , 1431 WC, (Z22-066343),
t/m 8 december 2022: aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik kinderopvang Solidoe, Machineweg 12, 1432 ET, (Z22-066111).
t/m 15 december 2022: omgevingsvergunning Andorraweg 2 Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z22-030838)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  AalsmeerTel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin