Officiële mededelingen 4 november 2021

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 44 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.

U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag:  08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Kettmann E. 25-03-1957 26-10-2021
  van Raam R. 14-10-1964 26-10-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Vanaf 30 oktober Fairtrade week
Als Fairtrade gemeente streeft Aalsmeer naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt.
Van 30 oktober t/m 7 november 2021 is het weer Fairtradeweek. Deze keer staat de thee centraal. De werkgroep Fair trade Aalsmeer maakt werk van het ‘Samen-Thee-Momentje’. Met wie drinkt u komende week een kopje Fairtrade thee?

Opruimen herfstbladeren
Meerlanden ruimt de bladeren op die op paden en wegen zijn gevallen. Het opruimen van het blad zorgt niet alleen voor een schoner straatbeeld, maar voorkomt ook gevaarlijke situaties op de weg. Blad kan, zeker met nat weer, zorgen voor gladheid. De gevallen bladeren worden opgeruimd tijdens twee bladrondes. Deze vinden plaats in de weken van 15 en 22 november 2021 en in de weken van 6 en 13 december 2021. De rondes kunnen langer duren als er veel blad op de straten ligt. Voor urgente meldingen en informatie kunt u contact opnemen met Meerlanden via telefoonnummer (0297) – 381 717.
U kunt ook een melding doen via Fixi.nl of de Fixi-app.

VERWIJDERING UIT LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG (Z21-078931)
Op grond van art. 8 Besluit registers kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang maken wij bekend dat buitenschoolse opvang ‘Just Kiddies’, Van Cleeffkade 15C, 1431 BA in Aalsmeer, met registratie-nummer 210716927 op eigen verzoek van de houder met ingang van 29 oktober 2021 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd in verband met het beëindigen van de exploitatie.
Bezwaar indienen is mogelijk van 29 oktober 2021 t/m 10 november 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
– Aalsmeerderweg 390, 1432 EG, (Z21-065157), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het bouwen van een erker aan de
voorzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel.   Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat
er bezwaren zijn van welstand en Ruimtelijke Ordening. De aanvraag is aangepast naar: het bouwen van een erker aan de
voorzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Stommeerkade achter nr. 44 (kad.perceel C 7584), (Z21-079624), het bouwen van een woning en het ophogen van de kavel ten
behoeve daarvan

– Witteweg 50, 1431 GZ, (Z21-079279), het splitsen van het bedrijfspand

– G. den Hertoglaan 5, 1432 PV, (Z21-079277), het vervangen van houten voordeur en kozijn door een duurzaam exemplaar van
kunststof

– Rietwijkeroordweg naast nr. 8 (kad. perc. A. 3615 en 3616), (Z21-078729), het bouwen van een opslaghal met kantoor, het
plaatsen van erfafscheiding en het aanleggen van een in- uitrit

– Ampèrestraat 37, 1433 KX, (Z21-078059), het plaatsen van een afvalcontainer i.v.m. het verbouwen van de badkamer op een
parkeerplaats voor de woning tot 31 januari 2022

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Krabbescheerhof naast Zonnedauwlaan 20, (Z21-063728), het plaatsen van een bouw-/afvalcontainer op een parkeerplaats naast
de woning tot 15 oktober 2021. Verzonden: 26 oktober 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Herenweg 78, 1433 HB, (Z21-066577), het legaliseren van het reeds geplaatste bijgebouw in het voorerfgebied.
Verzonden: 01 november 2021

– Oosteinderweg 236, 1432 BB, (Z21-063730), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur. Verzonden:
26 oktober 2021

– Bakboordstraat 21, 1433 SR, (Z21-067076), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
26 oktober 2021

– Hekelstraat 12, 1431 DM, (Z21-064379), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 26 oktober
2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Mendelstraat 7, 1431 KK, (Z21-062413), het plaatsen van een bouwcontainer op een parkeerplaats voor de woning tot 15 oktober
2021. Verzonden: 29 oktober 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Meervalstraat 27 en 27A, 1431 WE, (Z21-054320), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verbouwen van een
kinderdagverblijf naar appartement met carport en het wijzigen van de gevel/kozijnen. Verzonden: 29 oktober 2021

– Lisdoddestraat 27, 1433 WG, (Z21-061052), het onderkelderen van de woning met bestemming van de kelder tot bergingen en
badkamer en het realiseren van koekoeken. Verzonden: 29 oktober 2021

– Braziliëlaan 4, 1432 DG, (Z21-053973), het uitbreiden van het kantoor door middel van het plaatsen van een dakopbouw.
Verzonden: 28 oktober 2021

– Oosteinderweg 566, 1432 BS, (Z21-060509), het kappen van 5 kastanjebomen en het herplanten van een voedselbos.
Verzonden: 27 oktober 2021

– Zandoogjestraat 2, 1432 NL, (Z21-070397), het plaatsen van een puincontainer op de eigen parkeerplaats van 2 tot en met
27 oktober 2021. Verzonden: 27 oktober 2021

– Zwitserlandstraat 4, 1432 DC, (Z21-045319), het bouwen van een nieuwe bedrijfsruimte en het aanleggen van nieuwe in- en
uitritten. Verzonden: 26 oktober 2021

– Aalsmeerderweg 48, 1432 CR, (Z21-043238), het bouwen van een uitbouw op de begane grond en de eerste verdieping aan de
achterzijde van de woning. Verzonden: 25 oktober 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Machineweg 33 (Z21-078055) Griekse Specialiteiten Creta – Aalsmeer, ontvangen 22 oktober 2021

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Centrum Aalsmeer (Z21-077591), Intocht Sinterklaas Aalsmeer op 13 november 2021, melding akkoord op 27 oktober 2021

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is aangevraagd.

 • In het kader van asfaltwerkzaamheden van 22 t/m 25 november en van 29 november t/m 2 december 2021, op het perceel aan het fietspad langs de Aalsmeerderweg;
 • In het kader van werkzaamheden op 16 november 2021, op het perceel Witteweg, tussen de Zwarteweg en de 2e Mensinglaan.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Zwarteweg 21 (Z21-075382) Kerstbomenverkoop van 7 t/m 18 december 2021, verzonden 2 november 2021

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Albrechtstraat, oostelijk deel

TER INZAGE:

t/m   4 november 2021: ontwerp omgevingsvergunning Herenweg 78e Kudelstaart (Z20-061559)

t/m   5 november 2021:ontwerp Mobiliteitsagenda Aalsmeer

t/m 10 december 2021: ontwerp omgevingsvergunning Oosteinderweg 49 Aalsmeer (Z19-020203) met de daarbij behorende

stukken

t/m 10 december 2021: gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’ en besluit tot vaststelling van hogere waarden

Wet geluidhinder (Z19-029279)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel