Officiële mededelingen 4 juli 2024

(Foto: Archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 27  2024

Participatieverordening 2024 ligt ter inzage
Op 18 april 2024 is door de gemeenteraad van Aalsmeer de “Participatievisie Aalsmeer” vastgesteld. Eerder werd op 5 oktober 2023 het “Participatiebeleid fysieke leefomgeving Aalsmeer” door de gemeenteraad vastgesteld. Samen vormen de “Participatievisie Aalsmeer” en het “Participatiebeleid fysieke leefomgeving Aalsmeer” de bouwstenen voor de “Participatieverordening 2024” die nu in concept voorligt. Op deze “Participatieverordening 2024” zijn de regels voor ter inzagelegging van toepassing. De “Participatieverordening 2024” ligt derhalve vanaf 27 juni vier weken ter inzage. De verordening ligt tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie op het raadhuis vanaf 28 juni of anders online via officiëlebekendmakingen.nl .
Agenda voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 11 juli 2024, in de raadzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

RAAD
Raadzaal
TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 30 mei 2024

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Actieve informatie uit het college

6.     Mededelingen vanuit de fracties

    INSTALLATIE KINDERBURGEMEESTER
    AKKOORDSTUKKEN
20.15 R-2. Wijziging Gemeenschappelijke regelingen van onderstaande verbonden partijen:

1.     Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ);

2.     Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD)

3.     AM werkorganisatie

4.     Gemeentebelastingen Amstelland 2018

5.     Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GR VrAA)

  R-3. Jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen van onderstaande verbonden

partijen:

1.     Vervoerregio Amsterdam (GR VRA)

2.     Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)

3.     Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD)

4.     Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

5.     Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GR VrAA)

  R-4. Toestemming wijziging Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer Amstelveen
    BENOEMING
20.20 R-5. Benoeming lid vertrouwenscommissie
    BESPREEKSTUKKEN
20.20 R-6. Vaststellen bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, deelgebied 4
  R-7. Vaststellen strategiebepaling gemeente Aalsmeer inzake Luchthaven Schiphol
  R-8 Vragenkwartier
    Besloten deel raadsvergadering
21.30 R-9 De gemeenteraad vergadert in beslotenheid
                                             SLUITING                                                                

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING JAPANLAAN 6 AALSMEER (Z2023-00002666)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij besloten heeft de omgevingsvergunning Japanlaan 6 in afwijking van het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10’ en het bestemmingsplan ‘N201-zone’ te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2023-00002666. Omdat de ontwikkeling (logistiek bedrijfspand) niet past binnen de voor het plangebied geldende bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10’ en bestemmingsplan ‘N201-zone’, wordt door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken.

Ter inzage
Met ingang van 5 juli 2024 ligt de omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB15xF-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 6 juli tot en met 16 augustus 2024. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING THAILANDLAAN 14 AALSMEER  (Z2023-00002664)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij besloten heeft de omgevingsvergunning Thailandlaan 14 in afwijking van het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10’, het bestemmingsplan ‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ en bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2023-00002664. Omdat de ontwikkeling (logistiek bedrijfspand) niet past binnen de voor het plangebied geldende bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10’, het bestemmingsplan ‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ en bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’, wordt door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken.

Ter inzage
Met ingang van 5 juli 2024 ligt de omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB15xG-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 6 juli tot en met 16 augustus 2024. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

AANVRAGEN ONTVANGEN
– Uiterweg 225, het aanleggen van een onderheid, betonnen tuinpad
– Mozartlaan t.h.v. Haydnstraat 52, het plaatsen van een materiaal- en afvalcontainer en toilet van 8/7 t/m 20/12/24
– Aalsmeerderweg 147, het stuken van de woning en bouwen van een carport en schuurtje
– Legmeerdijk naast nr. 125, het bouwen van 136 garage- en opslagboxen
– Punterstraat, t.h.v. nr. 13 t/m 33, het plaatsen van een bouwlift en container van 12/8 t/m 4/11/2024

AANVRAGEN INGETROKKEN
– De Muzen 4, het wijzigen van de indeling en de draagconstructie, het vernieuwen van het dak, het vernieuwen van
2 dakramen, het vernieuwen en verhogen van de kozijnen aan de voorzijde, het vervangen van de kozijnen in de
huiskamer en het verhogen en verbreden van boeidelen
– Punterstraat, t.h.v. nr. 13 t/m 33, het plaatsen van een bouwlift
– van Swietenstraat 14, het plaatsen van een overkapping op aangekochte gemeentegrond naast de woning
– Oosteinderweg 368a, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de nok
– Primulastraat 48a, het uitvoeren van hijswerkzaamheden voor de montage van de gevels
– Mijnsherenweg 24a, het afwijken van het omgevingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Oosteinderweg achter nr. 236, AMR03B10450, AMR03B10448 en AMR03B9043, het bouwen van 24 bedrijfsunits van het
Layers Concept
– Kudelstaartseweg 96, AMR03 D 2287, het aanleggen van een drijfsteiger bij Fort Kudelstaart voor een periode van 3 jaar
(legalisatie)
– Lakenblekerstraat 26, het vergoten van de entree, het wijzigen van de voor- en linkerzijgevel en het veranderen van het
brandcompartiment
– Uiterweg 89, het wijzigen van de gevelaanzichten

BESLUIT VERGUNNINGVRIJ
– Kudelstaartseweg, t.h.v. nr. 42, het graven van een onderzoeksleuf voor het bepalen van de ligging van mantelbuizen

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Westeinderplassen (Z2024-00001764) Plaspop Aalsmeer op 6 juli 2024, verzonden 26 juni 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:
– t/m 5 juli 2024: verlening omgevingsvergunning Andorraweg 3 Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z2023-00003681)
– t/m 5 juli 2024: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘landelijk gebied oost’ voor het
legaliseren van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a en het gebruik van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a
ten behoeve van perifere detailhandel. (hz_wabo-2019-3500) (met bijbehorende stukken)
– t/m 11 juli 2024: vastgesteld bestemmingsplan ‘Waterfront’, wijziging begrenzing beschermd dorpsgezicht (Z23-005162)
– t/m 19 juli 2024: vaststelling bestemmingsplan ‘veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024’ met bijbehorende stukken
(Z23-102101)
– t/m 19 juli 2024: vaststelling bestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan archeologie en cultuurhistorie Aalsmeer 2024’
met bijbehorende stukken (Z23-102096)
– t/m 19 juli 2024: besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het
permanent overkluizen van een watergang op Oosteinderweg 357a te Aalsmeer met bijbehorende stukken
(HZ_WABO-2023-0445)
– t/m 17 juli 2024: concept-woonvisie 2024 – 2030 (Z24-060597)
– t/m 25 juli 2024: verleende omgevingsvergunning Hornweg 246 te Aalsmeer (Z2023-00002943) en het besluit hogere
grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken
– t/m 25 juli 2024: Participatieverordening 2024
– t/m 1 augustus 2024: vastgesteld TAM –omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16 (Z24-023008) met
bijbehorende stukken
– t/m 15 augustus 2024: omgevingsvergunning Japanlaan 6 met de daarbij behorende stukken (Z2023-00002666)
– t/m 15 augustus 2024: omgevingsvergunning Thailandlaan 14 met de daarbij behorende stukken (Z2023-00002664)

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop.  U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl 

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde Omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJ HOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Medaghri Alaoui M.A. 01-05-1959 25-06-2024

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.
Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin