Officiële mededelingen 4 april 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 14 2024

SNOEIBOOT VAART 6 APRIL UIT
De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren. Ook dit jaar zet de gemeente de snoeiboot in. Op zaterdag 6 april 2024 vaart de snoeiboot voor de eerste keer dit jaar weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren. De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:

09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

OVERHANGEND GROEN
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. Om de eigenaren daarbij te helpen, biedt de gemeente de mogelijkheid om op zaterdag 6 april, 5 oktober en 16 november 2024 hun snoeiafval gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen. Hij komt dan zo snel mogelijk weer terug.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer via telefoonnummer (0297) 387575 (vraag naar afdeling Veiligheid en Handhaving, vaarwegbeheer/ boswachter) of stuur een mail naar info@aalsmeer.nl t.a.v. V&H vaarwegbeheer/ boswachter).

TER INZAGE LEGGING ONTWERP ‘TAM – OMGEVINGSPLAN HOOFDSTUK 22A – JAN LUNENBURG OEVER 9 – 16’ (Z24-023008)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat vanaf vrijdag 5 april tot en met donderdag 16 mei 2024 het ontwerp ‘TAM – omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

PLANGEBIED
Het plangebied wordt globaal begrensd door de percelen Jan Lunenburg Oever 9, 10, 12, 13, 14, 15 en 16.

DOELSTELLING
Met dit TAM omgevingsplan wordt artikel 8.3.1 en artikel 16.1.3 van bestemmingsplan Nieuw Calslagen 2016 gecorrigeerd.

PROCEDURE
Het ontwerp ‘TAM – omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16’  ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 5 april tot en met donderdag 16 mei 2024.

TER INZAGELEGGING TAM – OMGEVINGSPLAN
Voornoemde ontwerp ‘TAM – omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16’  ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen ontwerp TAM – omgevingsplan op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.TAMOP22a-OW01;
 • https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart /, via identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMOP22a-OW01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

INDIENEN ZIENSWIJZE ONTWERP TAM – OMGEVINGSPLAN
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende het ontwerp TAM – omgevingsplan  (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp TAM – omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16’. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANVRAGEN ONTVANGEN
– Lakenblekerstraat 26, het wijzigen van de voor- en zijgevel en aanpassen van het brandcompartiment
– Kudelstaartseweg 20, het plaatsen van een tijdelijke aanbouw t.b.v. de opslag van surfuitrustingen
– Zijdstraat naast nr. 26, AMR03G6424, het plaatsen van schaftkeet, dixi, steiger en hoogwerker van 15/4 t/m 31/5/2024

AANVRAGEN INGETROKKEN
– Westeinderplassen, AMR03 H 453, het bouwen van een blokhut op een recreatie-eiland

AANVRAAG BUITEN BEHANDELING GESTELD
– Uiterweg 352A, het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een indoortennisbaan en twee
recreatiewoningen (legalisatie)

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Sierteelstraat 27, het bouwen van een bedrijfshal met kantoor (Sering)
– Kudelstaartseweg 247, het vervangen van de antenne-installatie op de kerktoren
– Drie Kolommenplein t.b.v. nr. 61, het plaatsen van 2 containers op 2 parkeerplaatsen van 8/4 t/m 31/5/2024
– Aalsmeerderweg 443, het afwijken van het omgevingsplan t.b.v. het huisvesten van 8 personen

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • Raadhuisplein 1 (Z2024-00000304) Koningsdag familiedag op 27 april 2024, verzonden 29 maart 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Kudelstaartseweg 295 (Z2024-00001018) Kaapaan, ontvangen 25 maart 2024

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Zijdstraat 60 (Z2024-00000965) De Praam Aalsmeer B.V., verzonden 28 maart 2024

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:

 • Kudelstaartseweg 295 (Z2024-00001017) Kaapaan, ontvangen 25 maart 2024

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is verleend.Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • Zijdstraat 60 (Z2023-00000967) De Praam Aalsmeer B.V., verzonden 28 maart 2024

AANWEZIGHEIDSVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Zijdstraat 60 (Z2023-00001687) De Praam Aalsmeer B.V., verzonden 28 maart 2024

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Raadhuisplein 1 (Z2024-00001024), Aubade & Oranjereceptie Koningsdag 2024
 • H. Buismalaan 2 (Z2024-00000829) Nationale Herdenking op 4 mei 2024

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
– t/m 18 april 2024: (ter inzage via het Omgevingsloket) TAM VOORBEREIDINGSBESLUIT BODEM (Z23-085923) met de bijbehorende verbeelding (met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG01)

– t/m 25 april 2024: vastgestelde wijzigingsplan “Landelijk Gebied Oost – Aalsmeerderweg 497” (IDN: NL.IMRO.0358.02Z-VG01) met bijbehorende stukken

– t/m 2 mei 2024: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer DG2 Oost” en het besluit hogere grenswaarde met de bijbehorende stukken (Z21-086390)

– t/m 2 mei 2024: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ (Z23-093765) met de bijbehorende stukken

– t/m 10 mei 2024 (9 mei is een feestdag en daarom wordt de termijn van 6 weken verlengd tot en met de volgende werkdag): ontwerp omgevingsvergunning Thailandlaan 14 Aalsmeer (Z2023-00002664) met bijbehorende stukken

– t/m 10 mei 2024 (9 mei is een feestdag en daarom wordt de termijn van 6 weken verlengd tot en met de volgende werkdag): ontwerp omgevingsvergunning Japanlaan 6 Aalsmeer (Z2023-00002666) met bijbehorende stukken

– t/m 10 mei 2024 (9 mei is een feestdag en daarom wordt de termijn van 6 weken verlengd tot en met de volgende werkdag): ontwerp omgevingsvergunning Andorraweg 3 Aalsmeer (Z2023-00003681) met bijbehorende stukken

– t/m 10 mei 2024: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het permanent overkluizen van een watergang op Oosteinderweg 357a te Aalsmeer (z_wabo-2023-0445) met bijbehorende stukken

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575  E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur 

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl 

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Kubiak M.A. 17-05-1993 29-03-2024
  Kurczenko S.W. 28-07-1982 29-03-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Osikowska A. 10-02-1993 26-03-2024
  Szostak A.A. 04-01-1994 29-03-2024
  Valenti C.F. 22-05-1997 29-03-2024
  Vasileva I.H. 26-01-1969 29-03-2024

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.  U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

INLOOPSPREEKUUR ENERGIE & KLIMAAT
Elke maandagmiddag van 11 maart 2024 t/m maandag 24 juni 2024 van 13.30 uur – 16.30 uur inloopspreekuur Energie & Klimaat in de Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19. Klimaatburgemeester en energiecoach Theo Bergonje geeft advies en beantwoordt vragen.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten.
Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

GEEN AANVRAGEN OF MELDINGEN KONINGSDAG- EN NACHT MEER MOGELIJK
Aangezien de indieningstermijn voorbij is, is het niet meer mogelijk om een standplaats aan te vragen of een evenement aan te melden voor Koningsnacht op 26 april 2024 of Koningsdag op 27 april. De gemeente verstrekt ook geen alcoholontheffing (tapontheffing) meer voor die data.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel