Officiële mededelingen 31 maart 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 13 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
 • VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Gloger F.R.M. 29-06-1998 24-03-2022
  Komaiszko J.H. 19-04-1992 22-03-2022
  Kozaczkiewicz K.N. 16-06-2000 24-03-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Blaauwbroek M.C. 12-06-1992 23-03-2022
  Narkevitsj O.V. 08-08-1965 24-03-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

SNOEIBOOT VAART 9 APRIL 2022 UIT
Op zaterdag 9 april 2022 vaart de snoeiboot voor het eerst dit jaar uit. Eiland-eigenaren op de Westeinderplassen krijgen zo de mogelijkheid om hun snoeihout af te voeren. Ook op zaterdag 8 oktober en zaterdag 19 november zal de snoeiboot uitvaren. De boot ligt op de vertrouwde locaties: 09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde, 13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

W
ET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Hoofdweg 192, 1433 JX, (Z22-021661), het bouwen van een opslag voor agrarische producten

– van Cleeffkade 12, 1431 BA, (Z22-021603), het plaatsen van een afvalcontainer op de in- en uitrit t.b.v. een verbouwing

– Midvoordreef 29, 1433 DH, (Z22-021445), het uitbreiden van de woning op de eerste en tweede verdieping

– Dorpsstraat 44, 1431 CD, (Z22-021322), het vervangen van de huidige aanbouw

– Middencirkelstraat, naast nr. 10, (Z22-021278), het plaatsen van een zeecontainer op een parkeerplaats naast de woning voor
een periode van 5 weken t.b.v. een verbouwing

– Ophelialaan 104, 1431 HM, (Z22-021165), het vervangen van de bestaande berging aan de achtergevel door een aanbouw

– Koolwitjestraat 59, 1432 NN, (Z22-021027), het plaatsen van een woonunit op gemeentegrond (tijdelijk) en het verlengen van de
woning t.b.v. mantelzorg

– Dreef 5, 1431 WC, (Z22-020873), het plaatsen van brug nr. 9 t.b.v. de herinrichting van het voormalig voetbalterrein naar
recreatiepark

– Dreef 5, 1431 WC, (Z22-020868), het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit t.b.v. de herinrichting van het voormalig
voetbalterrein naar recreatiepark

– Pieter van Lisselaan 18, 1431 MM, (Z22-020848), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Burgemeester Hoffscholteweg naast nr. 301 t/m 3022 (kad. perc. C nr. 7836), (Z22-020832), het bouwen van een nieuw
bedrijfsverzamelgebouw

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Meervalstraat 20, 1431 WG, (Z22-014073), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 24 maart
2022

– Kerkweg 59, 1432 EH, (Z22-020452), het verbreden van de bestaande in- en uitrit   Verzonden: 24 maart 2022

– Marktstraat 16, 1431 BE, (Z21-086028), het plaatsen van een overkapping achter in de tuin   Verzonden: 22 maart 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Oosteinderweg 56, 1432 AM, (Z21-092015), het wijzigen van de kap en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de
woning en een dakopbouw en veranda aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 28 maart 2022

– Kudelstaartseweg 223, 1433 GG, (Z22-006525), het verbouwen en uitbreiden van de woning. Verzonden: 28 maart 2022

– Berkenlaan 26, 1431 JE, (Z22-010419), het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 28 maart
2022

– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-006828), het stabiliseren van verouderde steigers in de jachthaven door het aanbrengen
van extra palen en jukken. Verzonden: 24 maart 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Legmeerdijk 241, 1432 KB (Z21-094267), het veranderen en vergroten van de woning aan de zij- en achtergevel. Verzonden:
25 maart 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Pontweg 12a, 1432 BW, (Z22-012414), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 24 maart
2022

– Leeghwaterstraat 6, 1433 BJ, (Z22-009685), het verbreden van de bestaande in- en uitrit tot 6 meter   Verzonden: 24 maart 2022

– Aalsmeerderweg 284, 1432 CX, (Z22-003374), het vervangen van de bestaande woning   Verzonden: 22 maart 2022

– Albrechtstraat t.h.v. nrs. 22, 23 en 24, (Z22-010427), het plaatsen van een toilet, container en keet langs de openbare weg
vanwege werkzaamheden voor Liander tot 1 april 2022. Verzonden: 22 maart 2022

– Clematisstraat 16, 1431 SE, (Z21-094169), het uitbreiden en wijzigen van het entreegebied van het zorgcentrum. Verzonden:
21 maart 2022

– Fuchsiastraat t.h.v. nrs. 4-24, (Z22-012455), het plaatsen van een hoogwerker (1 week) en mobiel toilet (4 weken) in de periode
van 14 maart tot en met 8 april 2022 t.b.v. schilderwerk aan het complex. Verzonden: 21 maart 2022

– Tartinihof t.h.v. nrs. 7-15, Vivaldihof t.h.v. nrs. 7-15 en Corellihof t.h.v. nrs. 7-15, (Z22-011352), het inrichten van een viertal
bouwplaatsen t.b.v. het verduurzamingproject “De Hofjes” gedurende 12 maanden. Verzonden: 21 maart 2022

– Lisdoddestraat 162, 1433 WH, (Z22-007095), het plaatsen van een vuilcontainer (van 4 maart tot en met 4 april 2022).
Verzonden: 21 maart 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl . Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Zijdstraat 51(016354) Fashion Paas Event op 2 april 2022, verzonden 25 maart 2022

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Raadhuisplein 1 (Z22-019688) Dodenherdenking periode geldigheid vergunning: 4 mei 2022 tot en met 3 mei 2027, datum
  gebruikmaking vergunning: 4 mei 2022, verzonden 25 maart 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Copernicusstraat 20, Speeltuin (Z22-021167) Sport in de wijk op 2 april 2022, melding akkoord 23 maart 2022
 • Raadhuisplein (Z22-019545) Aubade en Oranjerectie op 27 april 2022, melding akkoord 23 maart 2022
 • T.o. AH t.h.v. Einsteinstraat 103 (Z22-019549) Paaswake op 13 april 2022, melding akkoord 23 maart 2022
  Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
t/m 15 april 2022: De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. de (nieuw)bouw van een woning op het perceel Herenweg 78e in Kudelstaart (Z20-061559).
t/m 22 april 2022: ontwerp omgevingsvergunning reconstructie machineweg omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken
t/m 28 april 2022: het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ ,  ontwerp exploitatieplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
t/m 28 april 2022: het ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin